Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Certifikácia BCMS (Business Continuity Management System) podľa normy ISO 22301

Norma ISO 22301 špecifikuje požiadavky a pravidlá pre zabezpečenie kontinuity v podnikaní a pomáha spoločnostiam k rýchlemu zotaveniu v prípade nepredvídateľných udalostí. Jej cieľom je pripraviť spoločnosti a chrániť ich v prípade ak nastane mimoriadna nepredvídaná udalosť akými je napríklad živelná katastrofa, výpadok elektrickej energie, požiar, nedostatok pracovníkov v dôsledku pandémie, teroristický útok, hromadný výpadok IT technológií, porucha kľúčových výrobných či technologických zariadení a ďalšie hrozby. Vhodne nastavený business continuity management systém Vám pomôže pripraviť „core business“ procesy na zvládnutie potenciálnych hrozieb, ktorým Vaša spoločnosť čelí tak, aby ich dopady a potenciálne škody boli minimálne na ďalší chod. Certifikácia ISO 22301 je určená hlavne pre spoločnosti, ktoré musia zabezpečiť kontinuálne poskytovanie produktov a služieb a v prípade ich výpadku by nastali veľké ekonomické straty pre celý dodávateľský reťazec alebo ohrozenie na živote a zdraví.

Cieľom certifikácie je deklarovať:

 • Plnenie požiadaviek medzinárodnej normy ISO 22301 zavedením systematického prístupu v oblasti business continuity managementu
 • Riadené procesy a prístup zamestnancov k predchádzaniu rizík a správnej reakcii na vzniknuté situácie spolu s opisom ich právomocí a zodpovedností
 • Zníženie negatívnych dopadov neočakávaných udalostí na bežný chod spoločnosti  

Úžitok pre zákazníka 

Zavedenie a certifikácia business continuity managementu vytvára predpoklady pre zlepšenie podmienok v nasledovných oblastiach:

Manažérske prínosy 
 • Systematický prístup k riešeniu neočakávaných situácií s ohľadom na udržateľnosť organizácie
 • Jasné postupy a pravidlá v rámci organizácie ľudských zdrojov pri krízových situáciách
 • Riadenie rizík elimináciou vplyvov, ktoré môžu ohroziť bežný chod spoločnosti
 • Zníženie negatívnych vplyvov a dopadov na minimálnu mieru
Ekonomické prínosy
 • Zabezpečenie kontinuity hlavných činností, „core business“ procesov a schopnosť plnenia záväzkov voči zainteresovaným stranám aj v prípade výskytu mimoriadnych nečakaných udalostí
 • Minimalizácia ekonomických strát spôsobených negatívnymi externými vplyvmi na spoločnosť
 • Dlhodobá prosperita organizácie a jej udržateľnosť v prípade krízy
 • Ochrana aktív a udržanie dobrého mena spoločnosti na trhu
Obchodné a marketingové prínosy
 • Zvyšovanie konkurencieschopnosti
 • Zvyšovanie dôveryhodnosti pre zákazníkov

 

Pridaná hodnota pre Vás

 • Objektívne zhodnotenie súčasného stavu rizík a procesov spojených s ich predchádzaním a elimináciou
 • Odstránenie chaosu a nedostatkov v organizácii pri krízovom riadení spoločnosti
 • Rozšírenie obchodných možností a zvýšenie dôveryhodnosti voči zákazníkom ako aj ostatným zainteresovaným stranám
 • Ochrana aktív spoločnosti správnym nastavením business continuity managementu a minimalizácia potenciálneho dopadu pri výskyte incidentov na zákazníka a zainteresované strany

 

vzor certifikátu ISO 9001 od CeMS

Certifikát ISO 22301
 

vzor certifikační známky ISO 9001 od CeMS

Certifikačná značka
ISO 22301

 

 • Risk Assessment je dôležitým nástrojom pre organizácie a jednotlivcov na identifikáciu a minimalizáciu rizík spojených s ich činnosťami. Pomáha im lepšie porozumieť možným hrozbám a prijať informované rozhodnutia o tom, akým spôsobom sa s rizikami vysporiadať.

  Zobraziť viac
 • BCM je skratka pre Business Continuity Management. Ide o systematický prístup k príprave organizácie na potenciálne hrozby, ako sú prírodné katastrofy, pandémie alebo kybernetické útoky, a na zabezpečenie toho, aby organizácia mohla aj naďalej efektívne fungovať v prípade takýchto narušení.

  Zobraziť viac
 • V poslednom čase sa nám začali hromadiť udalosti, na ktoré sme v našich zemepisných šírkach neboli zvyknutí. Okrem pandémie sme určite všetci zachytili tornádo na Morave a ďalšie extrémne meteorologické javy. Norma ISO 22301 špecifikuje požiadavky a pravidlá pre zabezpečenie kontinuity v podnikaní a pomáha spoločnostiam k rýchlemu zotaveniu v prípade nepredvídateľných udalostí. Jej cieľom je pripraviť spoločnosti a chrániť ich v prípade ak nastane takáto mimoriadna nepredvídaná udalosť.

  Zobraziť viac