Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Business Continuity Management

 

Organizácie, ktoré sú v plnej miere závisle od informačných technológií by mali mať vypracovaný tzv. Business Continuity Management. Predstavuje súbor aktivít, ktoré sú potrebné vykonať v prípade, ak by došlo k prerušeniu bežnej prevádzky, havárie alebo inej krízovej situácie. Organizácia si vopred pripraví plány na jednotlivé možné riziká a tým zníži následky, ktoré nastanú v prípade havárie. 

 

BCM obsahuje plány (napr. plány obnovy, havarijné plány), ktoré pokrývajú udalosti alebo incidenty ako napríklad:

  • prírodné katastrofy
  • zlyhanie hardvéru alebo softvéru
  • hackerský alebo iný kybernetický útok
  • ľudské zlyhanie, sabotáž, prípadne terorizmus
  • výpadok elektriky, plynu alebo telekomunikačných zariadení

 

Tieto plány zabezpečia aby bola spoločnosť schopná v čo najrýchlejšom čase zabezpečiť obnovu všetkých kritických funkcií. Zabezpečí sa tým trvalá dostupnosť funkcií pre dodávateľov, zákazníkom alebo ďalším stranám. 

 

Pre koho je BCM určené:

Všetky organizácie by mali byť schopné zabezpečiť svoje  kritické funkcie v čo najrýchlejšom možnom čase. Táto oblasť riadenia je ale obzvlášť potrebná pre spoločnosti, kde by výpadok služieb znamenal ohrozenie životov alebo veľké finančné škody (napr. zdravotníctvo, IT spoločnosti, banky, poisťovne, výrobné spoločnosti, atď).