Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Assessment a jeho aktuálne trendy

KATEGÓRIA

Assessment ako súčasť personalistiky

V kontexte personalistiky, teda v oblasti zaoberajúcej sa riadením ľudských zdrojov v organizáciách, má pojem "assessment" špecifický význam. Assessment ako súčasť personalistiky zahŕňa procesy a metódy používané na posudzovanie zručností, schopností, výkonov a potenciálu zamestnancov v rámci organizačného prostredia. Assessment má za cieľ podporiť kvalifikované rozhodnutia týkajúce sa náboru zamestnancov, hodnotenia výkonu, kariérneho rozvoja a ďalších aspektov tak, aby organizácia mohla efektívnejšie plniť svoje ciele.

 

Assessment v personalistike môže zahŕňať nasledujúce aspekty:

 • Nábor a výber: Pri nábore nových zamestnancov je assessment kľúčovým krokom. To môže zahŕňať vykonávanie psychometrických testov, rozhovorov, simulácií pracovných situácií a analýzy zručností, aby sa zistilo, či kandidáti spĺňajú požadované kvalifikácie a či by sa hodili do pracovného tímu ak firemnej kultúre.
 • Vývoj zamestnancov: Assessment môže byť použitý na identifikáciu potenciálnych lídrov a talentov v rámci organizácie. Zamestnancom môže byť poskytnuté spätné väzby ohľadom ich výkonu a následne môže byť navrhnutý plán pre rozvoj ich zručností a kariérneho rastu.
 • Hodnotenie výkonu: Assessment je tiež dôležitým nástrojom pri hodnotení výkonu zamestnancov. Manažéri môžu využívať rôzne metódy, vrátane 360-stupňovej spätnej väzby od kolegov a podriadených, na hodnotenie, ako zamestnanci splnili svoje pracovné ciele a očakávania.
 • Rozvojové programy: Na základe výsledkov assessmentu môžu byť vytvorené rozvojové programy, ktoré zamestnancom umožnia zdokonaliť svoje zručnosti a schopnosti. To môže zahŕňať školenia, mentoring a ďalšie formy profesijného rozvoja.
 • Nadácia pre rozhodovanie: Assessment poskytuje vedeniu organizácie informácie, na základe ktorých môžu robiť strategické rozhodnutia týkajúce sa personálu, plánovania nástupníctva, reštrukturalizácie tímov a ďalších kľúčových aspektov.

 

Metódy Assessmentu

V oblasti personalistiky sa používa rôznych metód assessmentu na hodnotenie a posudzovanie zamestnancov. Tieto metódy so sebou prinášajú rôzne výhody a nevýhody. Medzi tie najbežnejšie metódy assessmentu patria:

 

Psychometrické testy

 • Ide o štandardizované meracie nástroje používané na meranie psychologických charakteristík a vlastností jednotlivcov. Tieto testy slúžia na získanie kvantitatívnych dát o rôznych psychologických faktoroch, ako sú zručnosti, schopnosti, osobnostné rysy, kognitívne funkcie a ďalšie psychické vlastnosti. Príklady psychometrických testov zahŕňajú testy IQ (inteligencia), testy osobnosti, testy zručností, testy kreativity a mnoho ďalších.
  • Výhody: Poskytujú objektívne meranie určitých zručností a schopností. Veľký počet respondentov môže byť rýchlo a efektívne ohodnotený.
  • Nevýhody: Môžu byť obmedzené na meranie iba určitých oblastí. Nezachytávajú všetky aspekty výkonu a potenciálu zamestnancov.

 

Rozhovory

 • Rozhovory v oblasti assessmentu sú štruktúrované komunikačné udalosti, ktoré slúžia na získanie hlbšieho porozumenia osobnostným vlastnostiam, schopnostiam, skúsenostiam a potenciálu jednotlivca. Tieto rozhovory sú často používané ako súčasť procesu hodnotenia zamestnancov, kandidátov pri nábore, hodnotení výkonu a vývoja kariéry a môžu slúžiť ako pre kvalitatívny tak kvantitatívny výskum.
  • Výhody: Umiestnenie do reálneho pracovného kontextu umožňuje hodnotiteľom získať hlbšie pochopenie zručností, osobnosti a motivácie zamestnancov.
  • Nevýhody: Subjektivita hodnotiteľov môže viesť k skresleniu. Príprava a vykonávanie rozhovorov môžu byť časovo náročné.
 

360° spätná väzba

 • Táto forma hodnotenia je proces, pri ktorom je jednotlivcovi poskytnutá spätná väzba od rôznych zdrojov vo svojom pracovnom prostredí. Táto spätná väzba je získavaná od kolegov, nadriadených, podriadených a niekedy aj od vlastného hodnoteného, čo vytvára "360 stupňov" perspektív na výkonnosť daného jednotlivca. 360° spätná väzba sa často používa v rámci procesov hodnotenia výkonu a rozvoja zamestnancov. Výsledky môžu byť použité na podporu kariérneho rastu, identifikáciu oblastí pre školenia a zlepšovanie komunikačných zručností.
  • Výhody: Poskytuje komplexný pohľad na výkon zamestnancov z rôznych perspektív. Podporuje osobný rast a sebauvedomenie.
  • Nevýhody: Môže viesť k konfliktom alebo zmätkom, pokiaľ nie je správne riadená. Vyhodnotenie môže byť subjektívne.
 

Simulácia pracovných miest

 • Je to metóda, pri ktorej sú jednotlivci vystavení reálnym alebo simulovaným pracovným situáciám, aby sa posúdili ich zručnosti, schopnosti a správanie v konkrétnych pracovných kontextoch. Táto metóda umožňuje skúmať, ako jednotlivec reaguje na rôzne situácie, akým spôsobom rieši problémy a ako sa prejavuje v rámci pracovného prostredia. Príklady simulácií pracovných situácií môžu zahŕňať situácie z oblasti riadenia, komunikácie s klientmi, rozhodovanie za stresových podmienok, riešenie konfliktov a mnoho ďalších. Táto metóda je obľúbená, pretože poskytuje reálny pohľad na to, ako jednotlivci pracujú a interagujú v prostredí, ktoré sa podobá ich skutočnému pracovnému miestu.
  • Výhody: Poskytujú realistický pohľad na to, ako zamestnanci riešia problémy a situácie v skutočnom pracovnom prostredí.
  • Nevýhody: Nákladné na vytvorenie a vykonávanie. Môže byť ťažké simulovať všetky možné pracovné situácie.
 

Portfólia

 • Portfóliá sú súbory dokumentov, prác a materiálov, ktoré slúžia na prezentáciu a dokumentáciu zručností, výkonu, úspechov a rozvoja jednotlivcov. Tento nástroj umožňuje zbierať, organizovať a prezentovať rôzne preukazy a ukážky práce, ktoré ukazujú schopnosti a kompetencie danej osoby v reálnych pracovných situáciách. Portfóliá poskytujú holistický pohľad na výkonnosť a schopnosti jednotlivca, čo umožňuje hodnotiteľom a jednotlivcom lepšie porozumieť a zhodnotiť celkový potenciál.
  • Výhody: Ukazuje zručnosti a prácu zamestnancov na základe konkrétnych výstupov. Umenie pracovať s reálnymi projektmi je dobre demonštrované.
  • Nevýhody: Môžu byť subjektívne v interpretácii. Vyžadujú určitý stupeň organizácie a sledovanie práce.

 

Trendy v Assessmente

V oblasti assessmentu existuje niekoľko aktuálnych trendov, ktoré odrážajú pokrok v technológiách, zmeny v pracovnom prostredí a potreby moderných organizácií. Moderné trendy v assessmente zahŕňajú digitalizáciu, dôraz na mäkké zručnosti, personalizované hodnotenie a využitie dátovej analýzy.

 

Medzi konkrétne trendy patria:

 • Digitálne a technologické inovácie: S nástupom digitálnych technológií a umelej inteligencie sa objavujú nové spôsoby vykonávania assessmentu. Online psychometrické testy, adaptívne hodnotenie, analýza dát a automatizácia procesov umožňujú rýchlejší a efektívnejší zber a analýzu dát o zamestnancoch.
 • Hodnotenie soft skills: Okrem tradičného hodnotenia technických zručností sa kladie čoraz väčší dôraz na meranie tzv. mäkkých zručností (soft skills), ako je komunikácia, spolupráca, kreativita a adaptabilita. Tieto zručnosti sú kľúčové pre úspech v modernom pracovnom prostredí.
 • Hodnotenie v reálnom čase: Pravidelné hodnotenie výkonu môže byť nahradené kontinuálnou spätnou väzbou a hodnotením v reálnom čase. To umožňuje rýchlejšie reagovať na potreby zamestnancov, identifikovať problémy a podporovať rýchlejší rast.
 • Rozvoj personalizovaných plánov: Assessment je stále viac používaný na vytváranie personalizovaných rozvojových plánov pre jednotlivcov. To zahŕňa identifikáciu špecifických oblastí, v ktorých je potrebné zlepšiť, a navrhovanie školení a aktivít na mieru.
 • Inkluzívne a spravodlivé hodnotenie: Trend smeruje k zaisteniu, aby assessment bol spravodlivý a nediskriminoval rôzne skupiny zamestnancov. Snaha o elimináciu predsudkov a skreslenie vo vyhodnotení vedie k väčšej objektivite a dôveryhodnosti procesu.
 • Hodnotenie tímového výkonu: Vedúci organizácií si stále viac uvedomujú dôležitosť tímovej spolupráce. Assessment sa tiež zameriava na meranie a zlepšovanie tímového výkonu, dynamiky a efektivity.
 • Data-driven prístup: Využívanie dát a analýza výsledkov assessmentu umožňujú organizáciám lepšie porozumieť výkonnosti zamestnancov, identifikovať trendy a vykonávať informované rozhodnutia týkajúce sa personálneho riadenia.
 • Nárast virtuálneho assessmentu: S rastúcou flexibilitou pracovného prostredia sa zväčšuje význam virtuálneho assessmentu. Online hodnotenia, simulácie a virtuálne interakcie sa stávajú dôležitými nástrojmi v procese výberu a rozvoja zamestnancov.
 • Emočná inteligencia a psychologická pohoda: Assessment sa začína viac sústrediť na emočnú inteligenciu, psychologickú pohodu a celkovú spokojnosť zamestnancov. Tieto aspekty sú kľúčové pre udržanie motivácie a zdravého pracovného prostredia.
 • Základné vlastníctvo dát: Vzhľadom na citlivé osobné údaje sa organizácie zameriavajú na zabezpečenie správneho nakladania s dátami a ochranu súkromia zamestnancov počas celého procesu assessmentu.

 

Celkovo možno povedať, že assessment je kľúčovým nástrojom pre efektívne riadenie a vývoj jednotlivcov a skupín v rôznych profesných a osobných oblastiach.

 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
29.07.2024 + 2
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
30.07.2024 + 2
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
31.07.2024 + 2

Podobné články

Agilné princípy a Scrum: Zrýchlenie dodávok a efektívne reakcie na zmeny

Agilné princípy a Scrum: Zrýchlenie dodávok a efektívne reakcie na zmeny

KATEGÓRIA

Zmeny v technológiách, zmeny na trhu...ako promptne reagovať? Najefektívnejšie riešenie je prijatie agilných princípov a framworku Scrum. Ak ste o nich ešte nepočuli, dozviete sa viac.

Zobraziť viac
ESG - je najvyšší čas začať

ESG - je najvyšší čas začať

KATEGÓRIA

Správa o trvalej udržateľnosti, nefinančný audit, ESG ... počuli ste už o nich? Sú to témy, ktoré sa postupne stávajú súčasťou úvah a diskusií vo veľkých firmách, ale aj u ich menších partnerov a dodávateľov.

Zobraziť viac
Revízia normy ISO 20121:2024. Čo je nové v norme zameranej na udržateľnosť podujatí?

Revízia normy ISO 20121:2024. Čo je nové v norme zameranej na udržateľnosť podujatí?

KATEGÓRIA

Medzinárodná norma ISO 20121 bola revidovaná v apríli 2024. Revízia normy prichádza v čase najväčších športových podujatí a olympiády v Paríži. Predchádzajúca verzia normy vyšla v roku 2012, v čase olympiády v Londýne. Aké sú hlavné zmeny a prečo prišla revízia tejto normy?

Zobraziť viac

Newsletter