Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS

Čo nás vedie k úspešnému napredovaniu pri ISO certifikácií?

KATEGÓRIA

Aby ste si udržali svoju certifikáciu a plnili požiadavky noriem ISO (s cieľom dosiahnuť každoročne úspešné výsledky auditu), musíte pravidelne vykonávať niekoľko činností.

Akékoľvek zistené „slabiny“ vo vašom systéme manažérstva môžu mať za následok zásadné systémové alebo drobné nezhody. Avšak tu môžeme vždy uvažovať aj ako o príležitostiach na zlepšenie, ktoré sa vždy vďaka auditom naskytnú. Netreba však zabúdať, že neplnenie požiadaviek normy vás môže doviesť až k strate certifikátu. Nižšie uvádzame súhrn základných činností, ktoré by ste mali vykonávať, aby ste splnili súčasné požiadavky ISO:

  1. Kontrola manažmentu a aktualizácia obchodného plánovania

Je dôležité, aby sa pravidelne a najmenej raz ročne uskutočňovali a dokumentovali kontrolné stretnutia manažmentu zamerané na preskúmanie kľúčových KPI ukazovateľov a preskúmanie výsledkov systému manažérstva. Na týchto stretnutiach by ste sa mali venovať vášmu obchodnému plánovaniu. Ako napríklad podnikovým cieľom a zámerom. Ďalším strategickým a základným kritériom je zdokumentovanie analýzy zainteresovaných strán ako aj hodnotenia rizík a príležitostí  formou SWOT analýzy atď. Mali by ste sa ubezpečiť, že tieto dokumenty sú nielen preskúmané, ale aj aktuálne.

  1. Pravidelné interné audity

Normy ISO stanovujú, že interné audity musí vykonávať kompetentná osoba, ktorá je nezávislá od  procesu, ktorý je predmetom auditu.  Audítor musí byť vyškolený, kvalifikovaný so správnymi osobnostnými vlastnosťami a kompetentný. Ďalej by mal čo najefektívnejšie a spravodlivo vediť ohodnotiť sledovaný proces v jednotlivých systémoch manažérstva. Overenie, že interný audítor nie je aktívne zapojený do procesov, ktoré sú predmetom auditu, zachováva objektivitu a nestrannosť procesu interného auditu. Interné audity sú užitočné na zistenie, či sú procesy a dokumentácia systémov manažérstva aktuálne, relevantné a odrážajú spôsob vykonávania skutočných činností, služieb a operácií v organizácii. Je nevyhnutné, aby ste interné audity vykonávali pravidelne, napríklad štvrťročne alebo ako je uvedené v harmonograme interného auditu. Váš harmonogram interného auditu musí pokrývať vaše systémové požiadavky, ako aj požiadavky noriem ISO a odzrkadľovať prístup založený na riziku.

  1. Kontrola otvorených problémov

Tento bod môžeme chápať ako čas, aby váš tím skontroloval všetky „identifikované“ alebo „rozpracované“ odchýlky, ktoré sa vyskytli vo vašich predchádzajúcich externých a interných auditoch, a plánoval kroky na ich vyriešenie, overenie a uzavretie. Pri tom sa musí venovať osobitná pozornosť problémom, ktoré sa vyskytli pri vašich predchádzajúcich externých auditoch, ako napríklad odchýlky, potenciál na zlepšenie alebo zistenia, nakoľko je povinnosť zapracovať aj systém neustáleho zlepšovania známeho aj ako PDCA cyklus. Kontrola už zistených problémov a nezhôd z predošlých auditov je bytostne dôležitá a je podmienkou pre ponechanie certifikátu.

Kľúčom k všetkému je efektívne plánovanie

Pravidelné interné audity procesov a systému manažérstva vo vnútri vašej organizácie, aktualizácie  plánovania a kontrola vašich evidovaných problémov sú vynikajúcim spôsobom ako začať s činnosťami neustáleho zlepšovania manažovania vášho zavedeného systému.

Je tu však toho viac a ak máte pocit, že potrebujete štruktúrovanejší prístup, môžete si naplánovať potrebné činnosti do svojho kalendára. Napríklad vykonávanie kontroly výkonnosti zamestnancov, zdokumentované tímové stretnutia, pravidelné vypĺňanie záznamov o nezhodách či reklamáciách, sledovanie procesov zaškoľovania, o dokumentácií a dodržiavaní  BOZP atď.

Je dôležité zdôrazniť, že vypracovanie vyššie spomenutých náležitostí je nielen rozhodujúce pre splnenie požiadaviek normy ISO a zachovanie certifikátov, ale prináša aj množstvo výhod pre vaše podnikanie, napríklad:

  • neustále zlepšovanie - vašich biznis operácií, core business procesov a vášho systému manažérstva, čo môže mať za následok zlepšenie spokojnosti zákazníkov, zníženie nákladov, zlepšenie kontroly systému a rozhodovanie založené na dôkazoch;
  • získate prehľad o obchodných, legislatívnych a technologických zmenách - prostredníctvom pravidelného prehodnocovania právnych a technologických požiadaviek, obchodnej stratégie, trendov a zámerov, rizík a príležitostí;
  • nastavenie podnikateľských a spoločenských hodnôt
  • znížite počet zranení, nehôd, havarijných stavov, ktoré dokážete čiastočne eliminovať - prostredníctvom zdokumentovaného prístupu založeného na riadení rizík a prevencii vzniku porúch, ich následkov
  • spokojnosť zamestnancov - odhodlanie dosiahnuť čo najlepšie výsledky prostredníctvom systematizovaného a zdokumentovaného prístupu;
  • angažovanosť ľudí - na všetkých úrovniach prostredníctvom neustálej komunikácie, hľadania a implementácie ich spätnej väzby, zdokumentovaných získaných skúseností a ďalších

Dúfame, že tento blog vám pripomenul, ako priebežne spravovať váš zavedený manažérsky systém po dosiahnutí certifikácie ISO, čo sa dúfame odrazí nielen na úspešnej následnej certifikácií ISO, ale aj zlepšení vášho podnikateľského prostredia.

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
28.11.2022, 09.12.2022 + 6
2 dni (08:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
29.11.2022, 09.12.2022 + 6
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
30.11.2022, 09.12.2022 + 6
3 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
01.12.2022 - 02.12.2022, 09.12.2022 + 6
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
05.12.2022, 09.12.2022 + 6
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
05.12.2022, 09.12.2022 + 6
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
06.12.2022, 09.12.2022 + 6
4 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
06.12.2022 - 09.12.2022 + 6
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
07.12.2022, 09.12.2022 + 6
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
08.12.2022 - 09.12.2022 + 6

Mohlo by Vás zaujímať:

Podobné články

Čo je integrovaný systém manažérstva?

Čo je integrovaný systém manažérstva?

KATEGÓRIA

Tento článok je venovaný spoločnostiam, ktoré by chceli zavádzať štandardy ISO a nie sú pevne rozhodnuté akým smerom sa chcú vybrať. Predpokladajme, že chcete svoju organizáciu certifikovať podľa viacerých štandardov ISO. Alebo je vaša organizácia už certifikovaná podľa jednej normy ISO a chcete dosiahnuť certifikáciu viacerých systémov manažérstva.

Zobraziť viac
Kto je etický hacker a čo je jeho prácou

Kto je etický hacker a čo je jeho prácou

KATEGÓRIA

Slová ako hacker alebo etický hacker sa v spoločnosti skloňujú každým dňom viac a viac. Mnoho ľudí však stále nevie čo hackerstvo znamená a aký je rozdiel medzi hackerom a etickým hackerom. Predtým než si vysvetlíme čo je etické hackerstvo si najskôr musíme povedať základné rozdelenie hackerov.

Zobraziť viac
Sprievodca riadením projektového manažmentu! (1.časť)

Sprievodca riadením projektového manažmentu! (1.časť)

KATEGÓRIA

Každý projekt má požiadavky, čo znamená, že každý projektový manažér by mal mať pripravený plán riadenia požiadaviek. Ako to funguje? Aké sú typy projektových požiadaviek? Čo je riadenie požiadaviek? Všetko sa dozviete v našom novom blogu.

Zobraziť viac
Ako sa dá zvládnuť stres?

Ako sa dá zvládnuť stres?

KATEGÓRIA

Stres môže človeka pohltiť do takej miery, že sa odpojí od svojich každodenných činností, povinností, rodiny, priateľov a blízkych. Všetci sa každý deň stretávame s určitým množstvom stresu, ale zvyčajne sa s ním dokážeme vyrovnať a pokračovať v tom, čo je potrebné urobiť. Vysoká úroveň stresu môže mať negatívny vplyv na vaše zdravie, vzťahy alebo kvalitu života! Ako sa ho naučiť zvládať?

Zobraziť viac

Newsletter