Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
Online školenia - Všetky školenia je možné absolvovať online! Využite 30% zľavu na vybrané školenia! Všetky informácie nájdete v aktualitách.

Certifikácia systému manažérstva BOZP podľa normy ISO 45001 (bývalá OHSAS 18001)

Norma ISO 45001 (bývalá OHSAS 18001) špecifikuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v organizáciách. Norma ISO 45001 (bývalá OHSAS 18001) pomáha organizáciám pripraviť koncepciu a dlhodobé ciele, ktoré zohľadňujú právne a iné požiadavky a informácie o zdravotných a bezpečnostných rizikách. Základná požiadavka normy ISO 45001 (bývalá OHSAS 18001) je zaviesť, zdokumentovať, uplatňovať a udržiavať systém manažérstva BOZP a zaviesť neustále zlepšovanie systému.

Cieľom certifikácie je deklarovať:

 • Preverenie plnenia požiadaviek medzinárodnej normy ISO 45001.
 • Zavedenie systémového a procesného prístupu v oblasti BOZP.
 • Zavedenie systému neustáleho zlepšovania v oblasti BOZP.

Úžitok pre zákazníka

Zavedenie a certifikácia systému manažérstva BOZP vytvára predpoklady pre zlepšenie podmienok v nasledovných oblastiach:

 

Manažérske prínosy
 • Jasne definovaný systém manažérstva.
 • Zvýšenie bezpečnosti procesov.
 • Plnenie legislatívnych požiadaviek v oblasti BOZP.
 • Zvýšenie povedomia v oblasti BOZP.
 • Neustále zlepšovanie.
Pracovné prostredie
 • Riešenie ergonómie na pracoviskách.
 • Funkčnosť zariadení.
 • Zdravotná nezávadnosť a hygiena pracovného prostredia.
Ekonomické prínosy
 • Znižovanie nákladov.
 • Zvyšovanie účinnosti a efektívnosti procesov.
 • Dlhodobá prosperita firmy.
Riziká a ohrozenia
 • Pravidelné analýzy a hodnotenia.
 • Riadenie ohrození a rizík.
 • Zníženie počtu pracovných úrazov.


Pridaná hodnota pre Vás

 • Objektívne zhodnotenie súčasného stavu systému manažérstva BOZP.
 • Rozšírenie obchodných možností a zvýšenie dôveryhodnosti.
 • Zavedenie trvalého zlepšovania.
 • Odstránenie chaosu a nedostatkov v oblasti BOZP.
 

Certifikát ISO 45001

Certifikačná značka
ISO 45001

Norma OHSAS 18001 prešla v júli 2018 revíziou na normu ISO 45001! Viac informácií sa dočítate na nasledovnom odkaze:

Systém Manažérstva BOZP ako ISO 45001

Revízia normy ISO 45001:2018