Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
Online školenia - Všetky školenia je možné absolvovať online! Využite 30% zľavu na vybrané školenia! Všetky informácie nájdete v aktualitách.

Personálny audit

 

Medzi najväčšie aktíva každej organizácie patria jednoznačne ľudské zdroje. Spoločnosť dokáže vo veľa prípadoch narásť maximálne do osobnostnej úrovne jej kľúčových ľudí. Ľudský potenciál spoločnosti je možné rozvíjať a posúvať stále na vyššiu úroveň. Základom úspešného posunutia celej spoločnosti vpred je dobre vypracovaná analýza, vďaka ktorej zistíte reálny stav Vašej spoločnosti, jej silné a slabé stránky. Na základe týchto informácií získate informácie o možnostiach na zlepšenie. 


 
Na čo slúžia personálne audity:

 

 • Nezávisle posúdiť aktuálny stav organizačnej štruktúry. 
 • Určiť vyťaženosť jednotlivých pracovníkov a útvarov. 
 • Sledovať efektívnosť vykonávanej práce.
 • Posúdiť kvalifikačné a osobnostné predpoklady zamestnancov vzhľadom k ich aktuálnym pozíciám.

 

Vykonávame personálne audity zamerané na:

 

 • Audit organizačnej štruktúry spoločnosti:
  • Rozdelenie a posúdenie činností v rámci jednotlivých útvarov.
  • Zhodnotenie silných a slabých stránok aktuálnej organizačnej štruktúry.
  • Posúdenie informačných tokov medzi jednotlivými oddeleniami.
  • Určenie kritických a nepokrytých miest v rámci organizačnej štruktúry.
  • Odhalenie duplicitných a neefektívne vykonávaných činností.
  • Návrhy na zlepšenie organizácie práce a úpravy v rámci organizačnej štruktúry.
 • Audit vyťaženosti pracovníkov:
  • Posúdenie pracovnej vyťaženosti jednotlivých pracovníkov.
  • Tvorba snímky pracovného dňa každého pracovníka.
  • Percentuálne vyjadrenie vyťaženosti pracovníkov a útvarov.
  • Identifikácia zbytočných a duplicitných činností.
  • Správa o vyťaženosti hodnotených pracovníkov a možnosti na zlepšenie.
 • Audit profilov zamestnancov a kvalifikačných predpokladov:
  • Posúdenie odbornej spôsobilosti pracovníka vzhľadom k pracovnej náplni.
  • Hodnotenie osobnostných vlastností zamestnancov a určenie silných a slabých stránok.
  • Určenie pracovníkov s potenciálom na ďalší kariérny rast.
  • Odporúčania optimálneho personálneho obsadenia pracovných pozícií a návrhy na rozvoj ľudského potenciálu.

 

Ako prebieha personálny audit:

 

 • Prípravná fáza:
  • Pred každým auditom je potrebné určiť ciele a očakávania, ktoré majú byť naplnené. Na základe cieľov sa určia metódy, postupy a analýzy. 
  • Vytvorenie plánu auditu – časový a organizačný harmonogram.
 • Priebeh auditu:
  • Zhromažďovanie dát a informácií dostupných v spoločnosti. Získanie potrebných dokumentov spoločnosti a analýza súčasných pracovných pozícií. Na základe dohodnutých kritérií sa ešte pristupuje aj k sledovaniu spokojnosti, psychologickým profilom jednotlivých pracovníkov alebo sledovaniu vyťaženosti. 
 • Správa z auditu:
  • Výsledkom auditu bude vytvorená komplexná správa z auditu, kde budú zhodnotené všetky určené kritéria. Bude vyhodnotené dodržanie plánu auditu. Správa z auditu zvyčajne býva rozdelená do dvoch častí – hodnotenie spoločnosti ako celok a hodnotenie jednotlivých pracovníkov. 
  • Výsledná správa sa odprezentuje vedeniu spoločnosti, kde budú určené aj nápravné opatrenia a odporúčania.

Preskúmanie dokumentov a systémov firmy, nezávislou odbornou osobou – audítorom.

Zobraziť viac