Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Doc. Ing. Ivan Koblen, CSc.

97,85 %
34 hodnotení

Je absolventom VVLŠ SNP v Košiciach v odbore inžiniersko-leteckom  strojnom. Po absolvovaní internej vedeckej ašpirantúry na Vojenskej akadémii v Brne na katedre lietadiel a motorov (jeho kandidátska  dizertačná práce bola zameraná na problematiku diagnostiky systému automatického riadenia leteckého lopatkového motora) pracoval vo Výskumnom ústave čs. vojenského letectva v Prahe, kde dohliadal nad vývojom a certifikáciou (stendovými a letovými skúškami) dvojprúdového motora DV-2 a podieľal sa na vyšetrovaní leteckých nehôd.   Po rozdelení bývalej ČSFR sa vrátil na Slovensko a pracoval v orgánoch vyzbrojovania a obranného výskumu Ministerstva obrany SR od jeho založenia do roku 2009 v rôznych pracovných pozíciách až po funkciu  riaditeľa odboru vyzbrojovania – zástupcu národného riaditeľa pre vyzbrojovanie. V r.1999 - 2003 pracoval ako obranný poradca na Misii SR pri NATO, kde koordinoval spoluprácu s Alianciou v oblastiach vyzbrojovania, obranného výskumu a štandardizácie. Má bohaté skúsenosti z tvorby a koordinácie spracovania koncepčných,  strategických a ďalších materiálov ako aj projektov v oblastiach  rozvoja leteckej techniky, technickej a skúšobnej základne, vyzbrojovania, obranného výskumu, štandardizácie, podpory obranného priemyslu. Zastával funkciu predsedu Komisie MO SR pre vojensko-technický rozvoj, zastupoval rezort obrany na rokovaniach najvyššieho orgánu NATO vo vyzbrojovaní - CNAD a rokovaniach Európskej obrannej agentúry  (EDA) vo formáte národných riaditeľov pre vyzbrojovanie a viaceré roky koordinoval spoluprácu s orgánmi a pracovnými skupinami NATO a EDA v oblastiach  vyzbrojovania a obranného výskumu. Zásadným spôsobom sa podieľal na zriadení a následnom riadení VLTSÚ Košice a po jeho transformácii zastával funkciu predsedu dozornej rady Slovenského leteckého inštitútu, a.s., Košice.  Bol tiež členom dozornej rady Leteckých opravovní Trenčín, a.s. Od roku 2009 do roku 2014 pracoval ako manažér kvality v spoločnosti leteckého priemyslu, ako odborný asistent na Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity (2014-2018) a ako inšpektor na odbore spôsobilosti lietadiel Divízie civilného letectva Dopravného úradu (2019-2023) so zameraním práce  predovšetkým v oblasti dohľadu nad systémom riadenia výroby a kvality vo výrobných organizáciách  leteckého priemyslu. Prednášal na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, Akadémii ozbrojených síl M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, Fakulte špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne a na Inštitúte manažmentu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Okrem iných predmetov prednášal predmety audity kvality, bezpečnosti a environmentu, základy manažérstva kvality, technická normalizácia a skúšobníctvo, technická diagnostika,  metódy riadenia rizík. Bol  členom  redakčnej rady dvoch vedeckých časopisov. V r. 2021 úspešne habilitoval v odbore habilitačného konania doprava na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Výsledky jeho vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti  boli publikované v 3 vedeckých monografiách, 1 vysokoškolskej učebnici, 2 skriptách  a v 90  vedeckých a odborných článkov publikovaných vo vedeckých a odborných časopisoch (z toho dve práce v karentovaných vedeckých časopisoch)   a v zborníkoch a publikáciách z medzinárodných a domácich konferenciách v oblasti rozvoja leteckej techniky, obrany a bezpečnosti, vyzbrojovania, obranného výskumu, manažérstva kvality a štandardizácie, letovej spôsobilosti a dodávateľských reťazcov s viac ako  220 ohlasmi (citáciami),  z toho viac ako 40 citácií  je registrovaných v citačných indexoch  Web od Science a v databáze SCOPUS.

Referencie

In-house školenia

VISHAY ELECTRONIC spol. s r.o. | SPINEA, s.r.o. | České vysoké učení technické v Praze – Fakulta dopravní | Virtual Reality Media, a.s. | KOVAL SYSTEMS, a. s. | S.A.B. Aerospace s.r.o. | SKMODEL s.r.o.

Online školenia

MASTERFLEX Česko s.r.o. | TOMARK, s.r.o. | Ideal Mělník a.s. | Pankl Automotive Slovakia s.r.o. | Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) | SEC Technologies, s.r.o. | Telegärtner Slovakia a.s. | Stavebná mechanizácia, s.r.o. | ELEKTROCONNECT, s.r.o. | HOLLEN s.r.o. | Marelli PWT Kechnec Slovakia s. r. o. | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | HiProTech s.r.o. | Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o. | Innomotics, s.r.o. | HIGA, s.r.o. | KOSYKA, s.r.o.

Vojenská akadémia Antonína Zápotockého; Vojenská stredná odborná škola letecká; Vysoká vojenská letecká škola SNP; Výskumný ústav 030 čs. vojenského letectva; Ministerstvo obrany Slovenskej republiky; Misia Slovenskej republiky pri NATO; ALES a.s.; Slovenská technická univerzita v Bratislave

Školenia organizované lektorom Doc. Ing. Ivan Koblen, CSc.

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 279,00 €
334,80 € s DPH
23.07.2024 + 2
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 399,00 €
478,80 € s DPH
23.07.2024, 02.08.2024 + 2