Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
Online školenia - Všetky školenia je možné absolvovať online! Využite 30% zľavu na vybrané školenia! Všetky informácie nájdete v aktualitách.

Revízia normy ISO 14001:2015

Zjednocujúci model systému environmentálneho manažérstva bol sformulovaný technickými výbormi ISO/TC 207 medzinárodnej normalizačnej organizácie ISO (International Standard Organization) a zdokumentovaný prostredníctvom súboru noriem ISO 14 000.

 

Dôraz týchto noriem je kladený na prevenciu a plánované znižovanie negatívnych dopadov na životné prostredie. Podrobnosti a zásady stanovujú predovšetkým normy ISO 14 001 a ISO 14 004, ktoré boli uvedené do praxe v roku 1996.

 

V roku 2004 vyšlo ich druhé, technicky revidované vydanie a v roku 2015 tretie aktuálne vydanie.

 

Pravidelná systematická revízia v roku 2007 potvrdila normu ISO 14001 v znení z roku 2004. V roku 2008 bolo rozhodnuté, že norma ISO 14001 sa nebude revidovať pred ukončením prác Spoločnej koordinačnej technickej skupiny JTCG ( JTCG- technická skupina ISO, ktorá mala na starosti vytvorenie spoločnej štruktúry pre normy manažérskych systémov) na Smernici ISO/IEC (časť 1, Dodatok SL). Práce na revízii normy ISO 14001 pokračovali v ISO od roku 2012, už v rámci dokončovanej Smernice ISO/IEC upravujúcej návrhy pre normy manažérskych systémov.

 

Smernica bola uverejnená v roku 2013 a od jej vydania už musia všetky normy manažérskych systémov rešpektovať spoločnú záväznú štruktúru, používanie niektorých rovnakých textov, spoločných všeobecných termínov a základných definícií podľa Smerníc ISO/IEC (časť 1, Dodatok SL). Tak je zaistená kompatibilita noriem manažérskych systémov.

 

Pre normu ISO 14001 (EMS) je dôležitá najmä kompatibilita s normou ISO 9001 pre systémy manažérstva kvality (QMS), s ktorou je najčastejšie spájaná v integrovaných manažérskych systémoch (IMS).

 

V roku 2015 norma ISO 14001 prešla ďalšou revíziou, ktorá sa zamerala hlavne na nasledovné body:

 • lepšie využitie EMS pre strategické riadenie organizácie (pre obchodnú stratégiu a celkový manažment),
 • zvýšená ochrana životného prostredia pomocou aktívnych opatrení, iniciatív a zlepšovania environmentálnej výkonnosti,
 • dôraz na uvažovanie z pohľadu životného cyklu, pre každú etapu od vývoja po vyradenie produktu,
 • zvažovanie rizík a príležitostí,
 • efektívnejšia komunikácia vedená na základe komunikačnej stratégie,
 • dôraz na role vedenia (lesdership) a jeho zapojenia do EMS,
 • dôraz na procesný prístup,
 • kompatibilita štruktúry, definícií a terminológií s ďalšími požiadavkovými normami pre manažérske systémy, čo uľahčí vytváranie IMS,
 • uvedené prínosy revidovanej normy nájdete ešte podrobnejšie rozpísané TU.

 

Pripravíme Vás na bezproblémový prechod a certifikáciu Vašej organizácie podľa normy  ISO 14001:2015

 

Podniky a organizácie majú vždy po revízií normy k dispozícií prechodové obdobie  na prepracovanie systému environmentálneho manažérstva na základe aktuálnej normy.

 

 

Cesta k prechodu z normy ISO 14001:2008 na ISO 14001:2015:

 • Analýza  podniku v oblasti plnenia  potrieb a požiadaviek normy ISO 14001:2015 podľa štruktúrovaného dotazníka.
 • Špecifikácia  metód a postupov vhodných pre jednoduchý prechod na novú normu.
 • Príprava a zabezpečenie školenia personálu na získanie potrebných oprávnení a vedomostí.
 • Vypracovanie analýzy.
 • Príprava podniku na zavedenie požiadaviek novej normy do praxe.
 • Vykonanie kontroly dodržiavania zásad potrebných pre získanie certifikácie podľa normy  ISO 14001:2015.
 • Príprava podniku na certifikačný audit.

 

Nechajte Vašu organizáciu certifikovať  u nás a my Vám zabezpečíme BEZPLATNE prípravu Vášho systému envirnomentálneho manažérstva na prechod podľa požiadaviek normy ISO 14001:2015.

 

Poznámka:

Prechod na novú normu ISO 14001:2015 zabezpečujú konzultačné spoločnosti, s ktorými spolupracujeme. 

 

V prípade bližších otázok nás kontaktujte na telefónnych číslach:

0911 280 995 , 0903 515 662 alebo e-mailom na cems@cems.sk.

Bližšie informácie o systéme environmentálneho manažérstva získate TU.