Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Whistleblowing / Oznamovanie protispoločenskej činnosti

 

Vypracujeme Vám a následne implementujeme komplexný projekt podľa zákona č. 189/2023 o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Poskytneme následnú správu dokumentácie a zodpovedáme za zabezpečenie súladu spoločnosti so zákonom o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Zaškolíme zodpovednú osobu vo Vašej spoločnosti. Rovnako ponúkame vykonanie auditu plnenia požiadaviek v zmysle zákona.

 

Prečo zaviesť systém na oznamovanie protispoločenskej činnosti?

Cieľom zákona je nastaviť pravidlá pre oznamovanie protispoločenskej činnosti. Zákon upravuje ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti a zavádza povinnosť vytvorenia vnútorného systému preverovania oznámení pre zamestnávateľov definovaných v zákone. Zákon rozširuje a zefektívňuje ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti zriadením Úradu na ochranu oznamovateľov.

Zákon si kladie za cieľ prijatím ochranných opatrení motivovať zamestnancov oznamovať protispoločenskú činnosť, o ktorej sa dozvedeli v súvislosti so svojím zamestnaním.

 

Hlavné výhody zavedeného systému:

 1. Boj proti podvodom – je dôležité podporovať ľudí, aby hovorili o korupcii a nekalej činnosti. Má to odstrašujúci efekt, aby ľudia nepáchali nelegálnu činnosť, čo prispieva k znižovaniu rizika podvodu.
 2. Vyhnúť sa poškodeniu dobrého mena spoločnosti – pokiaľ sa problém nahlási interne, umožňuje to spoločnosti riešiť záležitosti interne a diskrétne. Anonymný systém nahlasovania oznámení pomáha tomu, kto sa necíti bezpečne, aby mohol podať oznámenie. Pokiaľ by neexistoval interný systém nahlasovania a preverovania oznámení mohli by sa interné informácie dostať na verejnosť, čo by mohlo potenciálne ohroziť dobré meno spoločnosti.
 3. Prevencia vystupňovania záležitosti – whistleblowing umožňuje organizácii riešiť problémy včas. Pokiaľ sa informácie dostanú k určenému tímu ľudí/zodpovednej osobe, spoločnosť môže na vzniknuté problémy reagovať promptne a predchádzať závažnejšiemu poškodeniu.
 4. Minimalizovanie strát – pokiaľ spoločnosť vie o nelegálnych aktivitách, na základe oznámenia zamestnanca, umožňuje jej to rýchlo reagovať na vzniknutý problém a zabrániť tomu, aby sa situácia v budúcnosti opakovala. Spoločnosť sa tak vyhne bolestivým stratám, ktoré poškodzujú zamestnancov, klientov, ale aj dodávateľov.
 5. Zvyšovanie povedomia – bez odvahy whistleblowerov by sme si možno neuvedomovali, že sa v spoločnosti dejú nelegálne a neetické záležitosti.
 6. Vytváranie otvorenej kultúry – spoločnosť, ktorá ukazuje, že aktívne podporuje zamestnancov, aby nahlásili obavy a podporuje ich v tom, získa väčšiu dôveru. Otvorená a čestná kultúra zvyčajne vytvára lepšie pracovné vzťahy, čím prispieva k vyššej produktivite. Taktiež je pravdepodobnejšie, že lojálni zamestnanci ohlásia problém interne, než by informácie zverejnili externe.

 

Kto musí zriadiť vnútorný systém preverovania oznámení?

 • Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov,
 • zamestnávateľ, ktorý je orgánom verejnej moci, ktorý zamestnáva najmenej 5 zamestnancov

 

Aký je postup zavedenia systému na oznamovanie protispoločenskej činnosti?

 • Identifikácia a plánovanie: Pred zavedením systému je potrebné identifikovať účel systému, definovať kategórie protispoločenskej činnosti, ktoré budú zahrnuté do systému, a plánovať proces jeho implementácie.
 • Návrh systému: V tejto fáze sa navrhuje konkrétny systém na oznamovanie protispoločenskej činnosti. Zvažujú sa rôzne faktory, ako napríklad typ oznamovania (telefón, online formulár), zabezpečenie dôvernosti a ochrana osobných údajov, možnosti kontroly a overovania oznamov, a mnoho ďalších.
 • Implementácia: Po navrhovaní systému sa implementuje, teda začne sa s jeho technickou realizáciou a nasadením. V tejto fáze sa testuje, aby sa zabezpečila jeho funkčnosť a spoľahlivosť.
 • Výcvik a školenie: Po implementácii systému sa poskytuje výcvik a školenie pre používateľov, ktorí budú oznamovania spracovávať. To zahŕňa aj tréning týkajúci sa bezpečnostných postupov a ochrany osobných údajov.
 • Spätná väzba a hodnotenie: Systém by mal byť pravidelne hodnotený, aby sa zabezpečila jeho efektivita a aby sa našli možnosti zlepšenia. Taktiež by sa mali vyhodnocovať oznamy a podľa potreby zavádzať opatrenia na zlepšenie riešenia protispoločenskej činnosti.
 • Údržiavanie systému a aktualizácia: Systém by mal byť pravidelne udržiavaný a aktualizovaný, aby sa zabezpečila jeho spoľahlivosť a ochrana osobných údajov.
 • Zabezpečenie súladu s právnymi predpismi: Pri zavádzaní systému na oznamovanie protispoločenskej činnosti je dôležité zabezpečiť súlad so všetkými platnými právnymi predpismi a normami, ako napríklad súlad s ochranou osobných údajov a slobodou prejavu.

 

Ďalšie možnosti na zlepšenie zavedeného systému na oznamovanie protispoločenskej činnosti

 

 

 • ISO normy nie sú voľne dostupné dokumenty. Je možné ich získať iba oficiálnou cestou a my vám poradíme ako a kde.

  Zobraziť viac
 • Konflikt záujmov je situácia, keď osobný záujem jedinca prevažuje nad záujmami ostatných.

  Zobraziť viac
 • Compliance sa vo všeobecnom zmysle vzťahuje k dodržiavaniu predpisov, pravidiel, noriem a štandardov, ktoré sa vzťahujú na danú oblasť činnosti. Znamená, že organizácia alebo jednotlivec musí konať v súlade s príslušnými právnymi, etickými a regulačnými požiadavkami.

  Zobraziť viac
 • Svetový deň whistleblowerov sa oslavuje 23. júna. Je to deň, kedy si pripomíname a podporujeme snahu whistleblowerov a ich dôležitú úlohu v odhaľovaní korupcie. Akí sú najznámejší oznamovatelia a čo pomohli odhaliť?

  Zobraziť viac
 • Zamestnávateľským organizáciám hrozí za porušenie niektorých povinností vyplývajúcich zo zákona pokuta až do výšky 100-tisíc eur. Navrhovaná legislatíva nadobúda účinnosť 1. apríla 2023, pričom účinnosť niektorých ustanovení by bola odložená do 31. septembra 2023.

  Zobraziť viac
 • Pre všetky organizácie nad 50 zamestnancov a orgány verejnej moci, ktoré zamestnávajú viac ako 5 zamestnancov sme vypracovali komplexný program na plnenie legislatívy v oblasti ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Zverte sa do rúk odborníkov a získajte silný nástroj na upozorňovanie na nezákonné alebo neetické konanie!

  Zobraziť viac
 • V prvom rade treba pripomenúť zákonu povinnosť na základe zákona č. 54/2019 Z.z., kedy zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov, a zamestnávateľ, ktorý je orgánom verejnej moci, ktorý zamestnáva najmenej 5 zamestnancov, je povinný určiť organizačnú zložku alebo osobu, ktorá plní úlohy zamestnávateľa v súvislosti s preverovaním oznámení.

  Zobraziť viac
 • Pokiaľ zamestnanec počas práce zistí nejakú protizákonnú činnosť mal by takúto činnosť v dobrej viere nahlásiť svojmu zamestnávateľovi. Ako funguje systém nahlasovania? Je zamestnanec dostatočne chránený? Existuje bezpečný systém nahlasovania? Viac v našom článku.

  Zobraziť viac
 • Tento článok je venovaný spoločnostiam, ktoré by chceli zavádzať štandardy ISO a nie sú pevne rozhodnuté akým smerom sa chcú vybrať. Predpokladajme, že chcete svoju organizáciu certifikovať podľa viacerých štandardov ISO. Alebo je vaša organizácia už certifikovaná podľa jednej normy ISO a chcete dosiahnuť certifikáciu viacerých systémov manažérstva.

  Zobraziť viac
 • Postupne Vám prinášame nové elearningové kurzy. Tento mesiac pribudli ďalšie zaujímavé elarningy - Time a stress management a legislatívny rámec boja proti korupcií.

  Zobraziť viac
 • Ide o situáciu, kedy môže osobný záujem napr. rodina, priateľstvo, finančné alebo sociálne faktory ovplyvniť úsudok resp. rozhodovanie osôb pri výkone ich povinností v práci. Zamestnanec teda pri výkone svojich povinností uprednostní svoj vlastný osobný záujem pred najlepšími záujmami spoločnosti.

  Zobraziť viac
 • Znamená stav, kedy sú zverejňované informácie v maximálne možnej miere zrozumiteľné, overiteľné a pravidelne publikované. To znamená, že finančné a obchodné aktivity sú vykonávané otvoreným spôsobom.

  Zobraziť viac
 • Ide o medzinárodne používaný termín pre legalizáciu výnosov z trestnej činnosti, t.j. činnosť, prostredníctvom ktorej dochádza k zakrytiu nezákonného pôvodu majetku, za účelom jeho ďalšieho použitia v rámci legálnej činnosti.

  Zobraziť viac
 • Často sa v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti stretnete s pojmom WHISTLEBLOWING? Čo pod týmto pojmom rozumieme? A na čo si dať pozor pri zákone o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti?

  Zobraziť viac
 • S pojmom korupcia a korupčné správanie sa vyskytuje pomerne často v rôznych formách. Paradoxne podľa prieskumov majú tendenciu ku korupčnému správaniu ľudia s vyšším vzdelaním a to až v 75% prípadoch výskytu korupcie. Podľa štúdií Európskeho parlamentu stojí korupcia EÚ ročne v rozmedzí od 179 miliárd eur až do 990 miliárd eur.

  Zobraziť viac
 • ISO 37001:2016 špecifikuje požiadavky a poskytuje usmernenie pre vytvorenie, implementáciu, udržiavanie, prehodnotenie a zlepšenie systému riadenia proti korupcii. Systém môže byť samostatný alebo môže byť integrovaný do celkového systému riadenia. Požiadavky normy ISO 37001:2016 sú všeobecné a sú určené na použitie vo všetkých organizáciách (alebo častiach organizácie) bez ohľadu na druh, veľkosť a povahu činnosti a či sú vo verejnom, súkromnom alebo neziskovom sektore. 

  Zobraziť viac