Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Bezpečnostný projekt

 

Bezpečnostný projekt vymedzuje rozsah a spôsob technických, organizačných a personálnych opatrení potrebných na eliminovanie a minimalizovanie hrozieb a rizík pôsobiacich na informačný systém z hľadiska narušenia jeho bezpečnosti, spoľahlivosti a funkčnosti.
Zo zákona je prevádzkovateľ, ktorého informačný systém spracuváva osobité kategórie osobných údajov povinný mať vypracovaný bezpečnostný projekt.

Ako prebieha zavedenie bezpečnostného projektu:

Bezpečnostný projekt je definovaný dokument v zákone o ochrane osobných údajov a skladá sa z nasledovných častí:

 • Bezpečnostný zámer vymedzuje základné bezpečnostné ciele, ktoré je potrebné dosiahnuť na ochranu osobných údajov pred ohrozením ich bezpečnosti. Bezpečnostný zámer obsahuje:
  • bezpečnostné ciele a opatrenia
  • špecifikácia technických, organizačných a personálnych opatrení
  • vymedzenie okolia informačného systému
  • zostatkové riziko ( riziko, ktoré nie je možné efektívne eliminovať bezpečnostnými opatreniami)
 • Analýza bezpečnosti informačného systému je podrobný rozbor stavu bezpečnosti informačného systému s vymedzením rozsahu jeho odolnosti a zraniteľnosti. Analýza bezpečnosti obsahuje najmä kvalitatívnu analýzu rizík tvorenú:
  • identifikácia rizík, aktív, hrozieb a ich dopadov v dôsledku straty dôvernosti, integrity a dostupnosti
  • analýza a ohodnotenie rizík
  • určenie pravdepodobnosti výskytu zlyhania bezpečnosti
  • identifikácia a ohodnotenie možnosti minimalizácie rizík
  • určenie iných metód a prostriedkov ochrany osobných údajov

 

Vďaka bezpečnostnému projektu sa prijmú opatrenia, ktoré budú minimalizovať možné riziká a chránia spoločnosť pred náhodným, ako aj nezákonným poškodením, stratou, zničením alebo zmenou osobitých kategórií osobných údajov.  

 

Kto by si mal zaviesť bezpečnostný projekt:

 • finanční poradcovia organizovaní v MLM štruktúre
 • sprostredkovatelia poistenia s agentúrnym typom distribučného kanála
 • poisťovací agenti a makléri
 • klientsky orientované spoločnosti
 • obchodné spoločnosti, ktoré spracovávajú osobné údaje klientov
 • spoločnosti, ktoré spracovávajú osobné údaje zamestnancov

 

V prípade bližších informácií nás neváhajte kontaktovať buď cez formulár alebo telefonicky.