Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Certifikácia systému manažérstva bezpečnosti dodávateľského reťazca podľa normy ISO 28000

Norma ISO 28000 bola vydaná v roku 2007 pričom ako prvá špecifikuje požiadavky a pravidlá pre bezpečný dodávateľský reťazec pričom hlavným cieľom je minimalizácia rizík súvisiacich s infraštruktúrou, dopravou a ľudským faktorom v rámci dodávateľského reťazca. Je určená pre organizácie, ktoré pôsobia v oblasti logistiky, dopravy a skladovania tovarov. Požiadavky normy ISO 28000 vychádzajú z noriem ISO 9001 a ISO/IEC 27001 s tým, že sa prihliada na osobité špecifiká oblasti, pre ktorú je určená. 
Základnými požiadavkami normy je identifikácia rizík a eliminácia ich dopadov na fyzické ohrozenie tovaru ako je napríklad jeho poškodenie, krádež, colné úniky alebo časové straty spôsobené internými alebo externými vplyvmi. Plnením požiadaviek normy ISO 28000 má organizácia výhodu pri procese schvaľovania hospodárskeho subjektu AEO, ktorý je podstatný hlavne pre organizácie zoberajúce sa importom a exportom mimo krajín EÚ. 
Štruktúra normy ISO 28000 je podobná štruktúre normy ISO 14001 a taktiež má spoločné prvky s ostatnými významnými normami systémov manažérstva, ako je ISO 9001 čo je výhodou pre organizácie s integrovaným systémom manažérstva. 

Cieľom certifikácie je deklarovať:

 • Plnenie požiadaviek medzinárodnej normy ISO 28000 zavedením systematického prístupu v oblasti manažérstva bezpečnosti dodávateľského reťazca
 • Riadený prístup zamestnancov do priestorov a informačných systémov spolu s opisom právomocí a zodpovedností
 • Kontrolný mechanizmus pri manipulácii s tovarom a jeho fyzické zabezpečenie 
 • Zníženie negatívnych dopadov na logistický reťazec 
 • Aktívne riadenie a znižovanie rizík v rámci dodávateľského reťazca

Úžitok pre zákazníka 

Zavedenie a certifikácia systému manažérstva bezpečnosti dodávateľského reťazca vytvára predpoklady pre zlepšenie podmienok v nasledovných oblastiach:
 

Manažérske prínosy 
 • Systematický prístup k organizácii bezpečnosti dodávateľských reťazcov s ohľadom na ich udržateľnosť
 • Jasné ciele a pravidlá v rámci organizácie ľudských zdrojov
 • Zavedenie systému neustáleho zlepšovania dodávateľských reťazcov
 • Riadenie rizík elimináciou vplyvov, ktoré môžu ohroziť tovar
 • Zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie na minimálnu mieru
 • Preverenie postupov a pravidiel pri prevádzkovaní dodávateľského reťazca
Ekonomické prínosy
 • Zvýšenie efektivity procesov v rámci organizácie dodávateľského reťazca
 • Zamedzenie ekonomických strát spôsobených reklamáciami, sťažnosťami, dodávkou nekvalitných služieb
 • Dlhodobá prosperita organizácie
Obchodné a marketingové prínosy
 • Zvyšovanie konkurencieschopnosti
 • Zvyšovanie dôveryhodnosti pre zákazníkov

 

Pridaná hodnota pre Vás

 • Objektívne zhodnotenie súčasného stavu dodávateľského reťazca
 • Zavedenie trvalého zlepšovania v oblasti dodávateľského reťazca
 • Odstránenie chaosu a nedostatkov v organizácii a riadení dodávateľského reťazca
 • Rozšírenie obchodných možností a zvýšenie dôveryhodnosti
 • Správne nastavenie systému a zlepšenie zákazníckeho prístupu

 

vzor certifikátu ISO 9001 od CeMS

Certifikát ISO 28000
 

vzor certifikační známky ISO 9001 od CeMS

Certifikačná značka
ISO 28000