Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Audit

Preskúmanie dokumentov a systémov firmy, nezávislou odbornou osobou – audítorom.

 

Na čo slúži audit

Audit slúži na preverenie funkčnosti vnútorných procesov spoločnosti, zhodu dokumentácie, alebo výstupov z procesov s predpísanými normami a kvalitu vnútornej kontroly firmy. Výstupom z auditu je správa zachytávajúca nedostatky s termínmi ich odstránenia. Pri úspešnom absolvovaní auditu audítorské spoločnosti vydávajú certifikáty potvrdzujúce zhodu systému firmy s požiadavkami normy, avšak na určité obdobie. To v praxi znamená, že systémy firmy musia byť pravidelne auditované nezávislým auditom.

 

Použitie v praxi

V praxi sa stretávame s dvoma základnými typmi auditov.
Vnútorný, firemný audit, slúži na rýchle preverenie stavu a súlad s internými predpismi spoločnosti. Napríklad v potravinárskom priemysle sa používa GMP audit, ktorý skúma zhodu výrobnej praxe z pohľadu dodržiavania noriem pre výrobu zdraviu neškodného výrobku. Vnútorný audit umožňuje rýchlo identifikovať problémy vyplývajúce s nedodržiavania vlastných, vnútro firemných dokumentov. Interný audit býva často nástrojom manažmentu pre rýchle zhodnotenie stavu firmy.
Externý audit , ktorý vykonáva nezávislá osoba nepracujúca pre firmu, skúma nezhody procesov firmy s normou, ktorú sa firma zaviazala dodržiavať. Externý audit môže vykonávať zákazník. Zákaznícke audity bývajú často súčasťou schvaľovania obchodných kontraktov medzi odberateľom a dodávateľom. V prípade veľkej, opakovanej nezhody môže byť výsledkom auditu odporučenie na ukončenie spolupráce.
Audit, ktorý skúma zhodu so všeobecne platnými normami, napríklad radu ISO, alebo VDA, vykonáva zväčša audítorská spoločnosť. Cieľom auditu býva preskúmanie funkčnosti interných procesov spoločnosti a ich súlad s určitou normou, ako aj hĺbka implementácie požiadaviek normy do vnútorných predpisov. Výsledkom býva správa so zistenými nedostatkami.
Audit sa vykonáva v postupných krokoch, ktoré však nie vždy musia byť absolútne dodržané. Audit býva často ohlásený vopred, aby sa firma dokázala na audit dobre pripraviť, napríklad zhromaždením potrebnej dokumentácie, prípadne aj elimináciou nezhôd. Často sa však stáva, že audit vopred nie je ohlásený. Účelom neohláseného auditu je skúmať stav v reálnych podmienkach. Používa sa najmä pre skúmanie kritických požiadaviek ovplyvňujúcich bezpečnosť a zdravie, prípadne životné prostredie.
Druhým krokom býva definovanie oblasti auditu. Audit je časovo limitovaná aktivita, počas ktorej audítor skúma reprezentatívnu, pokiaľ možno čo najširšiu oblasť určenú zameraním auditu. Avšak aj tu, pokiaľ audítor zistí nedostatky v niektorej z oblastí, môže vykonať audit do hĺbky procesov.
V treťom kroku audítor, alebo audítorský tím vykoná audit. Auditovanie sa vykonáva napríklad pomocou zoznamu otázok, na ktoré musí audítorovi spoločnosť dať uspokojujúcu odpoveď. Pokiaľ odpoveď nie je uspokojivá, audítor zaznamená do dotazníka o audite typ a významnosť nezhody.
Ďalším krokom býva vypracovanie správy o stave systému, ktorá zachytáva okrem aktuálne zistených nedostatkov aj ostatné, zdanlivo nesúvisiace skutočnosti. Napríklad postoj pracovníkov počas auditu, znalosť auditovanej problematiky na rôznych úrovniach spoločnosti, snahu o nápravu pri zistení nedostatkov atď.
Pokiaľ sa jedná o tzv. certifikačný audit, audítor na základe zistených skutočností potvrdí zhodu procesov s požiadavkami skúmanej normy a vydá časovo obmedzený certifikát.
Medzi najčastejšie externé audity patria:

Pre automobilový priemysel špecifický audit podľa noriem VDA 6.X

 

Ako vám môžeme pomôcť

Audity sú dnes neoddeliteľnou súčasťou výrobnej, ale aj nevýrobnej praxe. Vykonanie auditu nie je však len jednoduchým skonštatovaním nezhôd. Účel auditu býva snaha nájsť riešenie zistených nezhôd s cieľom posunúť auditovanú spoločnosť na vyššiu úroveň. Skúsený audítor vie, čo by mohlo pomôcť a hoci jeho povinnosťou je poukázať a zaznamenať nezhody, dokáže navrhnúť riešenia na ich odstránenie.
Tím audítorov našej spoločnosti patrí medzi najskúsenejších na trhu vzhľadom na ich hlboké znalosti skúmanej problematiky a dlhoročnú audítorskú prax. Audity vykonané našou spoločnosťou obsahujú pridanú hodnotu vo forme dobre definovaných nezhôd a návrhov na ich riešenie.