Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

APQP

Čo znamená APQP? 

APQP je skratka pre názov Advanced Product Quality Planning. Ide o metódu, ktorá definuje postupy a techniky, ktoré sa používajú pri vývoji produktov predovšetkým v automobilovom priemysle. Tento proces bol vyvinutý organizáciou AIAG (The Automotive Industry Action Group). Jej cieľom bolo určiť požiadavky na plány kvality, tak aby zaisťovali tú kvalitu, ktorú očakáva zákazník. Kvalita podľa nich má byť zahrnutá od samotného začiatku plánovania. Tento rámec využívajú pri vývoji svojich výrobkov napríklad General Motors alebo Ford. Proces APQP zasahuje do všetkých etáp životného cyklu výrobku. Postup podľa APQP zahŕňa nasledujúce kroky:

Plánovanie
Vo fáze plánovania sa musia určiť ciele kvality produktu, ktoré vytvárajú a identifikujú ciele aj na čiastkové materiály a postupy pre výrobu. Zároveň však ide o fázu, kde je potrebné určiť napr. definovanie požiadaviek zákazníkov, zostavenie tímu pre daný projekt, časový plán kvality produktu a pod.

Návrh a vývoj produktu
Ide o fázu, v ktorej sa overuje, či návrh vyhovuje požiadavkám zákazníkov. Zároveň sa tu rieši otázka vyrobiteľnosti tzn. výber materiálov, spôsob výroby, kontroly výroby a kontroly prototypov.

Návrh a vývoj procesov
V tejto fáze sa definujú normy a špecifikácie na balení produktu, preskúmavanie systému kvality ako produktu aj procesu, ďalej napríklad plán usporiadania výrobných priestorov, plán overovania začatia výroby vrátane overenia či spĺňajú kvalitatívne aj kvantitatívne požiadavky, analýza možných chýb atď.

Overovanie produktu a procesov
Vo fáze overovania sa realizuje skúšobná výroba, robí sa predbežná štúdia spôsobilosti procesu, schvaľujú sa diely do sériovej výroby, overuje sa samotná kvalita súčiastok, patria sem aj technické skúšky – či sú splnené normy a požiadavky vrátane požiadaviek na vzhľad a pod.

Výroba
Vo výrobe je dôležité zabezpečenie navrhnutých postupov pri každodennej prevádzke.

Veľmi dôležitý je aj pri celom procese Kontrolný plán, ktorý podniká kroky pre priebežnú kontrolu, ktorá zaisťuje, že všetky mechanizmy a postupy fungujú av celom procese dochádza iba k minimálnym zmenám.

 

Proces APQP je definovaný v príručke APQP od AIAG. Príručka obsahuje základy pre nastavenie procesov plánu kvality.

 

 

 

 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
18.12.2023 - 19.12.2023 + 7
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
12.02.2024 - 13.02.2024 + 7