Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
Online školenia - Všetky školenia je možné absolvovať online! Využite 30% zľavu na vybrané školenia! Všetky informácie nájdete v aktualitách.

PDCA cyklus

 

Definícia

PDCA cyklus je iteratívna metóda riadenia, ktorá sa skladá zo štyroch krokov Plan-Do-Check-Act. Používa sa na riadenie podnikových procesov, výrobných procesov, alebo procesov kontinuálneho zlepšovania.

Na čo slúži PDCA

PDCA vychádza z vedeckej metódy skúmania problému: hypotéza-skúmanie-vyhodnotenie. Slúži na systematickú realizáciu opatrení, ktorých účinok sa po zavedení vyhodnocuje a v prípade úspechu aj štandardizuje. Je základným cyklom neustáleho zlepšovania procesov a súčasťou Lean managementu.
Spopularizovať PDCA cyklus sa podarilo po druhej svetovej vojne profesorovi Demingovi, autorovi moderných metód riadenia kvality. Autorom PDCA cyklu je W.A.Shewhart, podľa ktorého sa PDCA cyklus niekedy nazýva Shewhartov cyklus.
Jednoduchá štruktúra cyklu dovoľuje opakovať sekvencie relatívne rýchlo za sebou. Počas opakovaní sa stav skúmaného systému mení s cieľom dosiahnuť želaný stav, systém iteruje k želanému stavu. Výhodami malých a postupných zmien, ktoré smerujú k určenému cieľu sú nižšie náklady spojené s realizáciou, nízke straty spôsobené omylom a kontinuálny posun k lepšiemu stavu. PDCA cyklus je základom Kaizen systému, kľúčovému nástroju kontinuálneho zlepšovania a Lean managementu. 

Zdroj obrázka: https://images.app.goo.gl/FkH4xPcrX74xDA1U6

Zavedenie PDCA do praxe

PDCA sa dá zaviesť jednoduchým spôsobom oboznámením pracovníkov s jeho fungovaním. 
V prvom kroku Plan (Naplánuj) sa sformuluje cieľ, popíše aktuálny stav a na základe hypotézy o príčine problému sformulujú opatrenia vedúce k zlepšeniu súčasného stavu.
V druhom kroku Do (Vykonaj) sa zrealizujú nápravné opatrenia a systém sa pozoruje.
V treťom kroku Check (Over) sa dosiahnuté výsledky zanalyzujú a porovnajú s definovaným cieľom.
V poslednom, štvrtom kroku Act (Jednaj) sa v prípade úspechu cyklus ukončí a nové nastavenia štandardizujú. Systém sa pozoruje dlhšiu dobu a nanovo sa pripravuje spustenie ďalšieho cyklu. V prípade neočakávaných výsledkov, pozorovaných vo fáze Check, sa spustí nový cyklus PDCA s cieľom eliminovať chybu predošlého cyklu.
Napriek jednoduchosti, zrozumiteľnosti a logike sa v praxi stretávame so zlyhaniami spôsobenými hlavne ľudským faktorom. PDCA pracuje s tvrdeniami a menším množstvom dát, predsa len nie je možné nápravu dosiahnuť na základe mylných vstupov, alebo domnienok. Preto vstupy, ale aj výstupy musia byť reálne. Neduhom je podcenenie kroku Check, kedy sa výstup nezanalyzuje dostatočne a neúčinné nápravné opatrenia sa predčasne štandardizujú. Posledným problémom býva predčasné ukončenie, alebo zastavenie cyklov z dôvodu slabej motivácie pracovníkov zlepšovať súčasný stav.

Ako vám vieme pomôcť

PDCA cyklus je základným prvkom Kaizen nástroja, ktorý je súčasťou Lean riadenia procesov a Lean managementu. Oboznámiť sa s PDCA cyklom sa môžete na niektorých, z našich školení, ktoré nájdete v odkaze nižšie.

Mohlo by Vás zaujímať:
Interný audítor systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 a ISO 19011
Postup implementácie systému manažérstva kvality v organizáciách 
Plánovanie a riadenie v systémoch manažérstva kvalit
Japonské metódy Kaizen podľa TPS (Toyota Production System) a základné nástroje kvality
TPM – Totálne produktívna údržba
Problem solving
Manažér kvality pre zdravotníctvo a sociálne služby