Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Mgr. Ľubica Knoblochová

98 %
4 hodnotenia

Študovala na filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Štátne skúšky absolvovala z pedagogiky, filozofie a etnológie. Už vyše 20 rokov pôsobí v energetickom priemysle, kde prešla rôznymi pracovnými pozíciami a odbornými oblasťami. Od personalistiky, prípravy zamestnancom a tréningu až po súčasnú pozíciu na útvare jadrovej bezpečnosti. Počas pôsobenia na útvare prípravy personálu vyše roka pôsobila ako interný lektor. Momentálne sa venuje analyzovaniu udalostí s prispetím ľudského  činiteľa, hľadaniu príčin a jej vzniku, zadefinovaniu efektívnych nápravných opatrení zabraňujúcim opätovnému vzniku udalosti. Venuje sa vzdelávaniu a rozvoju zamestnancov spoločnosti najmä v oblasti soft skills zručností pre všetky riadiace pozície. Svoje doterajšie poznatky a skúsenosti prezentovala na rôznych seminároch, medzinárodných konferenciach na Slovensku i v zahraničí. Medzi jej najsilnejšie zručnosti považuje efektívnu komunikáciu, asertivitu a schopnosť pochopiť a porozumieť tímu.

Vzdelanie
Magisterské štúdium ukončila na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore Filozofia, Etnológia, Národopis a Pedagogika. Ďalej absolvovala celý rad školení v rôznych oblastiach – Umenie vedenia rozhovoru, Lektorské a inštruktorské zručnosti, Vedenie a rozvoj ľudí, Manažérske pozorovanie a koučing, Tréning pre interných školiteľov, Bezpečnostné aspekty prevádzky jadrových zariadení, Technik PO, Kurzy prvej pomoci (každoročne), Kurzy tvorby www.stránok, Školenia pre zamestnancov SE, a. s. II. D kategórie. Ďalej tiež National Training Course na International Reporting System and Root Cause Analysis, TapRoot Advanced Investigation Team Leader Course, Knowledge management a Systematic Approach to Training Course.
 
Prax a získané skúsenosti
Po ukončení Univerzity pracovala v Slovenskej elektrárni Jaslovskej Bohunice na pozícii Príprava JE (office + lektor), kde poskytovala odborné poradenstvo v oblasti odbornej prípravy pre personál pracujúcich v jadrovej elektrárni, zabezpečovala administratívne a organizačné zabezpečenie odbornej prípravy pre personál. Ďalej tiež v spolupráci s riadiacimi pracovníkmi zabezpečovala komplexné vzdelávanie personálu – od definície potreby pre vzdelávanie zamerané ako na teoretické vedomosti, tak praktické návyky personálu vyplývajúce z legislatívy SR, kompletnú prípravu vzdelávania – spracovanie, koordináciu i vyhodnocovanie napr. ročný plán vzdelávania po logistické i ekonomické stránke, spracovanie podkladov potrebné na obstaranie vzdelávacej aktivity a organizačného zabezpečenia, spracovanie podkladov na hodnotenie dodávateľa v oblasti vzdelávania (kvalita, včasnosť dodávky a pod.), hodnotenie vzdelávacej aktivity, spracovanie spätnej väzby a vypracovanie návrhu na zlepšenie, cez logistické a materiálové zabezpečenie. Od roku 2012 pracuje v Slovenskej elektrárni Jaslovské Bohunice na pozícii Špecialista koordinácie spoľahlivosti ľudského činiteľa, kde riadi, monitoruje a analyzuje spoľahlivosť ľudského faktora a vytvára návrhy na zlepšenie. Poskytuje podporu efektivity procesov pozorovania a koučovania a dáva spätnej väzby vedúcim. Vykonáva tiež monitorovanie harmonogramu, zber údajov, riešenie zistených problémov. Koordinuje vzdelávanie a rozvoj personálu. Implementuje nové procesy vo vývoji ľudských zdrojov. Vykonáva tiež hodnotenie a monitorovanie bezpečnosti.
 
Lektorské skúsenosti a publikácie
Dlhodobo pôsobí ako lektor v spoločnosti CeMS, s.r.o., kde svoje skúsenosti a znalosti z praxe využíva pri školeniach na tému Leadership, Komunikácia a osobný rozvoj, Management alebo Personalistiky.

Referencie

Online školenia

VAŠA HAVARIJNÁ spol. s r.o. | Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost | RADIOMETER s.r.o.