Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Príprava na zákaznícky audit

 

Takmer každá väčšia výrobná spoločnosť sa nevyhne zákazníckym auditom. Aktuálny trend je neustále zvyšovať požiadavky na dodávateľov a zároveň prenášať zodpovednosť za dodanie produktov včas a vysokej kvalite. 

Zákaznícke audity sú vykonávané pri výbere nového dodávateľa, mimoriadne na základe kvalitatívneho alebo iného podnetu alebo pravidelne podľa intervalov určených zákazníkom. Počas zákazníckeho auditu sa preveruje kvalitatívna úroveň vzhľadom na súlad so stanovenou špecifikáciou produktu a pri väčších objemoch aj kapacitná úroveň dodávateľa. 

Pomôžeme Vám pripraviť sa na náročné zákaznícke audity od rôznych typov zákazníkov.


 
Rozsah auditu:


Zákaznícky audit vypracuje odberateľ, podľa toho, čo chce auditovať. Zákaznícky audit môže byť zameraný na realizáciu zákazky, realizáciu zákazky s prihliadnutím na systémy manažérstva alebo je to špecifický audit v závislosti od špecifikácie jednotlivých oblastí. 


 
Výsledok zákazníckeho auditu:


Výsledkom zákazníckeho auditu je komplexná správa z auditu, ktorá špecifikuje plnenie požiadaviek stanovených v audite. V správe sú vypísané problematické nezhody z jednotlivých oblastí a návrh riešení. Taktiež sú v nej špecifikované aj pozitívne stránky spoločnosti.  Spoločnosť, ktorá audit vykonala má dôkladné vedomosti o dodávateľovi. 
Na základe tejto správy vie dodávateľ, či prešiel alebo neprešiel auditom. V prípade, ak sa počas auditu vyskytli nezhody je povinný jednotlivé nezhody odstrániť do určitého času. 


 
Prínosy prípravy na zákaznícky audit:

 

  • Analýza požiadaviek zákazníka a príprava dôkazov vzhľadom k možnostiam ich plnenia.
  • Komplexná príprava na zákaznícky audit za účelom vyzdvihnúť silné stránky auditovanej organizácie.
  • Určenie potenciálnych problémových oblastí a príprava argumentácie vzhľadom k slabým stránkam organizácie.
  • Príprava zástupcov spoločnosti a všetkých zamestnancov na očakávaný zákaznícky audit.
  • Vyhnutie sa nepríjemným situáciám a improvizácii počas zákazníckeho auditu.