Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Certifikácia systému energetického manažérstva podľa normy ISO 50001

Norma ISO 50001 špecifikuje požiadavky na systém energetického manažérstva v organizáciách. Systém energetického manažérstva slúži na riadenie a usmerňovanie organizácie s ohľadom na spotrebu a reguláciu energií. Základná požiadavka normy ISO 50001 je zaviesť, zdokumentovať, uplatňovať a udržiavať systém energetického manažérstva a zaviesť neustále zlepšovanie systému.

Cieľom certifikácie je deklarovať:

 • Preverenie plnenia požiadaviek medzinárodnej normy ISO 50001.
 • Zavedenie systémového a procesného prístupu v riadení energetického hospodárstva spoločnosti.
 • Zavedenie systému neustáleho zlepšovania v oblasti energetiky.

Úžitok pre zákazníka

Zavedenie a certifikácia systému energetického manažérstva vytvára prínosy v nasledovných oblastiach:

Manažérske prínosy
 • Jasne definovaný systém manažérstva.
 • Manažérstvo zdrojov.
 • Neustále zlepšovanie.
 • Zvýšenie účinnosti procesov.
Energetická efektívnosť
 • Sprehľadnenie tokov energií.
 • Aktívne riadenie spotreby energií.
 • Systémový prístup k riadeniu energií.
Ekonomické prínosy
 • Znižovanie nákladov.
 • Zvyšovanie účinnosti a efektívnosti procesov.
 • Dlhodobá prosperita firmy.
Obchodné a marketingové prínosy
 • Zvyšovanie konkurencieschopnosti.
 • Zvýšenie dôveryhodnosti pre zákazníka.


Pridaná hodnota pre Vás

 • Oboznámenie vedenia o plnení požiadaviek normy a stave energetického manažérstva.
 • Zistenie slabých miest v oblasti systému energetického manažérstva.
 • Rozšírenie obchodných možností a zvýšenie dôveryhodnosti.
 • Zavedenie trvalého zlepšovania.
 • Správne nastavenie systému energetického manažérstva.
 • Zameriavame na pridávanie konkrétnej ekonomickej hodnoty pre našich zákazníkov.

vzor certifikátu ISO 50001 od CeMS

Certifikát ISO 50001
do decembra 2017

vzor certifikátu ISO 50001 od CeMS

Certifikát ISO 50001
od decembra 2017

vzor certifikačnej známky ISO 50001 od CeMS

Certifikačná značka
ISO 50001