Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Audit dodávateľov

 

Výber nesprávneho dodávateľa predstavuje vo veľa prípadoch hlavnú príčinu Vašej nekvalitnej produkcie a časových sklzov. Kvalitu Vašej práce ovplyvňujú vo veľkej miere vstupy, s ktorými pracujete. V prípade ak vstupy nespĺňajú požadovanú špecifikáciu, prípadne nie sú dodané včas a v požadovanom množstve je veľmi náročné zabezpečiť požadovanú kvalitu výstupov. Pomocou auditu dodávateľov sa viete v krátkom čase presvedčiť o možnostiach a kvalite Vašich dodávateľov. Navyše máte istotu, že priebeh a výstup z auditu bude spracovaný objektívne treťou nezainteresovanou stranou.

Na vstupy do výrobných procesov používa veľa organizácií dodávateľov. Vzhľadom na dôležitosť kvalitných vstupov je veľmi podstatné si vybrať správneho dodávateľa. Pri kontrole nového dodávateľa môžete využiť audit dodávateľov. Rovnako dôležité je ale vykonávať pravidelné audity, aby ste vedeli, či môžete svojim dodávateľom naďalej dôverovať. 

 

Prečo je zlyhanie dodávateľa kritické?

 • Zvýšené náklady:
  • Ak dodávateľ zlyhá, zaplatíte náklady. Náklady sa počas roka a množstva dodávateľov môžu kumulovať až do kritických čísel.  
 • Zle zvládnuté zlyhanie dodávateľa stojí organizáciu dobré meno: 
  • Riziko spojené s nedodaním tovaru alebo dodaním nekvalitného tovaru je na strane organizácie, ktorá produkt vyrába. Zlyhanie dodávateľa teda môže ovplyvniť dobré meno spoločnosti.
 • Strata zamestnancov:
  • Pravidelné zlyhávanie dodávateľov stoji Vašich zamestnancov nemalé úsilie. Zamestnanec sa môže po čase rozhodnúť, že bude hľadať novú prácu s menej stresujúcou náplňou. Taktiež straty spôsobené zlyhaním dodávateľa môže zapríčiniť škrtanie nákladov v podobe znižovania pracovnej sily. 

 
Výhody plynúce z auditu dodávateľov:

 • Úspora finančných prostriedkov: 
  • Pravidelným auditovaním zabezpečíte dodržiavanie postupov, identifikujete opakované problémy a potenciálne riziká. Výsledkom bude zníženie strát zapríčinených zlyhaním dodávateľov.
 • Vytvorenie štandardu a naštartovanie procesu neustáleho zlepšovania:
  • Organizácie, ktoré využívajú systém manažérstva kvality majú povinnosť riadiť externe poskytované procesy, produkty a služby. Pravidelnými auditmi dodávateľov zabezpečia plnenie požiadavky normy a dokážu naštartovať proces neustáleho zlepšovania kvality ako vo vlastnej organizácií tak aj u vybraného dodávateľa.

 

audit dodávateľov

Možnosti využitia auditu dodávateľov:

 • Komplexné hodnotenie Vašich dodávateľov s možnosťou porovnania výsledkov.
 • Zameranie auditov podľa Vami stanovených kritérií.
 • Odhalenie slabých miest Vašich dodávateľov a ich príčin.
 • Odporúčania na zlepšovanie dodávateľov a ďalšiu prácu s nimi.
 • Zníženie nezhôd zapríčinených dodávateľmi.