Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Personálny audit

 

Medzi najväčšie aktíva každej organizácie patria jednoznačne ľudské zdroje. Spoločnosť dokáže vo veľa prípadoch narásť maximálne do osobnostnej úrovne jej kľúčových ľudí. Ľudský potenciál spoločnosti je možné rozvíjať a posúvať stále na vyššiu úroveň. Základom úspešného posunutia celej spoločnosti vpred je dobre vypracovaná analýza, vďaka ktorej zistíte reálny stav Vašej spoločnosti, jej silné a slabé stránky. Na základe týchto informácií získate informácie o možnostiach na zlepšenie. 


 
Na čo slúžia personálne audity:

 

 • Nezávisle posúdiť aktuálny stav organizačnej štruktúry. 
 • Určiť vyťaženosť jednotlivých pracovníkov a útvarov. 
 • Sledovať efektívnosť vykonávanej práce.
 • Posúdiť kvalifikačné a osobnostné predpoklady zamestnancov vzhľadom k ich aktuálnym pozíciám.

 

Vykonávame personálne audity zamerané na:

 

 • Audit organizačnej štruktúry spoločnosti:
  • Rozdelenie a posúdenie činností v rámci jednotlivých útvarov.
  • Zhodnotenie silných a slabých stránok aktuálnej organizačnej štruktúry.
  • Posúdenie informačných tokov medzi jednotlivými oddeleniami.
  • Určenie kritických a nepokrytých miest v rámci organizačnej štruktúry.
  • Odhalenie duplicitných a neefektívne vykonávaných činností.
  • Návrhy na zlepšenie organizácie práce a úpravy v rámci organizačnej štruktúry.
 • Audit vyťaženosti pracovníkov:
  • Posúdenie pracovnej vyťaženosti jednotlivých pracovníkov.
  • Tvorba snímky pracovného dňa každého pracovníka.
  • Percentuálne vyjadrenie vyťaženosti pracovníkov a útvarov.
  • Identifikácia zbytočných a duplicitných činností.
  • Správa o vyťaženosti hodnotených pracovníkov a možnosti na zlepšenie.
 • Audit profilov zamestnancov a kvalifikačných predpokladov:
  • Posúdenie odbornej spôsobilosti pracovníka vzhľadom k pracovnej náplni.
  • Hodnotenie osobnostných vlastností zamestnancov a určenie silných a slabých stránok.
  • Určenie pracovníkov s potenciálom na ďalší kariérny rast.
  • Odporúčania optimálneho personálneho obsadenia pracovných pozícií a návrhy na rozvoj ľudského potenciálu.

 

Ako prebieha personálny audit:

 

 • Prípravná fáza:
  • Pred každým auditom je potrebné určiť ciele a očakávania, ktoré majú byť naplnené. Na základe cieľov sa určia metódy, postupy a analýzy. 
  • Vytvorenie plánu auditu – časový a organizačný harmonogram.
 • Priebeh auditu:
  • Zhromažďovanie dát a informácií dostupných v spoločnosti. Získanie potrebných dokumentov spoločnosti a analýza súčasných pracovných pozícií. Na základe dohodnutých kritérií sa ešte pristupuje aj k sledovaniu spokojnosti, psychologickým profilom jednotlivých pracovníkov alebo sledovaniu vyťaženosti. 
 • Správa z auditu:
  • Výsledkom auditu bude vytvorená komplexná správa z auditu, kde budú zhodnotené všetky určené kritéria. Bude vyhodnotené dodržanie plánu auditu. Správa z auditu zvyčajne býva rozdelená do dvoch častí – hodnotenie spoločnosti ako celok a hodnotenie jednotlivých pracovníkov. 
  • Výsledná správa sa odprezentuje vedeniu spoločnosti, kde budú určené aj nápravné opatrenia a odporúčania.