Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
Online školenia - Všetky školenia je možné absolvovať online! Využite 30% zľavu na vybrané školenia! Všetky informácie nájdete v aktualitách.

Čo nás vedie k úspešnému napredovaniu pri ISO certifikácií?

KATEGÓRIA

Aby ste si udržali svoju certifikáciu a plnili požiadavky noriem ISO (s cieľom dosiahnuť každoročne úspešné výsledky auditu), musíte pravidelne vykonávať niekoľko činností.

Akékoľvek zistené „slabiny“ vo vašom systéme manažérstva môžu mať za následok zásadné systémové alebo drobné nezhody. Avšak tu môžeme vždy uvažovať aj ako o príležitostiach na zlepšenie, ktoré sa vždy vďaka auditom naskytnú. Netreba však zabúdať, že neplnenie požiadaviek normy vás môže doviesť až k strate certifikátu. Nižšie uvádzame súhrn základných činností, ktoré by ste mali vykonávať, aby ste splnili súčasné požiadavky ISO:

  1. Kontrola manažmentu a aktualizácia obchodného plánovania

Je dôležité, aby sa pravidelne a najmenej raz ročne uskutočňovali a dokumentovali kontrolné stretnutia manažmentu zamerané na preskúmanie kľúčových KPI ukazovateľov a preskúmanie výsledkov systému manažérstva. Na týchto stretnutiach by ste sa mali venovať vášmu obchodnému plánovaniu. Ako napríklad podnikovým cieľom a zámerom. Ďalším strategickým a základným kritériom je zdokumentovanie analýzy zainteresovaných strán ako aj hodnotenia rizík a príležitostí  formou SWOT analýzy atď. Mali by ste sa ubezpečiť, že tieto dokumenty sú nielen preskúmané, ale aj aktuálne.

  1. Pravidelné interné audity

Normy ISO stanovujú, že interné audity musí vykonávať kompetentná osoba, ktorá je nezávislá od  procesu, ktorý je predmetom auditu.  Audítor musí byť vyškolený, kvalifikovaný so správnymi osobnostnými vlastnosťami a kompetentný. Ďalej by mal čo najefektívnejšie a spravodlivo vediť ohodnotiť sledovaný proces v jednotlivých systémoch manažérstva. Overenie, že interný audítor nie je aktívne zapojený do procesov, ktoré sú predmetom auditu, zachováva objektivitu a nestrannosť procesu interného auditu. Interné audity sú užitočné na zistenie, či sú procesy a dokumentácia systémov manažérstva aktuálne, relevantné a odrážajú spôsob vykonávania skutočných činností, služieb a operácií v organizácii. Je nevyhnutné, aby ste interné audity vykonávali pravidelne, napríklad štvrťročne alebo ako je uvedené v harmonograme interného auditu. Váš harmonogram interného auditu musí pokrývať vaše systémové požiadavky, ako aj požiadavky noriem ISO a odzrkadľovať prístup založený na riziku.

  1. Kontrola otvorených problémov

Tento bod môžeme chápať ako čas, aby váš tím skontroloval všetky „identifikované“ alebo „rozpracované“ odchýlky, ktoré sa vyskytli vo vašich predchádzajúcich externých a interných auditoch, a plánoval kroky na ich vyriešenie, overenie a uzavretie. Pri tom sa musí venovať osobitná pozornosť problémom, ktoré sa vyskytli pri vašich predchádzajúcich externých auditoch, ako napríklad odchýlky, potenciál na zlepšenie alebo zistenia, nakoľko je povinnosť zapracovať aj systém neustáleho zlepšovania známeho aj ako PDCA cyklus. Kontrola už zistených problémov a nezhôd z predošlých auditov je bytostne dôležitá a je podmienkou pre ponechanie certifikátu.

Kľúčom k všetkému je efektívne plánovanie

Pravidelné interné audity procesov a systému manažérstva vo vnútri vašej organizácie, aktualizácie  plánovania a kontrola vašich evidovaných problémov sú vynikajúcim spôsobom ako začať s činnosťami neustáleho zlepšovania manažovania vášho zavedeného systému.

Je tu však toho viac a ak máte pocit, že potrebujete štruktúrovanejší prístup, môžete si naplánovať potrebné činnosti do svojho kalendára. Napríklad vykonávanie kontroly výkonnosti zamestnancov, zdokumentované tímové stretnutia, pravidelné vypĺňanie záznamov o nezhodách či reklamáciách, sledovanie procesov zaškoľovania, o dokumentácií a dodržiavaní  BOZP atď.

Je dôležité zdôrazniť, že vypracovanie vyššie spomenutých náležitostí je nielen rozhodujúce pre splnenie požiadaviek normy ISO a zachovanie certifikátov, ale prináša aj množstvo výhod pre vaše podnikanie, napríklad:

  • neustále zlepšovanie - vašich biznis operácií, core business procesov a vášho systému manažérstva, čo môže mať za následok zlepšenie spokojnosti zákazníkov, zníženie nákladov, zlepšenie kontroly systému a rozhodovanie založené na dôkazoch;
  • získate prehľad o obchodných, legislatívnych a technologických zmenách - prostredníctvom pravidelného prehodnocovania právnych a technologických požiadaviek, obchodnej stratégie, trendov a zámerov, rizík a príležitostí;
  • nastavenie podnikateľských a spoločenských hodnôt
  • znížite počet zranení, nehôd, havarijných stavov, ktoré dokážete čiastočne eliminovať - prostredníctvom zdokumentovaného prístupu založeného na riadení rizík a prevencii vzniku porúch, ich následkov
  • spokojnosť zamestnancov - odhodlanie dosiahnuť čo najlepšie výsledky prostredníctvom systematizovaného a zdokumentovaného prístupu;
  • angažovanosť ľudí - na všetkých úrovniach prostredníctvom neustálej komunikácie, hľadania a implementácie ich spätnej väzby, zdokumentovaných získaných skúseností a ďalších

Dúfame, že tento blog vám pripomenul, ako priebežne spravovať váš zavedený manažérsky systém po dosiahnutí certifikácie ISO, čo sa dúfame odrazí nielen na úspešnej následnej certifikácií ISO, ale aj zlepšení vášho podnikateľského prostredia.

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (8:00 - 12:00)
Zľava -30 % Online 500,00 € 350,00 €
420,00 € s DPH
19.01.2022, 28.01.2022 + 5
3 dni (8:00 - 12:00)
Zľava -30 % Online 500,00 € 350,00 €
420,00 € s DPH
20.01.2022 - 21.01.2022, 28.01.2022 + 5
2 dni (8:00 - 12:00)
Zľava -30 % Online 500,00 € 350,00 €
420,00 € s DPH
24.01.2022, 28.01.2022 + 5
2 dni (8:00 - 12:00)
Zľava -30 % Online 270,00 € 189,00 €
226,80 € s DPH
25.01.2022, 28.01.2022 + 5
4 dni (8:00 - 12:00)
Zľava -30 % Online 500,00 € 350,00 €
420,00 € s DPH
25.01.2022 - 28.01.2022 + 5
2 dni (8:00 - 12:00)
Zľava -30 % Online 270,00 € 189,00 €
226,80 € s DPH
26.01.2022, 28.01.2022 + 5
2 dni (8:00 - 12:00)
Zľava -30 % Online 270,00 € 189,00 €
226,80 € s DPH
27.01.2022 - 28.01.2022 + 5
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás

Mohlo by Vás zaujímať:

Podobné články

Čo je to OEE a prečo je dôležité?

Čo je to OEE a prečo je dôležité?

KATEGÓRIA

S rastúcou konkurenciou na trhu musia výrobcovia zvyšovať produktivitu výroby kvalitných výrobkov. V dnešnej ekonomike sa od vás očakáva, že budete neustále zlepšovať návratnosť celkového kapitálu. Pretože je ťažké získať kapitál na výstavbu nových, efektívnejších závodov a nákup nových zariadení, často musíte splniť rastúce výrobné požiadavky so súčasným vybavením a zariadeniami, súčasne popri tom ešte znižovať náklady.

Zobraziť viac
Čo môžeme očakávať od novej revízie ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002?

Čo môžeme očakávať od novej revízie ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002?

KATEGÓRIA

V súčasnosti prebieha proces revízie ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002 (aktuálna verzia bola publikovaná v roku 2013). Organizácie, ktoré sa zameriavajú na systematický prístup k riadeniu informačnej bezpečnosti, už iste zaregistrovali túto novinku. ISO/IEC 27002 je opäť navrhnutá tak, aby poskytovala rámec pre riadenie bezpečnosti informácií (podobne ako, napríklad: NIST CSF).

Zobraziť viac
Talent management - práca s talentami

Talent management - práca s talentami

KATEGÓRIA

Aktuálne riešime menší projekt „talent manažmentu“ zameraný na mladých lekárov v jednej českej fakultnej nemocnici. Do takejto výzvy je potrebné priniesť veľkú chuť bojovať s veternými mlynmi podporenú najmä silným kritickým myslením a asertivitou nemeckého poľovníckeho teriéra. Načo sú dobré tieto vlastnosti? No predsa na to, aby ste dokázali otvorene povedať, čo si myslíte a narúšať hegemóniu lekárskej kasty. Veď lekári sa predsa nemôžu mýliť a už vôbec sa nemusia správať empaticky. To, že sa na tomto pracovisku objavuje dokonca aj mobbing zo strany vedúcich lekárov, sa mi v roku 2021 javí ako čistý výmysel neoprávnene kritizovaného podriadeného. Žiaľ, je to realita.

Zobraziť viac
Dosiahli sme certifikáciu ISO, ale čo ďalej?

Dosiahli sme certifikáciu ISO, ale čo ďalej?

KATEGÓRIA

Získanie certifikátu ISO pre podnikateľa alebo váš biznis nie je vždy ľahká úloha. Ktokoľvek, kto si už týmto procesom prešiel, to môže potvrdiť, pretože tento proces môže byť veľmi pracný a zdĺhavý. Po získaní certifikácie ISO majú ľudia tendenciu chcieť si od projektu oddýchnuť a potom nechtiac zabudnú na daný systém manažérstva a nechajú ho bez aktualizácií a nezasahujú doňho aj niekoľko mesiacov, pričom sa približuje čas prvého dozorného auditu, ktorý zvykne skôr prekvapiť, a požiadavky normy ako zvykneme hovoriť „sa šijú za horúca.“ Ako môžete zabrániť tomuto scenáru vo vašom podnikaní? Poďme si predstaviť, čo musíte urobiť, keď vaša firma dosiahne certifikáciu ISO.

Zobraziť viac

Newsletter