Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Assessment a jeho aktuálne trendy

KATEGÓRIA

Assessment ako súčasť personalistiky

V kontexte personalistiky, teda v oblasti zaoberajúcej sa riadením ľudských zdrojov v organizáciách, má pojem "assessment" špecifický význam. Assessment ako súčasť personalistiky zahŕňa procesy a metódy používané na posudzovanie zručností, schopností, výkonov a potenciálu zamestnancov v rámci organizačného prostredia. Assessment má za cieľ podporiť kvalifikované rozhodnutia týkajúce sa náboru zamestnancov, hodnotenia výkonu, kariérneho rozvoja a ďalších aspektov tak, aby organizácia mohla efektívnejšie plniť svoje ciele.

 

Assessment v personalistike môže zahŕňať nasledujúce aspekty:

 • Nábor a výber: Pri nábore nových zamestnancov je assessment kľúčovým krokom. To môže zahŕňať vykonávanie psychometrických testov, rozhovorov, simulácií pracovných situácií a analýzy zručností, aby sa zistilo, či kandidáti spĺňajú požadované kvalifikácie a či by sa hodili do pracovného tímu ak firemnej kultúre.
 • Vývoj zamestnancov: Assessment môže byť použitý na identifikáciu potenciálnych lídrov a talentov v rámci organizácie. Zamestnancom môže byť poskytnuté spätné väzby ohľadom ich výkonu a následne môže byť navrhnutý plán pre rozvoj ich zručností a kariérneho rastu.
 • Hodnotenie výkonu: Assessment je tiež dôležitým nástrojom pri hodnotení výkonu zamestnancov. Manažéri môžu využívať rôzne metódy, vrátane 360-stupňovej spätnej väzby od kolegov a podriadených, na hodnotenie, ako zamestnanci splnili svoje pracovné ciele a očakávania.
 • Rozvojové programy: Na základe výsledkov assessmentu môžu byť vytvorené rozvojové programy, ktoré zamestnancom umožnia zdokonaliť svoje zručnosti a schopnosti. To môže zahŕňať školenia, mentoring a ďalšie formy profesijného rozvoja.
 • Nadácia pre rozhodovanie: Assessment poskytuje vedeniu organizácie informácie, na základe ktorých môžu robiť strategické rozhodnutia týkajúce sa personálu, plánovania nástupníctva, reštrukturalizácie tímov a ďalších kľúčových aspektov.

 

Metódy Assessmentu

V oblasti personalistiky sa používa rôznych metód assessmentu na hodnotenie a posudzovanie zamestnancov. Tieto metódy so sebou prinášajú rôzne výhody a nevýhody. Medzi tie najbežnejšie metódy assessmentu patria:

 

Psychometrické testy

 • Ide o štandardizované meracie nástroje používané na meranie psychologických charakteristík a vlastností jednotlivcov. Tieto testy slúžia na získanie kvantitatívnych dát o rôznych psychologických faktoroch, ako sú zručnosti, schopnosti, osobnostné rysy, kognitívne funkcie a ďalšie psychické vlastnosti. Príklady psychometrických testov zahŕňajú testy IQ (inteligencia), testy osobnosti, testy zručností, testy kreativity a mnoho ďalších.
  • Výhody: Poskytujú objektívne meranie určitých zručností a schopností. Veľký počet respondentov môže byť rýchlo a efektívne ohodnotený.
  • Nevýhody: Môžu byť obmedzené na meranie iba určitých oblastí. Nezachytávajú všetky aspekty výkonu a potenciálu zamestnancov.

 

Rozhovory

 • Rozhovory v oblasti assessmentu sú štruktúrované komunikačné udalosti, ktoré slúžia na získanie hlbšieho porozumenia osobnostným vlastnostiam, schopnostiam, skúsenostiam a potenciálu jednotlivca. Tieto rozhovory sú často používané ako súčasť procesu hodnotenia zamestnancov, kandidátov pri nábore, hodnotení výkonu a vývoja kariéry a môžu slúžiť ako pre kvalitatívny tak kvantitatívny výskum.
  • Výhody: Umiestnenie do reálneho pracovného kontextu umožňuje hodnotiteľom získať hlbšie pochopenie zručností, osobnosti a motivácie zamestnancov.
  • Nevýhody: Subjektivita hodnotiteľov môže viesť k skresleniu. Príprava a vykonávanie rozhovorov môžu byť časovo náročné.
 

360° spätná väzba

 • Táto forma hodnotenia je proces, pri ktorom je jednotlivcovi poskytnutá spätná väzba od rôznych zdrojov vo svojom pracovnom prostredí. Táto spätná väzba je získavaná od kolegov, nadriadených, podriadených a niekedy aj od vlastného hodnoteného, čo vytvára "360 stupňov" perspektív na výkonnosť daného jednotlivca. 360° spätná väzba sa často používa v rámci procesov hodnotenia výkonu a rozvoja zamestnancov. Výsledky môžu byť použité na podporu kariérneho rastu, identifikáciu oblastí pre školenia a zlepšovanie komunikačných zručností.
  • Výhody: Poskytuje komplexný pohľad na výkon zamestnancov z rôznych perspektív. Podporuje osobný rast a sebauvedomenie.
  • Nevýhody: Môže viesť k konfliktom alebo zmätkom, pokiaľ nie je správne riadená. Vyhodnotenie môže byť subjektívne.
 

Simulácia pracovných miest

 • Je to metóda, pri ktorej sú jednotlivci vystavení reálnym alebo simulovaným pracovným situáciám, aby sa posúdili ich zručnosti, schopnosti a správanie v konkrétnych pracovných kontextoch. Táto metóda umožňuje skúmať, ako jednotlivec reaguje na rôzne situácie, akým spôsobom rieši problémy a ako sa prejavuje v rámci pracovného prostredia. Príklady simulácií pracovných situácií môžu zahŕňať situácie z oblasti riadenia, komunikácie s klientmi, rozhodovanie za stresových podmienok, riešenie konfliktov a mnoho ďalších. Táto metóda je obľúbená, pretože poskytuje reálny pohľad na to, ako jednotlivci pracujú a interagujú v prostredí, ktoré sa podobá ich skutočnému pracovnému miestu.
  • Výhody: Poskytujú realistický pohľad na to, ako zamestnanci riešia problémy a situácie v skutočnom pracovnom prostredí.
  • Nevýhody: Nákladné na vytvorenie a vykonávanie. Môže byť ťažké simulovať všetky možné pracovné situácie.
 

Portfólia

 • Portfóliá sú súbory dokumentov, prác a materiálov, ktoré slúžia na prezentáciu a dokumentáciu zručností, výkonu, úspechov a rozvoja jednotlivcov. Tento nástroj umožňuje zbierať, organizovať a prezentovať rôzne preukazy a ukážky práce, ktoré ukazujú schopnosti a kompetencie danej osoby v reálnych pracovných situáciách. Portfóliá poskytujú holistický pohľad na výkonnosť a schopnosti jednotlivca, čo umožňuje hodnotiteľom a jednotlivcom lepšie porozumieť a zhodnotiť celkový potenciál.
  • Výhody: Ukazuje zručnosti a prácu zamestnancov na základe konkrétnych výstupov. Umenie pracovať s reálnymi projektmi je dobre demonštrované.
  • Nevýhody: Môžu byť subjektívne v interpretácii. Vyžadujú určitý stupeň organizácie a sledovanie práce.

 

Trendy v Assessmente

V oblasti assessmentu existuje niekoľko aktuálnych trendov, ktoré odrážajú pokrok v technológiách, zmeny v pracovnom prostredí a potreby moderných organizácií. Moderné trendy v assessmente zahŕňajú digitalizáciu, dôraz na mäkké zručnosti, personalizované hodnotenie a využitie dátovej analýzy.

 

Medzi konkrétne trendy patria:

 • Digitálne a technologické inovácie: S nástupom digitálnych technológií a umelej inteligencie sa objavujú nové spôsoby vykonávania assessmentu. Online psychometrické testy, adaptívne hodnotenie, analýza dát a automatizácia procesov umožňujú rýchlejší a efektívnejší zber a analýzu dát o zamestnancoch.
 • Hodnotenie soft skills: Okrem tradičného hodnotenia technických zručností sa kladie čoraz väčší dôraz na meranie tzv. mäkkých zručností (soft skills), ako je komunikácia, spolupráca, kreativita a adaptabilita. Tieto zručnosti sú kľúčové pre úspech v modernom pracovnom prostredí.
 • Hodnotenie v reálnom čase: Pravidelné hodnotenie výkonu môže byť nahradené kontinuálnou spätnou väzbou a hodnotením v reálnom čase. To umožňuje rýchlejšie reagovať na potreby zamestnancov, identifikovať problémy a podporovať rýchlejší rast.
 • Rozvoj personalizovaných plánov: Assessment je stále viac používaný na vytváranie personalizovaných rozvojových plánov pre jednotlivcov. To zahŕňa identifikáciu špecifických oblastí, v ktorých je potrebné zlepšiť, a navrhovanie školení a aktivít na mieru.
 • Inkluzívne a spravodlivé hodnotenie: Trend smeruje k zaisteniu, aby assessment bol spravodlivý a nediskriminoval rôzne skupiny zamestnancov. Snaha o elimináciu predsudkov a skreslenie vo vyhodnotení vedie k väčšej objektivite a dôveryhodnosti procesu.
 • Hodnotenie tímového výkonu: Vedúci organizácií si stále viac uvedomujú dôležitosť tímovej spolupráce. Assessment sa tiež zameriava na meranie a zlepšovanie tímového výkonu, dynamiky a efektivity.
 • Data-driven prístup: Využívanie dát a analýza výsledkov assessmentu umožňujú organizáciám lepšie porozumieť výkonnosti zamestnancov, identifikovať trendy a vykonávať informované rozhodnutia týkajúce sa personálneho riadenia.
 • Nárast virtuálneho assessmentu: S rastúcou flexibilitou pracovného prostredia sa zväčšuje význam virtuálneho assessmentu. Online hodnotenia, simulácie a virtuálne interakcie sa stávajú dôležitými nástrojmi v procese výberu a rozvoja zamestnancov.
 • Emočná inteligencia a psychologická pohoda: Assessment sa začína viac sústrediť na emočnú inteligenciu, psychologickú pohodu a celkovú spokojnosť zamestnancov. Tieto aspekty sú kľúčové pre udržanie motivácie a zdravého pracovného prostredia.
 • Základné vlastníctvo dát: Vzhľadom na citlivé osobné údaje sa organizácie zameriavajú na zabezpečenie správneho nakladania s dátami a ochranu súkromia zamestnancov počas celého procesu assessmentu.

 

Celkovo možno povedať, že assessment je kľúčovým nástrojom pre efektívne riadenie a vývoj jednotlivcov a skupín v rôznych profesných a osobných oblastiach.

 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
21.11.2023
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
14.12.2023
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
15.12.2023

Podobné články

Čo je to NIST a ako súvisí s ISO/IEC 27001

Čo je to NIST a ako súvisí s ISO/IEC 27001

KATEGÓRIA

Oba štandardy poskytujú množstvo bezpečnostných kontrol, ktoré pomáhajú organizáciám chrániť svoje informácie. NIST a ISO/IEC 27001 sú kompatibilné a navzájom sa dopĺňajú. NIST poskytuje technické detaily pre implementáciu bezpečnostných kontrol, ktoré sú odporúčané v ISO/IEC 27001.

Zobraziť viac
Headhunting alebo umenie nájsť skryté talenty

Headhunting alebo umenie nájsť skryté talenty

KATEGÓRIA

Personalisti používajú headhunting na identifikáciu a oslovenie kandidátov, ktorí by mohli byť ideálne pre kľúčové pozície vo firme. Táto metóda je obzvlášť užitočná pre vysoko špecializované alebo strategické úlohy, kde je ťažké nájsť vhodných kandidátov iba prostredníctvom tradičných náborových kanálov.

Zobraziť viac
Metodika ESG – nástroj, ktorý preverí zodpovednosť Vášho podnikania

Metodika ESG – nástroj, ktorý preverí zodpovednosť Vášho podnikania

KATEGÓRIA

Pohľad na podnikanie sa dnes mení. Rozhodujúce nie sú len zisky, či spokojnosť klientov, ale aj prístupy a postoje podnikateľov a správanie sa spoločností. Zodpovedné podnikanie sa zameriava aj na aktívnu ochranu životného prostredia, zabezpečenie vhodných pracovných a sociálnych podmienok zamestnancov a klientov a vhodné zásady podnikania.

Zobraziť viac
Svetový deň whistleblowerov - Akí sú najznámejší oznamovatelia?

Svetový deň whistleblowerov - Akí sú najznámejší oznamovatelia?

KATEGÓRIA

Svetový deň whistleblowerov sa oslavuje 23. júna. Je to deň, kedy si pripomíname a podporujeme snahu whistleblowerov a ich dôležitú úlohu v odhaľovaní korupcie. Akí sú najznámejší oznamovatelia a čo pomohli odhaliť?

Zobraziť viac

Newsletter