Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS

Stratégia prechodu z ISO/TS 16949:2009 na IATF 16949:2016

KATEGÓRIA

Stratégia prechodu z ISO/TS 16949:2009 na IATF16949:2016 

 

14. októbra 2017 zverejnila IATF aktualizované informácie týkajúce sa stratégie prechodu z ISO/TS 16949:2009 na IATF 16949:2016 ako nový štandard manažérstva kvality v automobilovom priemysle.

Publikácia TRANSITION STRATEGY ISO/TS 16949 to IATF 16949:2016 revision 4 upravuje podmienky pre prechod z ISO/TS 16949:2009 na IATF 16949:2016 a je záväzná pre všetky zainteresované strany. 

Aktuálne informácie je možné nájsť na stránke IATF. 

Organizácia IATF (International Automotive Task Force = Medzinárodné združenie automobilového priemyslu), ktorá zastrešuje tvorbu tohto štandardu a celú nadväznú certifikačnú schému naďalej deklaruje spoluprácu s organizáciou ISO a nová verzia preto plne rešpektuje základnú osnovu a požiadavky nedávno publikovanej ISO 9001:2015. 

IATF 16949:2016 s požiadavkami ISO 9001:2015 – je norma systému manažérstva kvality pre automobilový priemysel, spolu so špecifickými požiadavkami zákazníka.
 

Norma IATF 16949:2016 stanovuje základné požiadavky na systém manažérstva kvality pre organizácie zabezpečujúce sériovú výrobu a výrobu náhradných dielov pre automobilový priemysel. 

 

Cieľom tejto normy systému manažérstva kvality pre automobilový priemysel je vytvorenie systému manažérstva kvality, ktorý umožňuje:

 • neustále zlepšovanie, 
 • zdôrazňuje prevenciu vád, 
 • znižovanie variability a strát v dodávateľskom reťazci,
 • zahŕňa špecifické požiadavky a nástroje využívané v automobilovom priemysle,
 • objasňuje novú štruktúru, terminológie a koncepcie.

Túto normu nie je možné považovať za samostatnú normu systému manažérstva kvality, ale je potrebné ju chápať ako dodatok k ISO 9001:2015 a spolu s touto normou ju používať.


Zmenou oproti aktuálnej verzii je, že v dokumente IATF16949:2016 nie sú uvedené základné požiadavky ISO 9001:2015, tak ako je to v aktuálnej verzii.  


Úplne novou požiadavkou normy je uvažovanie založené na riziku. 
Táto požiadavka  vyžaduje zamerať sa na :

 • riziká v  systéme manažérstva kvality – podnikateľské riziká,
 • riziká v procesoch,
 • riziká kvality produktu s cieľom udržania a zvyšovania zákazníckej spokojnosti. 

 

Norma posilňuje dôležitosť systematického riadenia neštandardných situácií a zdôrazňuje  použitie nástrojov manažérstva (napr. FMEA a riadiace plány). 


Pozitívne je, že špecifické požiadavky   zákazníkov, ktoré spolu s normou ISO/TS 16949 a pravidlami na dosiahnutie a zachovanie uznania od IATF sú v rámci súboru kritérií auditov.  


Okrem výraznejších zmien, ktoré so sebou priniesla samotná ISO 9001:2015, sa v norme IATF 16949 objavujú aj ďalšie doplňujúce zmeny. Sú to napríklad nasledovné zmeny:  

 • Bezpečnosť produktu - požiadavka na zdokumentovaný procesy pre manažérstvo produktov a výrobných procesov súvisiacich s bezpečnosťou produktov, nevynímajúc zo zreteľa transfer požiadaviek s ohľadom na bezpečnosť produktu do celého dodávateľského reťazca.
 • Spoločenská zodpovednosť - požiadavka  na zavedenie politiky spoločenskej zodpovednosti, zahrnujúcej politiku proti úplatkárstvu, pravidlá správania zamestnancov 
 • a politiku eskalovania etiky.
 • Preventívne opatrenie - oproti ISO 9001:2015, kde od preventívneho opatrenia sa upustilo zavedením konceptu myslenia založeného na rizikách, v norme IATF 16949 zostávajú preventívne opatrenia zachované a vhodne dopĺňajú celý proces zvládania rizík.
 • Kompetentnosť  interných audítorov - požiadavka na zdokumentovaný proces (procesy) na overenie, či sú interní audítori kompetentní, s prihliadnutím na všetky špecifické požiadavky zákazníka. Rozšírenie požiadaviek na kompetentnosť interných audítorov ako aj po prvý krát zmienených audítorov pre audity druhou stranou.
 • Príručka kvality  -  oproti ISO 9001:2015, kde príručka kvality ako povinná zdokumentovaná informácia nefiguruje, v norme IATF 16949 zostáva zachovaná, ale táto môže byť tvorená aj sériou dokumentov. 
 • Produkty so zabudovaným softvérom -  objavuje sa nová požiadavka na implementáciu systému zabezpečovania kvality softvéru. Táto požiadavka sa prenáša aj na dodávateľov organizácie za účelom overenia spôsobilosti  organizácie v oblasti vývoja softvéru. 
 • Proces výberu dodávateľov a rozvoj ich systému manažérstva kvality  - nová požiadavka na zdokumentovaný proces na výber dodávateľov, ktorý obsahuje viaceré kritériá. Rozvoj dodávateľov jasne sleduje zámer IATF o postupné zvyšovanie požiadaviek na systém manažérstva kvality od tých minimálnych schválených zákazníkom – audity druhou stranou podľa ISO 9001 až po tie najvyššie – certifikácia treťou stranou podľa IATF 16949. Audity druhou stranou sa zároveň stávajú povinným prvkom v rozvoji dodávateľov. 
 • Dočasná zmena spôsobov riadenia procesu - pribudla nová požiadavka na manažérstvo primárnych metód riadenia procesu ako aj zákazníkom schválených záložných alebo alternatívnych metód. 
 • Riadenie prepracovaného a opraveného produktu - požiadavky na zdokumentované procesy, podporené pracovnými inštrukciami a jasnou sledovateľnosťou.
 • Likvidácia nezhodného produktu - úplne nová požiadavka na zdokumentovaný proces pre likvidáciu nezhodného produktu, ktorý nepodlieha prepracovaniu ani oprave.
 • Interný audit - rozšírenie požiadaviek v prípade programu auditov ako aj implementácia posudzovania spôsobilosti pre vývoj softvéru.
 • Systém manažérstva záruk - nová požiadavka na implementáciu procesu riadenia záruk, kde ju musí organizácia na svoje produkty poskytovať.


Keďže prechodový audit na novú verziu musí byť ukončený pred 14. septembrom 2018, organizácie majú krátky čas na nastavenie a overenie systému voči požiadavkám IATF 16949
Preto je nevyhnutné, aby sa certifikované organizácie podľa ISO/TS 16949:2009 začali procesom prechodu zaoberať čo najskôr. 

 

Zároveň sú upravené podmienky pre vykonanie tzv. off-site transition review, ktoré je povinným krokom v prípade každého výrobného miesta a každého podporného miesta. Súčasne bol upresnený rozsah potrebnej dokumentácie pre off-site review, vrátane predloženia GAP analýzy pre podporné miesta, ktoré ešte nezrealizovali audit prechodu na IATF 16949. 
Uvedené preskúmanie musí byť striktne vykonané pred samotným prechodovým auditom a musí jasne definovať stav pripravenosti organizácie na prechodový audit. Rozhodnutie o pripravenosti organizácie na prechodový audit musí byť dokumentované a udržiavané. 


Aby mal celý prechod  plynulý priebeh, odporúčame nasledovné kroky:

 • Vyberte si dodávateľa vzdelávacích služieb, ktorý je odborne spôsobilý. Jeho pohľad a odbornosť pomôžu vašej organizácii k úspešnému a hladkému prechodu.
 • Vzdelávajte sa - preškoľte vašich pracovníkov, tím interných audítorov a všetkých ostatných, ktorí sú zodpovední za vývoj, implementáciu a udržovanie systémov manažérstva.
 • Pracujte so štandardom ISO 9001:2015 a zanalyzujte stav plnenia požiadaviek tejto normy vašim aktuálnym systémom manažérstva. Od  začiatku zapájajte do všetkých činností všetkých zainteresovaných pracovníkov vrátane vrcholového manažmentu. 
 • V prípade zistených rozdielov pripravte spoločne plán na ich odstránenie.
 • Pracujte so štandardom IATF 16949:2016 a zanalyzujte stav plnenia požiadaviek vašim aktuálnym systémom manažérstva.  
 • Doplňte svoj pripravený plán o prípadné rozdiely zistené analýzou doplňujúcich požiadaviek. Zdieľajte tento plán so všetkými pracovníkmi, ktorý systém manažérstva kvality ovplyvňujú. Všetky naplánované úlohy implementujte. 
 • Overte si prostredníctvom interných auditov podľa IATF16949, či boli všetky akcie vhodne implementované a ich efektívnosť a zároveň preskúmajte systém manažérstva v súlade s týmito požiadavkami. 


Zdroje:
ISO 9001:2015
ISO/TS 16949:2009
IATF 16949:2016
www.iatfglobaloversight.org
 

Podobné články

Efektívna komunikácia v digitálnej dobe

Efektívna komunikácia v digitálnej dobe

KATEGÓRIA

Efektívna komunikácia je základom každého úspešného tímu alebo organizácie. V dnešnej digitálnej dobe sme neustále v spojení a komunikujeme prostredníctvom rôznych kanálov, ale môže sa ľahko stať, že stratíme umenie efektívnej komunikácie. Keďže si čoraz viac zvykáme pracovať na diaľku, je dôležité pamätať na to, že efektívna komunikácia je nevyhnutná na dosiahnutie úspešného výsledku.

Zobraziť viac
Nová verzia VDA 6.3:2023 – Zameranie na silné stránky

Nová verzia VDA 6.3:2023 – Zameranie na silné stránky

KATEGÓRIA

Nová edícia štandardu VDA 6.3 bola od 09.11.2022 sfinalizovaná a poskytnutá tímu VDA odborníkov na pripomienkovanie a prípadné zmeny. Nová verzia VDA 6.3:2023 bola oficiálne zverejnená v januári 2023.

Zobraziť viac
Aké výhody prináša whistleblowing?

Aké výhody prináša whistleblowing?

KATEGÓRIA

V prvom rade treba pripomenúť zákonu povinnosť na základe zákona č. 54/2019 Z.z., kedy zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov, a zamestnávateľ, ktorý je orgánom verejnej moci, ktorý zamestnáva najmenej 5 zamestnancov, je povinný určiť organizačnú zložku alebo osobu, ktorá plní úlohy zamestnávateľa v súvislosti s preverovaním oznámení.

Zobraziť viac
Spoločnosť CeMS podporuje cez Vianoce aj 4-nohých miláčikov bez domova

Spoločnosť CeMS podporuje cez Vianoce aj 4-nohých miláčikov bez domova

KATEGÓRIA

Sme zástancom, že každý by mal nájsť svoj darček pod stromčekom. Tento rok naša spoločnosť CeMS vybrala v rámci Vianočnej pomoci 4-nohých miláčikov bez domova. Konkrétne išla pomoc v hodnote 600€ pre 3 vybrané združenia, ktoré zabezpečujú dočasnú alebo dlhodobú starostlivosť pre psov a mačky. 

Zobraziť viac

Newsletter