Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

5S metóda

 

5S je metóda usporiadania a udržania bezpečného, organizovaného a vysoko výkonného pracovného priestoru ľubovoľného typu (výroba, sklad, administratíva) a rozsahu (sklad, výrobná linka, kancelária, pracovný stôl).

5S je súčasťou japonského konceptu Toyota Production System (TPS) a podporuje Just In Time spôsob výroby. Snaha o efektívne usporiadanie pracovného priestoru je známa už od čias výrobcov lodí v Benátkach. Neskôr na správnom a ergonomickom usporiadaní pracoviska pracoval Alexej Gastev v Centrálnom inštitúte práce v 20. rokoch 20. storočia . Priamym predchodcom 5S bol program H. Forda: CANDO. 5S je preto výsledkom evolúcie viacerých prístupov k optimalizácii usporiadania pracoviska, ktorý sa objavil v 50. rokoch 20. storočia v Japonsku

 

Aká je výhoda metódy 5S:

Výhodou 5S je, že má v sebe priamo zakomponovanú myšlienku neustáleho zlepšovania.
Okrem usporiadania pracoviska 5S slúži často ako vstupná brána do Lean managementu. Jednoduchým spôsobom vtiahne zainteresovaných pracovníkov do zmeny prístupu k procesom v organizácii, pričom podporuje angažovanosť všetkých pracovníkov, vrátane manažmentu a vedie k tzv. vlastníckemu prístupu.

 

Aký je postup pri zavádzaní metódy 5S:

Pri zavádzaní 5S prechádza pracovisko postupnou zmenou, na ktorej sa podieľajú všetci pracovníci, ktorí vykonávajú činnosť v určenom priestore.
V prvom kroku Seiri (Sort, Vytrieď) sa rozdelia hnuteľné veci na pracovisku do troch kategórií: potrebné na každodennú, alebo pravidelnú činnosť, úplne nepotrebné veci a veci, ktoré sa nedajú zaradiť do predchádzajúcich dvoch kategórií. Nepotrebné veci sa zlikvidujú, nezaradené veci sa označia tak, aby sa dala sledovať ich využiteľnosť v čase.
V druhom kroku Seiton (Set in order, Usporiadaj) sa potrebné veci uložia tak, aby boli dostupné. Miesto, kde sa nanovo uložia sa dočasne označí a veci sa vždy vracajú späť.
V treťom kroku Seiso (Shine, Vyčisti) sa zavedie spôsob čistenia pracovného priestoru, vrátane použitých nástrojov. Platí zásada, že iba čisté a uložené veci sú správne použiteľné. V tomto kroku sa často odhalia nedostatky súvisiace so zlým spôsobom údržby nástrojov a strojov.

Prvé tri kroky sú súčasťou fázy zavedenia 5S. Nasledujúce dva kroky sú fázou udržania a zlepšovania celého systému.

Štvrtý krok Seiketsu (Standardize, Štandardizuj) zabezpečí pomocou vizuálneho managementu, pracovných inštrukcií a ďalších nástrojov udržanie nastaveného usporiadania. Dodržiavanie zavedených štandardov je možné iba vtedy, ak majú pracovníci možnosť usporiadanie aktívne riadiť (zapojiteľnosť) a sú stotožnení s usporiadaním  pracoviska (vlastnícky prístup).
Piaty krok Shitsuke (Sustain, Udržuj) je logickým vyústením celej snahy, pretože pracovníci sami chcú a udržujú priestor v štandardnom usporiadaní. Na overenie tejto skutočnosti sa využívajú 5S audity, ktoré si vykonávajú pracovníci samostatne, napríklad pri preberaní zmeny. V pravidelných intervaloch vykonávajú audity aj iné tímy, ktoré nepracujú v danom priestore, aby sa predišlo k zanedbaniu a úpadku štandardov z dôvodu „prevádzkovej slepoty“. Audity majú za cieľ nájsť a odstrániť nedostatky, nie hľadať a trestať vinníkov. V piatom kroku majú pracovníci priestor pre nové usporiadanie tým, že navrhnú zmenu k lepšiemu. Možnosť zmeniť štandardy podporuje proaktívne správanie sa jednotlivcov a udržuje vysokú zapojiteľnosť pracovníkov.

 

Najčastejšie nedostatky pri zavádzaní metódy 5S:

Pretože je 5S vhodným odrazovým mostíkom pre implementáciu Lean managementu je žiaduce, ak sa do zavedenia zapojí viacero pracovísk naprieč celou organizáciou, vrátane manažmentu. Veľkou chybou pri snahe zaviesť Lean management je, ak sa rozdelí organizácia na „výrobu“ a „administratívu“, pričom výrobné oddelenia sú nútené uplatňovať metódy Lean, ale administratíva do týchto zmien nie je zapojená, dokonca sa od nich dištancuje. Je potrebné si uvedomiť, že Lean management je zameraný na procesy, pričom je jedno, akého typu sú. Pokiaľ sa do zmien zapojí rovnako intenzívne aj manažment, vyšle jasný signál, že zmeny myslí úprimne a prirodzene prevezme na seba rolu lídra v procese postupného prechodu organizácie na Lean organizáciu.

 

Príklad zavedenia metódy 5S:

 

Pred:


 

 

Po:


Dnešná doba kladie vysoké nároky na efektivitu využívania zdrojov. 5S, ako odrazový mostík pre zavedenie Lean managementu a Six Sigma metód, je preto významná. Bez dobre zavedeného 5S je často Lean iba formálnym systémom bez evidentných výsledkov. Pomoc pri zavedení 5S vám pomôže v úvode absolvovanie školení. 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
21.06.2024 + 5
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
08.08.2024 - 09.08.2024 + 5
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
15.07.2024 + 1
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás