Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Certifikácia systému manažérstva súkromných bezpečnostných operácií podľa normy ISO 18788

Norma ISO 18788 špecifikuje požiadavky na systém riadenia súkromných bezpečnostných operácií pre organizácie, ktoré zabezpečujú fyzickú ochranu objektov, osôb alebo verejných podujatí. Plnením požiadaviek normy ISO 18788 organizácia preukazuje svoj systematický prístup k zachovaniu bezpečnosti, monitorovania, preskúmania a údržby prevádzky. Umožňuje neustály rozvoj bezpečnostných služieb a zároveň zaisťuje bezpečnosť zákazníkov a dodržiavanie ľudských práv. Základnými požiadavkami normy je zabezpečenie súladu výkonu bezpečnostnej činnosti so zákonom, predpismi a ľudskými právami. Taktiež eliminuje negatívne dopady na externé prostredie, aktívne riadi riziká s cieľom zavedenia procesu neustáleho zlepšovania v danej oblasti.

Cieľom certifikácie je deklarovať:

 • Plnenie požiadaviek medzinárodnej normy ISO 18788 a príslušnej legislatívy
 • Zavedenie systematického prístupu v oblasti manažérstva bezpečnostných operácií
 • Riadenie rizík a zníženie dopadov na externé prostredie pri výkone bezpečnostných operácií

Úžitok pre zákazníka

Zavedenie a certifikácia systému manažérstva bezpečnostných operácií vytvára predpoklady pre zlepšenie podmienok v nasledovných oblastiach:

 

Manažérske prínosy
 • Systematický prístup k profesionálnej organizácii bezpečnostných operácií s ohľadom na ich súlad s legislatívou
 • Jasné ciele a pravidlá v rámci organizácie bezpečnostných operácií
 • Zavedenie systému neustáleho zlepšovania bezpečnostných operácií
Znižovanie vplyvov na externé prostredie a zvyšovanie kvality
 • Riadenie rizík elimináciou vplyvu bezpečnostných operácií na externé prostredie
 • Eliminácia vplyvov so sociálnym zameraním na osoby, na ktoré bezpečnostná operácia priamo alebo nepriamo vplýva
 • Definovanie štandardov kvality a pravidelná kontrola ich dodržiavania
 • Preverenie postupov a pravidiel pri organizácii bezpečnostných operácií
Ekonomické prínosy
 • Zvýšenie efektivity procesov v rámci organizácie bezpečnostných operácií
 • Zamedzenie ekonomických strát spôsobených reklamáciami, sťažnosťami alebo porušením legislatívy
 • Dlhodobá prosperita organizácie a ochrana dobrého mena
Obchodné a marketingové prínosy
 • Garancia profesionality bezpečnostných operácií
 • Zvyšovanie konkurencieschopnosti
 • Zvyšovanie dôveryhodnosti pre zákazníkov

 

Pridaná hodnota pre Vás

 • Objektívne zhodnotenie súčasného stavu bezpečnostných operácií
 • Zavedenie trvalého zlepšovania v oblasti bezpečnostných operácií
 • Odstránenie chaosu a nedostatkov v organizácii a riadení spoločnosti
 • Rozšírenie obchodných možností a zvýšenie dôveryhodnosti
 • Správne nastavenie systému a zlepšenie zákazníckeho prístupu
 

 

certifikát ISO 18788

Certifikát ISO 18788

 

certifikačná známka ISO 18788

Certifikačná značka
ISO 18788