Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS

Certifikácia systému manažérstva kvality v projektoch podľa normy ISO 10006

Norma ISO 10006 špecifikuje návod na manažérstvo kvality v projektoch pre organizácie, ktoré potrebujú preukázať svoju schopnosť trvale riadiť projekty v súlade s príslušnými predpismi, potrebami a požiadavkami zákazníkov, usilujúce sa o zvyšovanie spokojnosti zákazníkov oblasti manažérstva kvality v projektoch. 
Norma ISO 10006 poskytuje návod na aplikáciu manažérstva kvality v projektoch, ktorý je aplikovateľný je v projektoch s rozličnou zložitosťou, malých alebo veľkých, krátkodobých alebo dlhodobých, od individuálneho projektu až po časť programu alebo portfólia projektov, v rozličnom prostredí a bez ohľadu na druh uvažovaného produktu/ služby alebo procesu, s úmyslom uspokojiť zainteresované strany projektu. 

Cieľom certifikácie je deklarovať:

 • Plnenie požiadaviek medzinárodných noriem.
 • Zavedenie systémového a procesného prístupu v riadení projektov.
 • Zavedenie systému neustáleho zlepšovania pri riadení projektov.

Úžitok pre zákazníka

Zavedenie a certifikácia systému manažérstva kvality pomáha dosahovať dlhodobú prosperitu pre Našich zákazníkov v nasledovných oblastiach:

 

Manažérske prínosy
 • Jasne definovaný systém manažérstva kvality v projektoch.
 • Definované právomoci a zodpovednosti.
 • Zabezpečenie stability projektov.
 • Zabezpečenie štandardizácie procesov projektového riadenia.
 • Neustále zlepšovanie.
Zvyšovanie kvality v projektoch
 • Stanovenie rozsahu a hranice systému riadenia projektov
 • Monitorovanie účinnosti stanovených kritérií vzhľadom k projektom
 • Zabezpečenie vyhodnotenia účinnosti systému riadenia projektov
Ekonomické prínosy
 • Znižovanie nákladov.
 • Zvyšovanie účinnosti a efektívnosti procesov.
 • Dlhodobá prosperita organizácie.
Obchodné a marketingové prínosy
 • Zvyšovanie pridanej hodnoty pre zákazníka.
 • Zlepšenie goodwill.
 • Zvýšenie dôveryhodnosti pre zákazníka.

 

Pridaná hodnota pre Vás

 • Objektívne zhodnotenie súčasného stavu procesov.
 • Rozšírenie obchodných možností a zvýšenie dôveryhodnosti.
 • Zavedenie trvalého zlepšovania.
 • Odstránenie chaosu a nedostatkov v organizácii a riadení projektov.
 • Správne nastavenie systému kvality v projektoch.

 

vzor certifikátu ISO 10006 od CeMS

Certifikát ISO 10006
 

vzor certifikačnej známky ISO 10006 od CeMS

Certifikačná značka
ISO 10006

 

 • Aj keď organizácia zaznamenáva rast vďaka spokojnej zákazníckej základni, môže byť náročné takúto úroveň udržať napríklad aj v dôsledku neustáleho rozširovania. Presne v takomto prípade vie veľmi pomôcť kvalitná implementácia systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015.

  Zobraziť viac
 • Tento článok je venovaný spoločnostiam, ktoré by chceli zavádzať štandardy ISO a nie sú pevne rozhodnuté akým smerom sa chcú vybrať. Predpokladajme, že chcete svoju organizáciu certifikovať podľa viacerých štandardov ISO. Alebo je vaša organizácia už certifikovaná podľa jednej normy ISO a chcete dosiahnuť certifikáciu viacerých systémov manažérstva.

  Zobraziť viac
 • Často sa nám pri klientoch stáva, že ešte pred začiatkom certifikácie narážajú na problematiku Gap analýzy. Zvyčajne sa dostaneme k otázke je to naozaj potrebné? Dôležité pri tejto otázke je, kde v zavádzaní systémov manažérstva začínate. Práve na zodpovedanie tejto otázky sa používa nástroj nazývaný GAP Analýza.

  Zobraziť viac