Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Lean Six Sigma

Definícia

Súbor techník a nástrojov zameraných na znižovanie strát v procesoch pomocou prístupov lean managementu a štatistických nástrojov.

Na čo slúži L6S

Lean Six Sigma je kombináciou tzv. „mäkkého“ prístupu Lean managementu orientovaného na motiváciu pracovníkov a „tvrdého“, na data orientovaného prístupu Six Sigma. Obidva prístupy spája spoločný cieľ: naplniť predstavy zákazníka o produkte na maximálnu mieru s čo najefektívnejším využitím zdrojov. Skombinovaním oboch prístupov dochádza k synergickému pôsobeniu techník, takže zásahy do procesov sú veľmi účinné a pre spoločnosť prospešné. V neposlednom rade však dochádza po zavedení Lean Six Sigma nástrojov aj k celkovej zmene kultúry spoločnosti, ktorá opúšťa direktívne riadenie vše znalým managementom a prechádza na motivačné riadenie príkladom, v ktorom sa na maximum využíva kreativita pracovníkov.

Použitie v praxi

Lean Six Sigma je súbor manažérskych a štatistických prístupov, ktoré sa dajú uplatniť pri riešení problémov. Dá sa povedať, že je to kôš nástrojov určených pre konkrétny typ problému. Podľa okolností sa môže použiť jeden, alebo viacero nástrojov s cieľom zlepšiť aktuálnu situáciu v danej oblasti pôsobenia spoločnosti. Neexistuje presný postup zavedenia nástrojov, avšak nevyhnutnou podmienkou pre ich úspešné zavedenie je odpútanie sa od bežného spôsobu riadenia spoločnosti: šéf rozkazuje, podriadený vykonáva. V takomto prostredí sa nedá uvoľniť kreativita ľudí, prostredie je veľmi limitujúce, čo sa možností a kompetencií týka. 
Preto je vhodným štartovacím programom 5S. V rámci 5S preberajú pracovníci zodpovednosť a právomoci za uloženie zvereného priestoru s cieľom maximalizovať jeho využitie v prospech spoločnosti. Na tomto modeli si ako pracovníci, tak manažment vyskúša, do akej miery sú obe skupiny ochotné prevziať na seba nové role. 
Manažment rolu lídrov, ktorí vedú tímy k lepším výsledkom bez toho, aby prikazovali akým spôsobom sa k cieľu dopracovať. 
Výkonní pracovníci preberajú rolu vlastníkov za zverenú oblasť, pričom riešia existujúce problémy vhodnými nástrojmi tak, aby sa dopracovali k zlepšeniu. Spolu s autonómnym rozhodovaním však preberajú na seba, podobne ako vlastníci, zodpovednosť nielen za návrhy, ale aj realizáciu a udržanie zavedených opatrení.

Nástroje, ktoré sa v rámci L6S používajú sú založené na poznaní faktov a vychádzajú z nich. Postupne sa eliminuje rozhodovanie na základe pocitov a odhadov. Prístup Lean Six Sigma je analytický, čo znamená, že pred zavedením opatrení je nutné poznať problém na základe zhromaždených dát, analýzou dát dospieť k poznaniu príčiny problémov a až potom v riadenom režime zaviesť nápravné opatrenia zamerané na elimináciu príčin. V neposlednom rade overenie účinnosti opatrení je rovnako dôležitou súčasťou cyklu riešenia problémov. 
Zavedením disciplinovaného prístupu riešenia sa postupne znižuje množstvo náhlych a náhodných rozhodnutí, ktoré neberú do úvahy ani okolnosti, ani fakty. Na druhú stranu rastie počet opatrení, ktoré sú skutočne účinné, chronické problémy miznú a v spoločnosti sa objavuje priestor pre neustále dobrovoľné zlepšovanie procesov.

Lean Six Sigma nie je jednoduchou a byrokratickou cestou k úspechu, ale snaha o vybudovanie spoločnosti postavenej na iných hodnotách, ako doteraz. Výsledkom sú prekvapujúco dobré hospodárske výsledky, spokojní zákazníci aj pracovníci. 

Ako vám vieme pomôcť

Zavedenie nástrojov Lean Six Sigma nie je komplikované, avšak vyžaduje si isté skúsenosti a poznanie ľudskej psychiky. Pokiaľ vás tento program zaujal, môžeme vám ponúknuť školenia aj služby skúsených lektorov.

Mohlo by Vás zaujímať:
Six Sigma tréning
Lean Six Sigma krok po kroku
Odstraňovanie problémov nástrojmi Lean Six Sigma