Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Interný audit

 

Interný audit patrí medzi najčastejšie používané metódy na zistenie odchýlok od definovaných požiadaviek. Často je vykonávaný aj externou spoločnosťou hlavne z dôvodu nedostatočných kapacít ľudských zdrojov spoločnosti alebo nekompetentnosti pracovníkov nakoľko interný audítor musí spĺňať stanovené požiadavky na vzdelanie a dĺžku odbornej praxe. Počas prierezového interného auditu je možné včasne identifikovať odchýlky od normy a definovaných postupov, čím môžete ľahko predísť nepríjemným situáciám počas certifikačných a zákazníckych auditov alebo pri neohlásených kontrolách.

 

Aké sú požiadavky na vykonanie interných auditov:

 • Kompetentnosť - Audit vykonáva poverená kvalifikovaná osoba (audítor musí mať osvedčenie o školení interného audítora podľa príslušnej normy a normy ISO 19011).
 • Nezávislosť - Audítor nesmie auditovať oblasť spoločnosti, kde vykonáva bežnú pracovnú činnosť.
 • Fakty a dôkazy - Správa z auditu má rešpektovať pravdivosť a presnosť audítorských aktivít.
 • Dôvernosť – Všetky získané informácie nesmú byť použité na osobný zisk.  Informácie musia byť chránené proti úniku a zneužitiu. 
 • Prístup založený na riziku - Prístup založený na riziku by mal významne ovplyvniť plánovanie, vykonávanie a podávanie správ o auditoch s cieľom zabezpečiť, aby sa audity sústredili na záležitosti, ktoré sú významné pre klienta auditu a na dosiahnutie cieľov programu auditu.

 
Pri nesplnení niektorej z požiadaviek na vykonávanie interných auditov by spoločnosť mala prehodnotiť, či bude interné audity vykonávať vo vlastnej réžií a dovzdeláva vlastných interných audítorov, prípadne zvýši ich počet alebo využije externú spoločnosť na pravidelné vykonávanie interných auditov.   


Možnosti využitia interného auditu:

 • Preverenie plnenia interných postupov a používania platnej dokumentácie.
 • Preverenie plnenia požiadaviek noriem a legislatívnych požiadaviek vzhľadom k činnosti organizácie.
 • Odhalenie zásadných nedostatkov a nezhôd v rámci auditovanej oblasti.
 • Návrhy opatrení a prezentácia výsledkov auditu.

 

interný audit - diagram

Obrázok: Priebeh výkonu auditu

 

Výhody vykonania interného auditu systémov manažérstva spoločnosťou CeMS:

 

 • Odborná príprava a profesionálna realizácia interných auditov.
 • Dopredu pripravené materiály a dotazníky na analýzu organizácie.
 • Audítori využívajú pri kontrole zavádzania jednotlivých prvkov systému manažérstva vhodné manažérske metódy (Paretova analýza, Ishikawa diagram, 5S, Six Sigma a pod.).
 • Zníženie náročnosti prípravy na absolvovanie certifikačného auditu.
 • Rýchlejšie vykonanie interného auditu a odbremenenie operatívy pre zamestnancov organizácie.
 • Interný audit je poradenská činnosť a slúži organizácii na zvyšovanie jej hodnoty a zlepšovanie jej procesov. Interné audity napomáhajú dosahovať ciele organizácie tým, že prinášajú systematický, metodický prístup k hodnoteniu a zdokonaľovaniu účinnosti systému riadenia rizík, riadiacich, kontrolných procesov, riadenia a správy organizácie.

  Zobraziť viac
 • Interný audítor je osoba, ktorá je oprávnená na vykonávanie interného auditu v organizáciách. Zameriava sa na hodnotenie vnútorného kontrolného systému organizácie tým, že orgánom danej spoločnosti poskytne informácie, hodnotenie, analýzy či odporúčania pre efektívnejšie plnenie ich úloh.

  Zobraziť viac
 • Aby ste si udržali svoju certifikáciu a zodpovedali požiadavkám noriem ISO (s cieľom dosiahnuť každoročne úspešné výsledky auditu), musíte pravidelne vykonávať niekoľko činností. Akékoľvek zistené „slabiny“ vo vašom systéme manažérstva môžu mať za následok zásadné systémové alebo drobné nezhody.

  Zobraziť viac
 • Preskúmanie dokumentov a systémov firmy, nezávislou odbornou osobou – audítorom.

  Zobraziť viac