Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
Online školenia - Všetky školenia je možné absolvovať online! Využite 30% zľavu na vybrané školenia! Všetky informácie nájdete v aktualitách.

Certifikácia systému manažérstva whistleblowing-u podľa normy ISO 37002


Norma ISO 37002 špecifikuje požiadavky na systém manažérstva whistleblowing-u (oznamovania protiprávneho konania), implementáciu a udržiavanie efektívneho systému riadenia založeného na zásadách dôvery, nestrannosti a ochrany. Norma ISO 37002 môže byť implementovaná v akejkoľvek organizácii avšak najčastejšie ju využívajú hlavne organizácie spadajúce pod štátnu správu, samosprávy a korporácie. Na základe zákona č. 54/2019 Z. z. je zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 50 zamestnancov a zamestnávateľ, ktorý je orgánom verejnej moci a zamestnáva najmenej 5 zamestnancov povinný zaviesť systém oznamovania protiprávneho jednania. Norma ISO 37002 môže týmto zamestnávateľom pomôcť pri tvorbe systému.  

Cieľom certifikácie je deklarovať:

 • Plnenie požiadaviek medzinárodnej normy ISO 37002
 • Zavedenie systematického prístupu v oblasti manažérstva whistleblowing-u (oznamovania protiprávneho konania) Zvýšenie dôveryhodnosti a štandardov podporujúcich etické správanie

Úžitok pre zákazníka 

Zavedenie a certifikácia systému oznamovania protiprávneho konania vytvára predpoklady pre zlepšenie podmienok v nasledovných oblastiach:

 

Manažérske prínosy 
 • Systematický prístup k riadeniu oznamovania protiprávneho jednania v rámci 
 • celej organizácie
 • Jasný systém na prijímanie správ od oznamovateľov o priestupkoch a protiprávnom konaní
 • Monitorovanie a hodnotenie efektívnosti systému manažérstva oznamovania protiprávneho jednania
 • Preventívne opatrenia umožňujúce upozorniť na korupciu (whistleblowing a pod.)
 • Interné audity
Zvyšovanie kvality
 • Pravidelné preverovanie personálu na protikorupčné správanie
 • Zlepšenie etického a antikorupčného prístupu naprieč celou organizáciou
 • Komunikácia politiky a pravidiel so zainteresovanými stranami
Ekonomické prínosy
 • Zníženie rizika na stratu zákaziek odhalením korupčného správania zamestnancov
 • Zamedzenie ekonomických strát spôsobených korupčným správaním
 • Dlhodobá prosperita firmy
 • Zníženie nákladov
Obchodné a marketingové prínosy
 • Zvyšovanie konkurencieschopnosti 
 • Zvyšovanie dôveryhodnosti pre zákazníka a ostatné zainteresované strany
 • Ochrana dobrej reputácie, posilnenie značky na trhu a hodnoty goodwill

 

Pridaná hodnota pre Vás

 • Objektívne zhodnotenie súčasného stavu v rámci systému manažérstva oznamovania protiprávneho konania
 • Zavedenie trvalého zlepšovania v oblasti systému manažérstva oznamovania protiprávneho jednania
 • Odstránenie chaosu a nedostatkov v organizácii a riadení spoločnosti, minimalizácia rizika korupčného a nekalého konania
 • Rozšírenie obchodných možností a zvýšenie dôveryhodnosti
 • Správne nastavenie systému manažérstva oznamovania protiprávneho jednania a zvýšenie dobrej reputácie pre zákazníkov a ostatné zainteresované strany 
   

 

vzor certifikátu ISO 37002 od CeMS

Certifikát ISO 37002
 

vzor certifikační známky ISO 37002 od CeMS

Certifikačná značka
ISO 37002

 

S pojmom korupcia a korupčné správanie sa vyskytuje pomerne často v rôznych formách. Paradoxne podľa prieskumov majú tendenciu ku korupčnému správaniu ľudia s vyšším vzdelaním a to až v 75% prípadoch výskytu korupcie. Podľa štúdií Európskeho parlamentu stojí korupcia EÚ ročne v rozmedzí od 179 miliárd eur až do 990 miliárd eur.

Zobraziť viac

ISO 37001:2016 špecifikuje požiadavky a poskytuje usmernenie pre vytvorenie, implementáciu, udržiavanie, prehodnotenie a zlepšenie systému riadenia proti korupcii. Systém môže byť samostatný alebo môže byť integrovaný do celkového systému riadenia. Požiadavky normy ISO 37001:2016 sú všeobecné a sú určené na použitie vo všetkých organizáciách (alebo častiach organizácie) bez ohľadu na druh, veľkosť a povahu činnosti a či sú vo verejnom, súkromnom alebo neziskovom sektore. 

Zobraziť viac