Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Certifikácia systému protikorupčného manažérstva podľa normy ISO 37001


Norma ISO 37001 špecifikuje požiadavky na systém uplatňovania protikorupčných nástrojov, prevenciu, detekciu a získanie kontroly nad korupčným správaním v organizáciách. Norma ISO 37001 môže byť implementovaná v akejkoľvek organizácii avšak najčastejšie ju využívajú hlavne organizácie spadajúce pod štátnu správu, samosprávy a korporácie. Na základe zákona č. 106/2018 Z. z. je certifikácia povinná pre prevádzkovateľov STK, EK a kontroly originality najneskôr do 20.5.2021. 

Cieľom certifikácie je deklarovať:

 • Plnenie požiadaviek medzinárodnej normy ISO 37001
 • Zavedenie systematického prístupu v oblasti manažérstva protikorupčného správania personálu
 • Zvýšenie dôveryhodnosti a štandardov podporujúcich etické správanie

Úžitok pre zákazníka 

Zavedenie a certifikácia systému protikorupčného manažérstva vytvára predpoklady pre zlepšenie podmienok v nasledovných oblastiach:
 

Manažérske prínosy 
 • Systematický prístup k riadeniu korupčných rizík v rámci celej organizácie
 • Jasná antikorupčná politika a pravidlá v rámci protikorupčného správania
 • Monitorovanie a hodnotenie efektívnosti systému protikorupčného manažérstva
 • Preventívne opatrenia umožňujúce upozorniť na korupciu (whistleblowing a pod.)
 • Interné audity
Zvyšovanie kvality
 • Pravidelné preverovanie personálu na protikorupčné správanie
 • Zlepšenie etického a antikorupčného prístupu naprieč celou organizáciou
 • Komunikácia politiky a pravidiel so zainteresovanými stranami
Ekonomické prínosy
 • Zníženie rizika na stratu zákaziek odhalením korupčného správania zamestnancov
 • Zamedzenie ekonomických strát spôsobených korupčným správaním
 • Dlhodobá prosperita firmy
 • Zníženie nákladov
Obchodné a marketingové prínosy
 • Zvyšovanie konkurencieschopnosti 
 • Zvyšovanie dôveryhodnosti pre zákazníka a ostatné zainteresované strany
 • Ochrana dobrej reputácie, posilnenie značky na trhu a hodnoty goodwill

 

Pridaná hodnota pre Vás

 • Objektívne zhodnotenie súčasného stavu v rámci protikorupčného správania
 • Zavedenie trvalého zlepšovania v oblasti riadenia protikorupčného správania
 • Odstránenie chaosu a nedostatkov v organizácii a riadení spoločnosti
 • Rozšírenie obchodných možností a zvýšenie dôveryhodnosti
 • Správne nastavenie antikorupčného systému a zvýšenie dobrej reputácie pre zákazníkov a ostatné zainteresované strany 

 

vzor certifikátu ISO 9001 od CeMS

Certifikát ISO 37001
 

vzor certifikační známky ISO 9001 od CeMS

Certifikačná značka
ISO 37001

 

 • ISO normy nie sú voľne dostupné dokumenty. Je možné ich získať iba oficiálnou cestou a my vám poradíme ako a kde.

  Zobraziť viac
 • Konflikt záujmov je situácia, keď osobný záujem jedinca prevažuje nad záujmami ostatných.

  Zobraziť viac
 • Compliance sa vo všeobecnom zmysle vzťahuje k dodržiavaniu predpisov, pravidiel, noriem a štandardov, ktoré sa vzťahujú na danú oblasť činnosti. Znamená, že organizácia alebo jednotlivec musí konať v súlade s príslušnými právnymi, etickými a regulačnými požiadavkami.

  Zobraziť viac
 • Svetový deň whistleblowerov sa oslavuje 23. júna. Je to deň, kedy si pripomíname a podporujeme snahu whistleblowerov a ich dôležitú úlohu v odhaľovaní korupcie. Akí sú najznámejší oznamovatelia a čo pomohli odhaliť?

  Zobraziť viac
 • Zamestnávateľským organizáciám hrozí za porušenie niektorých povinností vyplývajúcich zo zákona pokuta až do výšky 100-tisíc eur. Navrhovaná legislatíva nadobúda účinnosť 1. apríla 2023, pričom účinnosť niektorých ustanovení by bola odložená do 31. septembra 2023.

  Zobraziť viac
 • Pre všetky organizácie nad 50 zamestnancov a orgány verejnej moci, ktoré zamestnávajú viac ako 5 zamestnancov sme vypracovali komplexný program na plnenie legislatívy v oblasti ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Zverte sa do rúk odborníkov a získajte silný nástroj na upozorňovanie na nezákonné alebo neetické konanie!

  Zobraziť viac
 • V prvom rade treba pripomenúť zákonu povinnosť na základe zákona č. 54/2019 Z.z., kedy zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov, a zamestnávateľ, ktorý je orgánom verejnej moci, ktorý zamestnáva najmenej 5 zamestnancov, je povinný určiť organizačnú zložku alebo osobu, ktorá plní úlohy zamestnávateľa v súvislosti s preverovaním oznámení.

  Zobraziť viac
 • Pokiaľ zamestnanec počas práce zistí nejakú protizákonnú činnosť mal by takúto činnosť v dobrej viere nahlásiť svojmu zamestnávateľovi. Ako funguje systém nahlasovania? Je zamestnanec dostatočne chránený? Existuje bezpečný systém nahlasovania? Viac v našom článku.

  Zobraziť viac
 • Tento článok je venovaný spoločnostiam, ktoré by chceli zavádzať štandardy ISO a nie sú pevne rozhodnuté akým smerom sa chcú vybrať. Predpokladajme, že chcete svoju organizáciu certifikovať podľa viacerých štandardov ISO. Alebo je vaša organizácia už certifikovaná podľa jednej normy ISO a chcete dosiahnuť certifikáciu viacerých systémov manažérstva.

  Zobraziť viac
 • Postupne Vám prinášame nové elearningové kurzy. Tento mesiac pribudli ďalšie zaujímavé elarningy - Time a stress management a legislatívny rámec boja proti korupcií.

  Zobraziť viac
 • Ide o situáciu, kedy môže osobný záujem napr. rodina, priateľstvo, finančné alebo sociálne faktory ovplyvniť úsudok resp. rozhodovanie osôb pri výkone ich povinností v práci. Zamestnanec teda pri výkone svojich povinností uprednostní svoj vlastný osobný záujem pred najlepšími záujmami spoločnosti.

  Zobraziť viac
 • Znamená stav, kedy sú zverejňované informácie v maximálne možnej miere zrozumiteľné, overiteľné a pravidelne publikované. To znamená, že finančné a obchodné aktivity sú vykonávané otvoreným spôsobom.

  Zobraziť viac
 • Ide o medzinárodne používaný termín pre legalizáciu výnosov z trestnej činnosti, t.j. činnosť, prostredníctvom ktorej dochádza k zakrytiu nezákonného pôvodu majetku, za účelom jeho ďalšieho použitia v rámci legálnej činnosti.

  Zobraziť viac
 • Často sa v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti stretnete s pojmom WHISTLEBLOWING? Čo pod týmto pojmom rozumieme? A na čo si dať pozor pri zákone o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti?

  Zobraziť viac
 • S pojmom korupcia a korupčné správanie sa vyskytuje pomerne často v rôznych formách. Paradoxne podľa prieskumov majú tendenciu ku korupčnému správaniu ľudia s vyšším vzdelaním a to až v 75% prípadoch výskytu korupcie. Podľa štúdií Európskeho parlamentu stojí korupcia EÚ ročne v rozmedzí od 179 miliárd eur až do 990 miliárd eur.

  Zobraziť viac
 • ISO 37001:2016 špecifikuje požiadavky a poskytuje usmernenie pre vytvorenie, implementáciu, udržiavanie, prehodnotenie a zlepšenie systému riadenia proti korupcii. Systém môže byť samostatný alebo môže byť integrovaný do celkového systému riadenia. Požiadavky normy ISO 37001:2016 sú všeobecné a sú určené na použitie vo všetkých organizáciách (alebo častiach organizácie) bez ohľadu na druh, veľkosť a povahu činnosti a či sú vo verejnom, súkromnom alebo neziskovom sektore. 

  Zobraziť viac