Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Certifikácia systému manažérstva kvality v prekladateľských službách podľa normy ISO 17100

Norma ISO 17100 špecifikuje požiadavky na systém manažérstva kvality v prekladateľských službách. Zameriava sa hlavne na spoločnosti, ktoré zabezpečujú prekladateľské služby. Úspešnou aplikáciou normy ISO 17100 prekladateľská spoločnosť deklaruje schopnosť svojich procesov a zdrojov k poskytovaniu prekladateľských služieb, ktoré spĺňajú požiadavky klienta a ostatné platné normatívne a legislatívne špecifikácie. Norma ISO 17100 sa nevzťahuje na tlmočnícke služby. 

Cieľom certifikácie je deklarovať:

 • Plnenie požiadaviek medzinárodnej normy ISO 17100
 • Zavedenie systematického prístupu v oblasti manažérstva kvality prekladateľských služieb
 • Preukázanie plnenia normatívnych a legislatívnych požiadaviek v oblasti prekladateľských služieb 

Úžitok pre zákazníka

Zavedenie a certifikácia systému manažérstva kvality v prekladateľských službách vytvára predpoklady pre zlepšenie podmienok v nasledovných oblastiach:

 

Manažérske prínosy
 • Systematický prístup ku kvalite poskytovaných prekladov s ohľadom na ich udržateľnosť
 • Definované ciele, pravidlá a zodpovednosti vzhľadom k poskytovaným službám
 • Zavedenie systému neustáleho zlepšovania prekladov
 • Efektívnosť informačných systémov a toku informácií
Zvyšovanie kvality
 • Systému manažérstva spoločnosti
 • Poskytovaných služieb
 • Procesov
Ekonomické prínosy
 • Zvýšenie efektivity procesov v rámci plánovania, prípravy a realizácie prekladov
 • Zamedzenie ekonomických strát spôsobených reklamáciami, sťažnosťami, dodávkou nekvalitných služieb
 • Dlhodobá prosperita organizácie
Obchodné a marketingové prínosy
 • Zvyšovanie pridanej hodnoty pre zákazníka.
 • Zlepšenie goodwill.
 • Zvýšenie dôveryhodnosti pre zákazníka.

 

Pridaná hodnota pre Vás

 • Objektívne zhodnotenie súčasného stavu procesov v rámci zabezpečenia prekladov
 • Zavedenie trvalého zlepšovania v oblasti prekladateľských služieb
 • Odstránenie chaosu a nedostatkov v organizácii a riadení spoločnosti
 • Rozšírenie obchodných možností a zvýšenie dôveryhodnosti
 • Správne nastavenie systému a zlepšenie zákazníckeho prístupu

 

 

Certifikát ISO 17100
 

Certifikačná značka
ISO 17100