Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Certifikácia manažérskych systémov podľa normy ISO/IEC 42001:2023 - Riadenie systému umelej inteligencie

Norma ISO/IEC 42001 špecifikuje požiadavky na systém manažérstva umelej inteligencie (AIMS). Cieľom normy je pomôcť organizáciám efektívne riadiť vývoj, nasadzovanie a prevádzku systémov umelej inteligencie zodpovedným a etickým spôsobom. Norma ISO/IEC 42001 stanovuje komplexný súbor požiadaviek, ktoré pokrývajú celý životný cyklus systémov umelej inteligencie od ich návrhu a vývoja až po nasadenie a prevádzku.

Cieľom certifikácie je deklarovať:

 • Plnenie požiadaviek medzinárodnej normy ISO/IEC 42001 a príslušnej legislatívy
 • Zavedenie systematického prístupu v oblasti manažérstva umelej inteligencie
 • Efektívne riadiť vývoj, nasadzovanie a prevádzku systémov umelej inteligencie zodpovedným a etickým spôsobom

Úžitok pre zákazníka

Zavedenie a certifikácia systému manažérstva umelej inteligencie vytvára predpoklady pre zlepšenie podmienok v nasledovných oblastiach:

 

Manažérske prínosy
 • Systematický prístup ako riadiť vývoj, nasadzovanie a prevádzku systémov umelej inteligencie
 • Jasné ciele a pravidlá v rámci organizácie 
 • Zavedenie systému neustáleho zlepšovania v oblasti umelej inteligencie
Zvýšenie dôvery a transparentnosti
 • Riadenie rizík spojených so systémami umelej inteligencie
 • Optimalizovanie vývoja a prevádzku systémov umelej inteligencie
 • Definovanie štandardov kvality a pravidelná kontrola ich dodržiavania
 • Preverenie postupov a pravidiel pri riadení umelej inteligencie
Ekonomické prínosy
 • Zvýšenie efektivity procesov v rámci organizácie 
 • Zamedzenie ekonomických strát spôsobených reklamáciami, sťažnosťami alebo porušením legislatívy
 • Dlhodobá prosperita organizácie a ochrana dobrého mena
Obchodné a marketingové prínosy
 • Garancia profesionality 
 • Zvyšovanie konkurencieschopnosti
 • Zvyšovanie dôveryhodnosti pre zákazníkov

 

Pridaná hodnota pre Vás

 • Objektívne zhodnotenie súčasného stavu systémov manažérstva umelej inteligencie
 • Zavedenie trvalého zlepšovania v oblasti systémov manažérstva umelej inteligencie
 • Rozšírenie obchodných možností a zvýšenie dôveryhodnosti
 • Správne nastavenie systému a zlepšenie zákazníckeho prístupu
 

 

certifikát ISO 18788

Certifikát ISO/IEC 42001

 

certifikačná známka ISO 18788

Certifikačná značka
ISO/IEC 42001