Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Certifikácia systému manažérstva bezpečnosti potravín podľa normy ISO 22000

Norma ISO 22000 špecifikuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti potravín v organizáciách, v ktorých spája a integruje kľúčové prvky stanovené na bezpečnosť potravín. Norma ISO 22000 je určená pre spoločnosti pôsobiace v oblasti výroby, spracovania a distribúcie potravín, ktoré sú povinné plniť legislatívne predpisy kladené na bezpečnosť a hygienu v rámci potravinového reťazca. Norma špecifikuje a integruje požiadavky, ktoré zahŕňajú legislatívne požiadavky, analýzu nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov (HACCP). Certifikáciou ISO 22000 dôveryhodne preukážete plnenie medzinárodných štandardov v oblasti bezpečnosti potravín.

Cieľom certifikácie je deklarovať:

 • Plnenie požiadaviek medzinárodnej normy ISO 22000 a legislatívnych požiadaviek
 • Zavedenie systematického prístupu v oblasti riadenia bezpečnosti potravín
 • Zvýšenie kvality a štandardov v potravinárskej oblasti

Úžitok pre zákazníka

Zavedenie a certifikácia systému manažérstva bezpečnosti potravín vytvára predpoklady pre zlepšenie podmienok v nasledovných oblastiach:

 

Manažérske prínosy
 • Systematický prístup k riadeniu bezpečnosti potravín v rámci celej organizácie
 • Zlepšenie komunikácie medzi manažmentom a personálom
 • Jasné ciele a pravidlá v rámci bezpečnosti a kvality potravín
 • Zavedenie systému neustáleho zlepšovania bezpečnosti a kvality potravín
Zvyšovanie kvality
 • Definovanie štandardov kvality a pravidelná kontrola ich dodržiavania
 • Zlepšenie zákazníckeho prístupu naprieč celou organizáciou
 • Zníženie počtu nezhodných produktov a zlepšenie kvalitatívnych ukazovateľov
 • Zlepšenie hygieny a technologickej disciplíny v celom procese
Ekonomické prínosy
 • Zvýšenie efektivity procesov v rámci riadenia výroby a distribúcie potravín
 • Zamedzenie ekonomických strát spôsobených reklamáciami a pokutami zapríčinených dodávkou nekvalitných potravín
 • Dlhodobá prosperita firmy
Obchodné a marketingové prínosy
 • Jednoduchšie presadenie nových výrobkov na trhu
 • Zvyšovanie konkurencieschopnosti
 • Zvyšovanie dôveryhodnosti pre zákazníka

 

Pridaná hodnota pre Vás

 • Objektívne zhodnotenie súčasného stavu procesov
 • Zavedenie trvalého zlepšovania v oblasti riadenia kvality a bezpečnosti potravín
 • Odstránenie chaosu a nedostatkov v organizácii a riadení spoločnosti
 • Rozšírenie obchodných možností a zvýšenie dôveryhodnosti
 • Správne nastavenie systému a zlepšenie zákazníckeho prístupu
 

 

certifikát ISO 22000

Certifikát ISO 22000

 

certifikačná značka ISO 22000

Certifikačná značka
ISO 22000