Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Príprava na audit nemeckého automobilového priemyslu (VDA 6.x)

 

Očakávania zákazníkov a vývoj nových výrobných postupov spôsobuje, že je potrebná neustála kontrola požiadaviek v celom výrobnom reťazci. Z toho dôvodu sú spoločnosti stále častejšie konfrontované s požiadavkou na audit podľa požiadaviek noriem VDA.

Naši audítori a konzultanti Vás pripravia na náročné audity, ktoré Vás čakajú. Prostredníctvom prípravy na audit Vám pomôžeme odhaliť prípadné procesné chyby, eliminovať reklamácie a straty. Výstupom zo stretnutia bude návrh nápravných opatrení a návod na odstránenie zistených príčin vzniku problémov. 

 

Sledovanie účinnosti procesov:

Účinný proces je taký, ktorý dosahuje určené, naplánované ciele. Pri príprave na audit sa sleduje, či je proces efektívne riadený t.j. správne nastavené činnosti, zdroje, správne plánovaný a kontrolovaný tak, aby výstupy dosiahli stanovené ciele. 
 
 

Výsledok auditu:

Zdokumentované a rozpoznané nezhody, ktoré sú hodnotené vo vzťahu k riziku produktu alebo procesu v auditovanej organizácií. Z výstupu vyplýva, či zistené nezhody môžu spôsobiť nezhodné produkty a z toho vyplývajúce riziká pre organizáciu. 
 

Identifikácia rizík procesu:

Pri príprave na audit je dôležité sledovať vplyv jednotlivých procesov na produkt, preto sa stanovujú potenciálne riziká procesu, aby mohli byť počas auditu dostatočne hodnotené. 

 

procesný audit - diagram

Zdroj: VDA 6

 

Možnosti využitia služby – príprava na audit nemeckého automobilového priemyslu (VDA 6.x):

 

Rozdelenie publikácií štandardov kvality VDA 6.x:
 

rozdelenie štandardov VDA - diagram

 Zdroj: VDA 6.3

 

Prípravu na audit je možné vykonať podľa nasledovných štandardov:

  • VDA 6.1 - Audit systému manažmentu kvality – sériová výroba
  • VDA 6.2 - Audit systému manažmentu kvality - služby
  • VDA 6.3 - Audit procesu sériová výroba / poskytovanie služby
  • VDA 6.4 – Audit systému manažmentu kvality – výrobné prostriedky
  • VDA 6.5 – Audit produktu
  • VDA 6.7 – Audit procesu – výrobné prostriedky