Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Certifikácia systému manažérstva udržateľnosti podujatí podľa normy ISO 20121

Norma ISO 20121 špecifikuje požiadavky na systém manažérstva udržateľnosti podujatí pre organizácie, ktoré organizujú spoločenské podujatia. Plnením požiadaviek normy ISO 20121 organizácia preukazuje svoj systematický prístup k zachovaniu ekonomického, environmentálneho a sociálneho prostredia pri všetkých typoch spoločenských akcií. Základnými požiadavkami normy je eliminácia dopadov spoločenských akcií na externé prostredie a zavedenie procesu neustáleho zlepšovania v danej oblasti. 

Cieľom certifikácie je deklarovať:

 • Plnenie požiadaviek medzinárodnej normy ISO 20121
 • Zavedenie systematického prístupu v oblasti manažérstva udržateľnosti podujatí
 • Zníženie dopadov na externé prostredie pri organizácii spoločenských podujatí 

Úžitok pre zákazníka

Zavedenie a certifikácia systému manažérstva udržateľnosti podujatí vytvára predpoklady pre zlepšenie podmienok v nasledovných oblastiach:

 

Manažérske prínosy
 • Systematický prístup k organizácii spoločenských podujatí s ohľadom na ich udržateľnosť
 • Jasné ciele a pravidlá v rámci organizácie spoločenských podujatí
 • Zavedenie systému neustáleho zlepšovania spoločenských podujatí
Znižovanie vplyvov na externé prostredie
 • Riadenie rizík elimináciou vplyvu spoločenských podujatí na externé prostredie 
 • Eliminácia vplyvov so sociálnym zameraním na osoby, na ktoré spoločenská akcia priamo alebo nepriamo vplýva 
 • Zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie na minimálnu mieru
 • Preverenie postupov a pravidiel pri organizácii spoločenských podujatí
Ekonomické prínosy
 • Zvýšenie efektivity procesov v rámci organizácie spoločenských podujatí
 • Zamedzenie ekonomických strát spôsobených reklamáciami, sťažnosťami, dodávkou nekvalitných služieb
 • Dlhodobá prosperita organizácie
Obchodné a marketingové prínosy
 • Zvyšovanie konkurencieschopnosti
 • Zvyšovanie dôveryhodnosti pre zákazníkov, návštevníkov podujatí a okolie

 

Pridaná hodnota pre Vás

 • Objektívne zhodnotenie súčasného stavu udržateľnosti podujatí
 • Zavedenie trvalého zlepšovania v oblasti udržateľnosti podujatí
 • Odstránenie chaosu a nedostatkov v organizácii a riadení spoločnosti
 • Rozšírenie obchodných možností a zvýšenie dôveryhodnosti
 • Správne nastavenie systému a zlepšenie zákazníckeho prístupu

 

 

Certifikát ISO 20121
 

Certifikačná značka
ISO 20121