Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
Online školenia - Všetky školenia je možné absolvovať online! Využite 30% zľavu na vybrané školenia! Všetky informácie nájdete v aktualitách.

Certifikácia systému protikorupčného manažérstva podľa normy ISO 37001


Norma ISO 37001 špecifikuje požiadavky na systém uplatňovania protikorupčných nástrojov, prevenciu, detekciu a získanie kontroly nad korupčným správaním v organizáciách. Norma ISO 37001 môže byť implementovaná v akejkoľvek organizácii avšak najčastejšie ju využívajú hlavne organizácie spadajúce pod štátnu správu, samosprávy a korporácie. Na základe zákona č. 106/2018 Z. z. je certifikácia povinná pre prevádzkovateľov STK, EK a kontroly originality najneskôr do 20.5.2021. 

Cieľom certifikácie je deklarovať:

 • Plnenie požiadaviek medzinárodnej normy ISO 37001
 • Zavedenie systematického prístupu v oblasti manažérstva protikorupčného správania personálu
 • Zvýšenie dôveryhodnosti a štandardov podporujúcich etické správanie

Úžitok pre zákazníka 

Zavedenie a certifikácia systému protikorupčného manažérstva vytvára predpoklady pre zlepšenie podmienok v nasledovných oblastiach:
 

Manažérske prínosy 
 • Systematický prístup k riadeniu korupčných rizík v rámci celej organizácie
 • Jasná antikorupčná politika a pravidlá v rámci protikorupčného správania
 • Monitorovanie a hodnotenie efektívnosti systému protikorupčného manažérstva
 • Preventívne opatrenia umožňujúce upozorniť na korupciu (whistleblowing a pod.)
 • Interné audity
Zvyšovanie kvality
 • Pravidelné preverovanie personálu na protikorupčné správanie
 • Zlepšenie etického a antikorupčného prístupu naprieč celou organizáciou
 • Komunikácia politiky a pravidiel so zainteresovanými stranami
Ekonomické prínosy
 • Zníženie rizika na stratu zákaziek odhalením korupčného správania zamestnancov
 • Zamedzenie ekonomických strát spôsobených korupčným správaním
 • Dlhodobá prosperita firmy
 • Zníženie nákladov
Obchodné a marketingové prínosy
 • Zvyšovanie konkurencieschopnosti 
 • Zvyšovanie dôveryhodnosti pre zákazníka a ostatné zainteresované strany
 • Ochrana dobrej reputácie, posilnenie značky na trhu a hodnoty goodwill

 

Pridaná hodnota pre Vás

 • Objektívne zhodnotenie súčasného stavu v rámci protikorupčného správania
 • Zavedenie trvalého zlepšovania v oblasti riadenia protikorupčného správania
 • Odstránenie chaosu a nedostatkov v organizácii a riadení spoločnosti
 • Rozšírenie obchodných možností a zvýšenie dôveryhodnosti
 • Správne nastavenie antikorupčného systému a zvýšenie dobrej reputácie pre zákazníkov a ostatné zainteresované strany 

 

vzor certifikátu ISO 9001 od CeMS

Certifikát ISO 37001
 

vzor certifikační známky ISO 9001 od CeMS

Certifikačná značka
ISO 37001

 

S pojmom korupcia a korupčné správanie sa vyskytuje pomerne často v rôznych formách. Paradoxne podľa prieskumov majú tendenciu ku korupčnému správaniu ľudia s vyšším vzdelaním a to až v 75% prípadoch výskytu korupcie. Podľa štúdií Európskeho parlamentu stojí korupcia EÚ ročne v rozmedzí od 179 miliárd eur až do 990 miliárd eur.

Zobraziť viac

ISO 37001:2016 špecifikuje požiadavky a poskytuje usmernenie pre vytvorenie, implementáciu, udržiavanie, prehodnotenie a zlepšenie systému riadenia proti korupcii. Systém môže byť samostatný alebo môže byť integrovaný do celkového systému riadenia. Požiadavky normy ISO 37001:2016 sú všeobecné a sú určené na použitie vo všetkých organizáciách (alebo častiach organizácie) bez ohľadu na druh, veľkosť a povahu činnosti a či sú vo verejnom, súkromnom alebo neziskovom sektore. 

Zobraziť viac