Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Výkon GAP analýzy

 

GAP analýza alebo aj rozdielová analýza slúži na komplexné preverenie plnenia vopred definovaných požiadaviek a štandardov. Pomocou GAP analýzy zistíte v priebehu krátkeho času podrobné informácie o aktuálnom stave, identifikujete rozdiely a slabé miesta voči definovaným požiadavkám. Výstup z GAP analýzy obsahuje aj prioritizáciu zistených odchýlok a nedostatkov, informácie pre stanovenie akčného plánu a prezentáciu výsledkov GAP analýzy vedeniu spoločnosti.

 
Na čo slúži GAP analýza:

GAP analýza sa využíva hlavne na retrospektívne hodnotenie procesov a interakcií medzi procesmi. Ak sa GAP analýza správne použije môže odhaliť potenciál zlepšovania, ktorý existuje v procesoch a na ich rozhraní. Jej účelom je identifikovať medzery a vyplniť ich primeranými opatreniami.

 

Etapy GAP analýzy:

 • Hodnotenie súčasného stavu.
 • Porovnanie s určenými požiadavkami, napr. normy, legislatíva, štandardy a pod.
 • Vyhodnotenie porovnania a určenie možných rizík, ktoré z analýzy vyplývajú.
 • Nastavenie nápravných opatrení a odporúčaní – na základe analýzy sa vytvoria opatrenia, ktoré vyplnia odhalené medzery systému.

 

Možnosti využitia GAP analýzy:

 • Preverenie plnenia požiadaviek noriem.
 • Preverenie plnenia legislatívnych požiadaviek.
 • Preverenie pripravenosti na spustenie výroby.
 • Preverenie plnenia požiadaviek zmluvných vzťahov a podmienok licencií.
 • Preverenie úrovne plnenia Vami definovaných požiadaviek.

 

 • Často sa nám pri klientoch stáva, že ešte pred začiatkom certifikácie narážajú na problematiku Gap analýzy. Zvyčajne sa dostaneme k otázke je to naozaj potrebné? Dôležité pri tejto otázke je, kde v zavádzaní systémov manažérstva začínate. Práve na zodpovedanie tejto otázky sa používa nástroj nazývaný GAP Analýza.

  Zobraziť viac
 • Nepretržitý a systematický proces porovnávania produktov, procesov a metód s konkurenciou, najnovšími trendmi v oblasti, alebo celkovými trendmi. Účelom je nájsť spôsob, ako vylepšiť vlastné aktivity s cieľom byť najlepším.

  Zobraziť viac