Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
Online školenia - Všetky školenia je možné absolvovať online! Využite 30% zľavu na vybrané školenia! Všetky informácie nájdete v aktualitách.

Certifikácia systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001

Norma ISO 14001 špecifikuje požiadavky na systém environmentálneho manažérstva v organizáciách. Systém environmentálneho manažérstva slúži na riadenie a usmerňovanie organizácie s ohľadom na kvalitu životného prostredia. Základná požiadavka normy ISO 14001 je zaviesť, zdokumentovať, uplatňovať a udržiavať systém environmentálneho manažérstva a zaviesť neustále zlepšovanie systému.

Cieľom certifikácie je deklarovať:

 • Preverenie plnenia požiadaviek medzinárodnej normy ISO 14001.
 • Zavedenie systémového prístupu organizácie k životnému prostrediu.
 • Zavedenie systému neustáleho zlepšovania v oblasti životného prostredia.

Úžitok pre zákazníka

Zavedenie a certifikácia systému environmentálneho manažérstva pomáha vytvárať podmienky na zlepšovanie životného prostredia pre našich zákazníkov v nasledovných oblastiach:

 

Manažérske prínosy
 • Nastavenie podnikateľských a spoločenských hodnôt.
 • Zvýšenie ekologického povedomia.
 • Minimalizovanie havarijných situácií.
 • Zlepšenie technologického vybavenia.
Zlepšovanie kvality životného prostredia pomocou:
 • Systému manažérstva spoločnosti.
 • Enviromentálnych vplyvov.
 • Enviromentálnych aspektov.
Ekonomické prínosy
 • Využiteľnosť odpadov a zníženie nákladov na ich zneškodnenie.
 • Zníženie energetickej náročnosti.
 • Zlepšenie enviromentálnej výkonnosti.
Obchodné a marketingové prínosy
 • Zvyšovanie pridanej hodnoty pre zákazníka.
 • Zlepšenie goodwill.
 • Zvýšenie dôveryhodnosti pre zákazníka.

Pridaná hodnota pre Vás

 • Objektívne zhodnotenie súčasného stavu systému manažérstva v oblasti životného prostredia.
 • Rozšírenie obchodných možností a zvýšenie dôveryhodnosti.
 • Zavedenie trvalého zlepšovania.
 • Odstránenie nedostatkov v oblasti životného prostredia.
 • Správne nastavenie systému environmentálneho manažérstva.

 

 

 

vzor certifikátu ISO 14001 od CeMS

Certifikát ISO 14001
 

vzor certifikačnej známky ISO 14001 od CeMS

Certifikačná značka
ISO 14001