Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Sociálne a environmentálne audity (SMETA, amfori BSCI, amfori BEPI )

V spolupráci s firmou ALGI Europe ponúkame našim klientom sociálne a environmentálne audity podľa najuznávanejších medzinárodných štandardov a auditných programov (SMETA, amfori BSCI, amfori BEPI a ďalších).
Tak ako mnoho iných oblastí v aktivitách firmy, aj pre oblasť spoločenskej zodpovednosti je vhodné nastaviť efektívny systém riadenia. Je preukázané, že spoločnosti, ktoré sú úspešné v riadení spoločenskej zodpovednosti, majú jednoduchší prístup k financiám, stabilnejší zisk a sú schopné získať a udržať kvalitných zamestnancov.

Cieľom sociálneho auditu je:

 • Preskúmanie procesov týkajúcich sa spoločenskej zodpovednosti vo vzťahu k Etickému kódexu firmy, požiadavkám zákazníka a relevantným zákonom
 • Zlepšenie etickej výkonnosti firmy
 • Posúdenie a zlepšenie pracovných podmienok 
 • Nastavenie optimálnej environmentálnej politiky firmy
 • Monitorovanie globálneho dodávateľského reťazca

Úžitok pre zákazníka

Sociálny audit ponúka objektívny a komplexný prehľad o tom, aké má firma postavenie z pohľadu spoločenskej zodpovednosti  a pomáha zlepšovať podmienky hlavne v nasledujúcich oblastiach:

 • Pracovné podmienky (pracovná doba, odmeny, spôsob zamestnávania, zákaz diskriminácie, BOZP a PO, atď.)
 • Ochrana životného prostredia
 • Etika podnikania (riadenie sub-dodávok / sub-kontraktov, prevencia korupčného jednania, ochrana dát, stret záujmov, atď)

 

Manažérske prínosy
 • Nastavenie podnikateľských a spoločenských hodnôt
 • Zvýšenie povedomia o společenskej zodpovednosti a zahrnutie ich princípov do systému riadenia
 • Prevencia situácií ohrozujúcich povesť firmy
 • Zlepšenie zapojenia zamestnancov
Zvyšovanie spoločenskej zodpovednosti firmy pomocou
 • Implementácie princípov spoločenskej zodpovednosti do systému riadenia
 • Identifikácie zainteresovaných strán
Ekonomické prínosy
 • Zvýšenie hodnoty firmy
 • Nižšia fluktuácia zamestnancov
 • Zníženie rizika nehôd a sankcií od dozorných orgánov
Obchodné a marketingové prínosy
 • Zvýšenie dôveryhodnosti pre zákazníka
 • Zlepšenie povesti firmy medzi zamestnancami a miestnou komunitou
 • Vyššia pridaná hodnota pre zákazníka 

Pridaná hodnota pre Vás

 • Splnenie požiadaviek zákazníka a zvýšenie konkurencieschopnosti. Ak ste súčasťou, prípadne sa plánujete stať súčasťou dodávateľského reťazca významnej medzinárodnej spoločnosti prakticky vo vštkých priemyselných odvetviach, s veľkou pravdepodobnosťou bude jedna z podmienok spolupráce prevedenie auditu spoločenskej zodpovednosti. 
 • Zlepšenie reputácie a prevencie pred sankciami. Audit Vám pomôže efektívne a jasne odhaliť možné riziká a oblasti potenciálneho zlepšenia v systéme riadenia spoločenskej zodpovednosti, zlepšiť meno a hodnotu firmy, ako aj predísť možným sankciám zo strany štátnych orgánov.
 • Príprava na budúcnosť. Očakávanie zákazníkov a spoločnosti, rovnako ako aj zákonné požiadavky na firmy sa neustále vyvíjajú a menia. Sociálny audit Vám pomôže tieto požiadavky pochopiť a nastaviť procesy tak, aby bola Vaša firma o krok vpredu.