Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Red Tag

 

Čo je Red tag

Tag je anglický pojem pre štítok. Red tag, alebo červený štítok sa používa v  5S na označenie položky, o ktorej nevieme povedať, či je potrebná.
Červený štítok sa používa aj v rámci TPM aj pre označenie nedostatku na strojnom zariadení, ktoré nie je obsluha schopná odstrániť samostatne.

 

Na čo slúži Red Tag

Red Tag, alebo červený štítok slúži na vizualizáciu problému. V 5S sa používa v počiatočných štádiách zavádzania do praxe, kedy sa počas triedenia (sort) zadeľujú položky do troch hlavných kategórií:

Práve kategória označená červeným štítkom býva najpočetnejšia. Do nej zaradené položky sú síce funkčné, ale ich využitie je dočasne neznáme. Nevieme určiť, či sú potrebné, alebo nie. Dôvodom býva práve neporiadok a neudržiavanie usporiadania priestoru pred zavedením 5S.
Druhým spôsobom použitia červeného štítku je vizualizácia nedostatkov na zariadeniach. Systém označovania (tag system) sa zavádza v rámci TPM pilierom autonómnej údržby. Operátori sa učia spoznávať zariadenie, jeho funkcie a jeho aktuálny stav. Zároveň sa učia, či je stav vhodný pre kvalitnú výrobu. Takže sa učia identifikovať nedostatky zariadenia. Niektoré nedostatky nevie obsluha odstrániť samostatne (výmena špeciálneho dielu, zásahy do elektrických rozvodov a podobne). Identifikovaný nedostatok označia potom priamo na stroji červeným štítkom s popisom nezhody a dátumom identifikácie. Za odstránenie nedostatkov je zodpovedná údržba.
Množstvo a umiestnenie červených štítkov zobrazuje množstvo problémov na zariadení, problematické časti zariadenia, ako aj mieru starostlivosti o zariadenie.

 

Použitie v praxi

Červený štítok je jednoduchý nástroj, býva prvým s ktorým sa pracovníci stretnú pri zavádzaní 5S.
5S červený štítok sa používa pre označenie síce funkčných súčiastok, alebo náradia, ale s neznámou frekvenciou použitia. Pokiaľ je diel, alebo náradie označené červeným 5S štítkom, uloží sa na vopred vyhradené miesto. Dohodne sa tiež maximálna doba skladovania vo vyhradenom priestore. Zvyčajne býva 12 mesiacov. Na štítku je uvedený názov položky, miesto uloženia a dátum, kedy sa uložil. A niekto položku behom stanovenej doby skladovania vezme a použije ju, zaradí sa do kategórií potrebných a uloží sa na definované miesto. Pokiaľ nikto položku počas dohodnutej doby nepoužil, zlikviduje sa ako nepotrebná.
V prípade, že sa Red Tag použije na označenie nezhody, alebo nedostatku zariadenia, na štítok sa napíše dátum a čas zistenia nedostatku, popíše sa stručne problém, miesto, kde sa na zariadení vyskytuje a meno pracovníka, ktorý nedostatok zistil. Po odstránení nedostatku sa zapíše na štítok dátum odstránenia a meno údržbára, ktorý ho odstránil.
V dnešnej dobe sa čoraz viac využíva aj elektronický spôsob zachytávania nedostatkov. Výhodou je, že sa nedostatky dajú rýchlo analyzovať podľa viacerých kategórií, napríklad podľa strojov, frekvencii výskytu, typu nedostatku atď. Zaznamenané informácie sú neoceniteľné pri zavádzaní pokročilých spôsobov údržby, ako je preventívna a najmä prediktívna údržba.

 

Red Tag

Obr. 1: Príklad 5S Red Tag

 

Ako Vám môžeme pomocť

Obe metódy, ako 5S tak aj TPM patria k základným metódam štíhlej výroby. Obe metódy vám vieme pomôcť zaviesť do vašej organizácie, či už formou školení, alebo na mieru šitých workshopov, prípadne projektov.

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
21.06.2024 + 5
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
16.07.2024 - 17.07.2024 + 2
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás