Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS

Dosiahli sme certifikáciu ISO, ale čo ďalej?

KATEGÓRIA

Čo robiť po získaní ISO certifikácie

Získanie certifikátu ISO pre podnikateľa alebo váš biznis nie je vždy ľahká úloha. Ktokoľvek, kto si už týmto procesom prešiel, to môže potvrdiť, pretože tento proces môže byť veľmi pracný a zdĺhavý. Ak nie ste oboznámení s normami ISO a procesom certifikácie, môže tento proces vyžadovať istú mieru ochoty učenia sa novým veciam avšak vynaložené úsilie prinesie požadovaný účinok.

Avšak nesmieme zabúdať, že keď dosiahnete svoju certifikáciu, zvyčajne prichádza pocit, že úloha je v podstate splnená a môžete sa začať sústrediť na ďalší váš projekt. Ale je to skutočne tak? Môžeme na certifikáciu zabudnúť a počkať do ďalšieho dozorného auditu? Odpoveď znie jednoznačne „Nie!“ - Ak chcete zúročiť všetky výhody, ktoré ste dosiahli certifikáciou a zavedením daného systému manažérstva, je to vždy len začiatok.

Po získaní certifikácie ISO majú ľudia tendenciu chcieť si od projektu oddýchnuť a potom nechtiac zabudnú na daný systém manažérstva a nechajú ho bez aktualizácií a nezasahujú doňho aj niekoľko mesiacov, pričom sa približuje čas prvého dozorného auditu, ktorý zvykne skôr prekvapiť, a požiadavky normy ako zvykneme hovoriť „sa šijú za horúca.“ Množstvo nezhôd, sťažností a iných problémov často zostáva neidentifikovaných alebo otvorených bez ich doriešenia a zdokumentované informácie nedržia krok s operačnými zmenami a zlepšeniami implementovanými medzičasom vo firme.

Nedostatočná informovanosť o prebiehajúcich činnostiach, ktoré vyžadujú normy ISO môže nakoniec viesť aj k strate certifikácie už pri prvom dozornom audite do 12 mesiacov po počiatočnom dosiahnutí certifikácie, čo pravdepodobne spôsobí Vašej organizácii veľké zmätky, ako aj ďalšie výdavky (priame aj nepriame) na opätovné uvedenie do pôvodného stavu, o nespokojnosti zainteresovaných strán ani nehovoriac.

Ako môžete zabrániť tomuto scenáru vo vašom podnikaní?

Poďme si predstaviť, čo musíte urobiť, keď vaša firma dosiahne certifikáciu ISO.

Udržiavanie si certifikácie ISO je predmetom úspešných ročných dozorných auditov. Najčastejšie certifikáty systémov manažérstva ISO (t. j. ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, ISO 27001 atď.) sú certifikačným orgánom vydávané na obdobie troch rokov. Certifikácia sa dosiahne úspešným absolvovaním úvodného certifikačného auditu (externý audit), ktorý vykonáva certifikačný orgán ako je napr. CeMS s.r.o. Tento audit pozostáva z dvoch fáz:

  • Fáza 1: Audítor skontroluje dokumentáciu, z ktorej sa skladá váš systém manažérstva, a overí, či ste sa účinne zapodievali každým dôležitým bodom príslušných noriem ISO, a skontroluje, či ste pripravení na celý proces certifikácie.
  • Fáza 2: Audítor overí prostredníctvom metódy vzorkovania vo vašom systéme manažérstva a prevádzkových postupoch, že skutočne robíte to, čo hovorí váš zavedený systém tj. audítor overí, či je daný systém manažérstva účinne implementovaný v podnikaní a či je pre vašu organizáciu efektívny.

 

Proces certifikácie

Za účelom dosiahnutia certifikácie budete musieť vyriešiť nepriaznivé zistenia z týchto auditov. Po vykonaní tejto verifikácie audítor posúdi, či boli problémy správne vyriešené. Ak neexistujú žiadne ďalšie náležitosti, certifikačný orgán vydá vašej organizácii certifikát/y ISO.

12 mesiacov po vašom úvodnom certifikačnom audite vykoná certifikačný orgán prvý dozorný audit. Rovnaký proces sa opakuje dva po sebe nasledujúce roky po počiatočnej certifikácii.

Dozorné audity sú menej náročné ako certifikačné audity. Sú v podstate obrazom procesov v čase kontroly audítorom, aby sa zabezpečilo, že systém manažérstva stále spĺňa hlavné prvky a zámery normy/iem ISO. To znamená, že nie všetky prvky sa kontrolujú počas dozorných auditov. Ak vzniknú nejaké medzery, alebo dôjde k zisteniam je auditovaná organizácia zodpovedná za riešenie týchto nedostatkov, aby sa zabezpečila priebežné plnenie požiadaviek normy.

Na konci trojročného cyklu bude musieť vaša firma podstúpiť recertifikačný audit systému manažérstva príslušných noriem, ktorým končí doba platnosti. Tento proces je obdobou počiatočných certifikačných auditov (zvyčajne však kratší). Cieľom je overiť, či váš systém riadenia naďalej plne vyhovuje všetkým požiadavkám noriem ISO. Po úspešnom priebehu auditu vám certifikačný orgán poskytne novo vydaný certifikát/y a nanovo pokračuje cyklus spomenutý vyššie.

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
4 dni (8:00 - 14:00)
Online 499,00 €
598,80 € s DPH
21.02.2023 - 24.02.2023 + 4

Mohlo by Vás zaujímať:

Podobné články

Efektívna komunikácia v digitálnej dobe

Efektívna komunikácia v digitálnej dobe

KATEGÓRIA

Efektívna komunikácia je základom každého úspešného tímu alebo organizácie. V dnešnej digitálnej dobe sme neustále v spojení a komunikujeme prostredníctvom rôznych kanálov, ale môže sa ľahko stať, že stratíme umenie efektívnej komunikácie. Keďže si čoraz viac zvykáme pracovať na diaľku, je dôležité pamätať na to, že efektívna komunikácia je nevyhnutná na dosiahnutie úspešného výsledku.

Zobraziť viac
Nová verzia VDA 6.3:2023 – Zameranie na silné stránky

Nová verzia VDA 6.3:2023 – Zameranie na silné stránky

KATEGÓRIA

Nová edícia štandardu VDA 6.3 bola od 09.11.2022 sfinalizovaná a poskytnutá tímu VDA odborníkov na pripomienkovanie a prípadné zmeny. Nová verzia VDA 6.3:2023 bola oficiálne zverejnená v januári 2023.

Zobraziť viac
Aké výhody prináša whistleblowing?

Aké výhody prináša whistleblowing?

KATEGÓRIA

V prvom rade treba pripomenúť zákonu povinnosť na základe zákona č. 54/2019 Z.z., kedy zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov, a zamestnávateľ, ktorý je orgánom verejnej moci, ktorý zamestnáva najmenej 5 zamestnancov, je povinný určiť organizačnú zložku alebo osobu, ktorá plní úlohy zamestnávateľa v súvislosti s preverovaním oznámení.

Zobraziť viac
Spoločnosť CeMS podporuje cez Vianoce aj 4-nohých miláčikov bez domova

Spoločnosť CeMS podporuje cez Vianoce aj 4-nohých miláčikov bez domova

KATEGÓRIA

Sme zástancom, že každý by mal nájsť svoj darček pod stromčekom. Tento rok naša spoločnosť CeMS vybrala v rámci Vianočnej pomoci 4-nohých miláčikov bez domova. Konkrétne išla pomoc v hodnote 600€ pre 3 vybrané združenia, ktoré zabezpečujú dočasnú alebo dlhodobú starostlivosť pre psov a mačky. 

Zobraziť viac

Newsletter