Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Stratégia prechodu z ISO/TS 16949:2009 na IATF 16949:2016

KATEGÓRIA

Stratégia prechodu z ISO/TS 16949:2009 na IATF16949:2016 

 

14. októbra 2017 zverejnila IATF aktualizované informácie týkajúce sa stratégie prechodu z ISO/TS 16949:2009 na IATF 16949:2016 ako nový štandard manažérstva kvality v automobilovom priemysle.

Publikácia TRANSITION STRATEGY ISO/TS 16949 to IATF 16949:2016 revision 4 upravuje podmienky pre prechod z ISO/TS 16949:2009 na IATF 16949:2016 a je záväzná pre všetky zainteresované strany. 

Aktuálne informácie je možné nájsť na stránke IATF. 

Organizácia IATF (International Automotive Task Force = Medzinárodné združenie automobilového priemyslu), ktorá zastrešuje tvorbu tohto štandardu a celú nadväznú certifikačnú schému naďalej deklaruje spoluprácu s organizáciou ISO a nová verzia preto plne rešpektuje základnú osnovu a požiadavky nedávno publikovanej ISO 9001:2015. 

IATF 16949:2016 s požiadavkami ISO 9001:2015 – je norma systému manažérstva kvality pre automobilový priemysel, spolu so špecifickými požiadavkami zákazníka.
 

Norma IATF 16949:2016 stanovuje základné požiadavky na systém manažérstva kvality pre organizácie zabezpečujúce sériovú výrobu a výrobu náhradných dielov pre automobilový priemysel. 

 

Cieľom tejto normy systému manažérstva kvality pre automobilový priemysel je vytvorenie systému manažérstva kvality, ktorý umožňuje:

 • neustále zlepšovanie, 
 • zdôrazňuje prevenciu vád, 
 • znižovanie variability a strát v dodávateľskom reťazci,
 • zahŕňa špecifické požiadavky a nástroje využívané v automobilovom priemysle,
 • objasňuje novú štruktúru, terminológie a koncepcie.

Túto normu nie je možné považovať za samostatnú normu systému manažérstva kvality, ale je potrebné ju chápať ako dodatok k ISO 9001:2015 a spolu s touto normou ju používať.


Zmenou oproti aktuálnej verzii je, že v dokumente IATF16949:2016 nie sú uvedené základné požiadavky ISO 9001:2015, tak ako je to v aktuálnej verzii.  


Úplne novou požiadavkou normy je uvažovanie založené na riziku. 
Táto požiadavka  vyžaduje zamerať sa na :

 • riziká v  systéme manažérstva kvality – podnikateľské riziká,
 • riziká v procesoch,
 • riziká kvality produktu s cieľom udržania a zvyšovania zákazníckej spokojnosti. 

 

Norma posilňuje dôležitosť systematického riadenia neštandardných situácií a zdôrazňuje  použitie nástrojov manažérstva (napr. FMEA a riadiace plány). 


Pozitívne je, že špecifické požiadavky   zákazníkov, ktoré spolu s normou ISO/TS 16949 a pravidlami na dosiahnutie a zachovanie uznania od IATF sú v rámci súboru kritérií auditov.  


Okrem výraznejších zmien, ktoré so sebou priniesla samotná ISO 9001:2015, sa v norme IATF 16949 objavujú aj ďalšie doplňujúce zmeny. Sú to napríklad nasledovné zmeny:  

 • Bezpečnosť produktu - požiadavka na zdokumentovaný procesy pre manažérstvo produktov a výrobných procesov súvisiacich s bezpečnosťou produktov, nevynímajúc zo zreteľa transfer požiadaviek s ohľadom na bezpečnosť produktu do celého dodávateľského reťazca.
 • Spoločenská zodpovednosť - požiadavka  na zavedenie politiky spoločenskej zodpovednosti, zahrnujúcej politiku proti úplatkárstvu, pravidlá správania zamestnancov 
 • a politiku eskalovania etiky.
 • Preventívne opatrenie - oproti ISO 9001:2015, kde od preventívneho opatrenia sa upustilo zavedením konceptu myslenia založeného na rizikách, v norme IATF 16949 zostávajú preventívne opatrenia zachované a vhodne dopĺňajú celý proces zvládania rizík.
 • Kompetentnosť  interných audítorov - požiadavka na zdokumentovaný proces (procesy) na overenie, či sú interní audítori kompetentní, s prihliadnutím na všetky špecifické požiadavky zákazníka. Rozšírenie požiadaviek na kompetentnosť interných audítorov ako aj po prvý krát zmienených audítorov pre audity druhou stranou.
 • Príručka kvality  -  oproti ISO 9001:2015, kde príručka kvality ako povinná zdokumentovaná informácia nefiguruje, v norme IATF 16949 zostáva zachovaná, ale táto môže byť tvorená aj sériou dokumentov. 
 • Produkty so zabudovaným softvérom -  objavuje sa nová požiadavka na implementáciu systému zabezpečovania kvality softvéru. Táto požiadavka sa prenáša aj na dodávateľov organizácie za účelom overenia spôsobilosti  organizácie v oblasti vývoja softvéru. 
 • Proces výberu dodávateľov a rozvoj ich systému manažérstva kvality  - nová požiadavka na zdokumentovaný proces na výber dodávateľov, ktorý obsahuje viaceré kritériá. Rozvoj dodávateľov jasne sleduje zámer IATF o postupné zvyšovanie požiadaviek na systém manažérstva kvality od tých minimálnych schválených zákazníkom – audity druhou stranou podľa ISO 9001 až po tie najvyššie – certifikácia treťou stranou podľa IATF 16949. Audity druhou stranou sa zároveň stávajú povinným prvkom v rozvoji dodávateľov. 
 • Dočasná zmena spôsobov riadenia procesu - pribudla nová požiadavka na manažérstvo primárnych metód riadenia procesu ako aj zákazníkom schválených záložných alebo alternatívnych metód. 
 • Riadenie prepracovaného a opraveného produktu - požiadavky na zdokumentované procesy, podporené pracovnými inštrukciami a jasnou sledovateľnosťou.
 • Likvidácia nezhodného produktu - úplne nová požiadavka na zdokumentovaný proces pre likvidáciu nezhodného produktu, ktorý nepodlieha prepracovaniu ani oprave.
 • Interný audit - rozšírenie požiadaviek v prípade programu auditov ako aj implementácia posudzovania spôsobilosti pre vývoj softvéru.
 • Systém manažérstva záruk - nová požiadavka na implementáciu procesu riadenia záruk, kde ju musí organizácia na svoje produkty poskytovať.


Keďže prechodový audit na novú verziu musí byť ukončený pred 14. septembrom 2018, organizácie majú krátky čas na nastavenie a overenie systému voči požiadavkám IATF 16949
Preto je nevyhnutné, aby sa certifikované organizácie podľa ISO/TS 16949:2009 začali procesom prechodu zaoberať čo najskôr. 

 

Zároveň sú upravené podmienky pre vykonanie tzv. off-site transition review, ktoré je povinným krokom v prípade každého výrobného miesta a každého podporného miesta. Súčasne bol upresnený rozsah potrebnej dokumentácie pre off-site review, vrátane predloženia GAP analýzy pre podporné miesta, ktoré ešte nezrealizovali audit prechodu na IATF 16949. 
Uvedené preskúmanie musí byť striktne vykonané pred samotným prechodovým auditom a musí jasne definovať stav pripravenosti organizácie na prechodový audit. Rozhodnutie o pripravenosti organizácie na prechodový audit musí byť dokumentované a udržiavané. 


Aby mal celý prechod  plynulý priebeh, odporúčame nasledovné kroky:

 • Vyberte si dodávateľa vzdelávacích služieb, ktorý je odborne spôsobilý. Jeho pohľad a odbornosť pomôžu vašej organizácii k úspešnému a hladkému prechodu.
 • Vzdelávajte sa - preškoľte vašich pracovníkov, tím interných audítorov a všetkých ostatných, ktorí sú zodpovední za vývoj, implementáciu a udržovanie systémov manažérstva.
 • Pracujte so štandardom ISO 9001:2015 a zanalyzujte stav plnenia požiadaviek tejto normy vašim aktuálnym systémom manažérstva. Od  začiatku zapájajte do všetkých činností všetkých zainteresovaných pracovníkov vrátane vrcholového manažmentu. 
 • V prípade zistených rozdielov pripravte spoločne plán na ich odstránenie.
 • Pracujte so štandardom IATF 16949:2016 a zanalyzujte stav plnenia požiadaviek vašim aktuálnym systémom manažérstva.  
 • Doplňte svoj pripravený plán o prípadné rozdiely zistené analýzou doplňujúcich požiadaviek. Zdieľajte tento plán so všetkými pracovníkmi, ktorý systém manažérstva kvality ovplyvňujú. Všetky naplánované úlohy implementujte. 
 • Overte si prostredníctvom interných auditov podľa IATF16949, či boli všetky akcie vhodne implementované a ich efektívnosť a zároveň preskúmajte systém manažérstva v súlade s týmito požiadavkami. 


Zdroje:
ISO 9001:2015
ISO/TS 16949:2009
IATF 16949:2016
www.iatfglobaloversight.org
 

Podobné články

Kľúčové body pre efektívne riadenie dokumentácie podľa ISO 9001

Kľúčové body pre efektívne riadenie dokumentácie podľa ISO 9001

KATEGÓRIA

Dokumentácia hrá dôležitú úlohu pri dosahovaní cieľov ISO 9001. Riadenie dokumentácie je súčasťou samotného systému manažérstva kvality. Riadenie dokumentácie zahŕňa procesy a postupy na vytvorenie, aktualizáciu, schvaľovanie, distribúciu, uchovávanie a kontrolu týchto dokumentov.

Zobraziť viac
Norma ISO / IEC 17025 zabezpečí Vášmu laboratóriu exkluzivitu!

Norma ISO / IEC 17025 zabezpečí Vášmu laboratóriu exkluzivitu!

KATEGÓRIA

ISO / IEC 17025 je norma, ktorá sa vzťahuje na laboratóriá rôznych odvetví a zabezpečuje, že sú v praxi dodržiavané štandardy pre laboratórne testovanie a kalibráciu.

Zobraziť viac
Nová legislatíva zákona o ochrane oznamovateľov zvyšuje sankcie

Nová legislatíva zákona o ochrane oznamovateľov zvyšuje sankcie

KATEGÓRIA

Zamestnávateľským organizáciám hrozí za porušenie niektorých povinností vyplývajúcich zo zákona pokuta až do výšky 100-tisíc eur. Navrhovaná legislatíva nadobúda účinnosť 1. apríla 2023, pričom účinnosť niektorých ustanovení by bola odložená do 31. septembra 2023.

Zobraziť viac
Začíname s ISO normami – vyvraciame 5 mýtov o certifikácií

Začíname s ISO normami – vyvraciame 5 mýtov o certifikácií

KATEGÓRIA

Ak ste už niekedy zvažovali získať certifikáciu podľa jedného alebo viacerých systémov manažérstva ISO, možno ste už počuli, že „je to príliš nákladné“, alebo ste po krátkom prieskume dospeli k záveru, že je to nepotrebné vzhľadom na veľkosť vašej firmy a odvetvie v ktorom podnikáte.

Zobraziť viac

Newsletter