Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Ako sa vyznať v príručkách VDA a načo slúžia

KATEGÓRIA

VDA je skratka pre Verband der Automobilindustrie - v doslovnom preklade združenie automobilového priemyslu. Organizácia bola založená už v roku 1901. Ide o nemeckú inštitúciu, spojenie výrobcov automobilov a ich dodávateľov zložené z viac ako 600 členských spoločností. Hlavná myšlienka tejto asociácie je výskum a výroba moderných, bezporuchových a bezpečných automobilov.

Ako to už v tejto oblasti býva, veľa múdrych hláv dalo dokopy veľa požiadaviek, ktoré sú zoskupené do viacerých príručiek. My Vám ponúkame ich prehľad a vysvetlenie, čomu sa ktorá venuje a čo v nej nájdete. Všetky nájdete v anglickom a nemeckom jazyku. Slovenská verzia dostupná nie je, ale väčšina existuje v českom jazyku. Pre lepšiu orientáciu a vyhľadávanie ponecháme názvy a približné ceny v českom jazyku resp. českých korunách (aktuálne k júnu 2020).

 

Publikácia

Rok vydania

Vydanie

Orientačná cena v Kč

Stručný popis

VDA 1 - Dokumentované informace a jejich uchovávání

2018

4.

399

Zameriava sa na opis spôsobov zaobchádzania s informáciami a dokumentáciou v rámci životného cyklu produktu. Zohľadňuje odporúčania spôsobov zaobchádzania s informáciami a dokumentáciou so zameraním na klasifikáciu v rámci životného cyklu produktu od fázy získavania zákazky, cez návrh a vývoj produktov, výrobu a používanie u zákazníka až po zabezpečenie náhradných dielov a likvidáciu odpadu.

VDA 2 - Zajištění kvality před sériovou výrobou 

2012

5.

644

Pre lepšie porozumenie sú upresnené požiadavky vo vzťahu k doterajším stupňom predkladania a takisto sú uvádzané dôležité novinky validácie procesu a stupňa predloženie "0". Všetky spracované zmeny sú zohľadnené v úplne prepracovaných formulároch pre vzorkovanie podľa VDA 2

VDA 4 - Zajišťování kvality před sériovou výrobou (kapitola Six Sigma) 

2011

1.

600

Postup systematickej podpory vývojových prác v priebehu návrhu produktu a procesu (analýzy rizík, metódy, modely postupov Design for Six Sigma).

VDA 4 - Zajištění kvality v oblasti procesů 

2010

2.

2178

Z dôvodu zvýšenia prehľadnosti je rozdelená do skupín: všeobecne, analýza rizík, metódy, modely postupov

VDA 5 - Vhodnost měřicích systémů - Vhodnost procesů měření a kontroly - Posuzování shody 

2011

1.

703

Rieši vhodnosť meracích systémov a procesov merania pre prípad, kedy je pre meraný znak predpísaná tolerancia. Základom pre výpočet vhodnosti je neistota merania, ktorá je následne zohľadnená pri preukazovaní zhody so špecifikovanými požiadavkami. Ďalej zväzok obsahuje návod na posúdenie procesov meranie s triedením, procesov kontroly s atributivními znakmi a množstvo vyriešených príkladov z celej šírky popisované problematiky.

VDA 5.1 - Inline-měřicí technika pro zpětné sledování ve stavbě karoserií 

2013

1.

545

Nadväzuje na VDA 5. Výpočet neistôt merania a vhodnosti kontrolných systémov a procesov konkretizuje do výroby karosárskych dielov so zvláštnym zreteľom ku kontrolným procesom s použitím automatizovaných a bezkontaktných kontrolných zariadení.

VDA 5.2 – Vhodnost procesů zkoušení utahovacího momentu šroubových spojů 

2013

1.

402

V príručke je uvedená stručná teória predpätých skrutkových spojov a postup na stanovenie neistoty merania a vhodnosti kontrolných systémov a procesov.

VDA 6 - Požadavky na certifikaci pro VDA 6.1, VDA 6.2 a VDA 6.4 

2016

6.

671

Kvalifikácia audítorov pre vykonávanie auditov systému u certifikačných orgánov, výrobcov automobilov a dodávateľov
postupy na auditovanie QM systémov
priebeh postupu certifikácie.

VDA 6.1 - Audit systému  

2016

5.

648

VDA  6.1 je základom pre vykonávanie interných auditov QM systému (1. stranou), auditov u dodávateľov (2. stranou) a certifikačných auditov
(3. stranou). Certifikačné spoločnosti, ktoré vykonávajú audity 3. stranou, smejú vystaviť VDA 6.1 certifikát, ak sú schválené VDA. Toto vydanie spĺňa základné požiadavky normy ISO 9001: 2015 a je doplnené okrem iného o obsah VDA "náklady na kvalitu".

VDA 6.2 - Audit systému QM, Služby 

2017

3.

495

(platia požiadavky uvedené v ISO 9001: 2015)

VDA 6.3 - Audit procesu / sériová výroba

2017

3.

989

Obsahuje množstvo noviniek a všetky zmeny v porovnaní s predchádzajúcou verziou.

VDA 6.4 - Audit systému managementu kvality, Výrobní prostředky 

2017

3.

593

Výrobné prostriedky sú jedným z významných faktorov úspechu v automobilovom priemysle. Kvalita výrobných prostriedkov a nástrojov, ale aj spolupráca so zákazníkmi stojí v strede záujmu týchto odborovo špecifických pravidiel. Vydaním ISO 9001: 2015 bola iniciovaná potreba aktualizácie štandardu VDA 6.4, pretože je tento špecifický štandard postavený na základoch ISO 9001.

VDA 6.5 - Audit produktu 

2008

2.

406

Nové vydanie sa orientuje na požiadavky ISO 19011. Poskytuje návod pre manažment programu auditov produktu, ktorý organizáciám umožňuje vytvárať svoj systém, prispôsobený vlastným produktom. Ako jeden z článkov procesného reťazca má audit produktu preukázať kvalitatívnu úroveň interne alebo externe vyrábaných produktov.

VDA 7 - Sdílení informací ve světě kvality 

2017

2.

428

Pracovná skupina VDA, zložená zo zástupcov automobilového priemyslu a spoločností špecializujúcich sa na informačné technológie, študovala problematiku výmeny informácií o kvalite a spôsoboch ich spracovania.

VDA 13 - Vývoj systémů řízených softwarem 

2004

1.

536

Obsahuje požiadavky pre tvorbu procesov a projektov pri vývoji systémov riadených softvérom v automobilovom priemysle.

VDA 14 - Preventivní metody managementu kvality v oblasti procesů 

2008

1.

647

Táto príručka má pomôcť k dosiahnutiu väčšej istoty pri výbere a používaní preventívnych metód manažmentu kvality. Z výsledkov rozsiahlych medzinárodných prieskumov vyvinul príslušný pracovný tím VDA postup, ktorý umožňuje ako vhodný výber metódy pre daný prípad použitia či riešenie problému, tak odhad efektu.

VDA 16 - Dekorativní povrchy zástavbových a funkčních dílů v oblasti exteriéru i interiéru automobilů 

2016

3.

561

Slúži ako základ pre rokovania medzi výrobcom osobných automobilov (OEM) a dodávateľom o špecifikácii dekoratívnych povrchov. Tiež slúži k jednoznačnému popísaniu dekoratívnych povrchov produktu pre zabránenie poruchám v procese u zákazníkov a dodávateľov spôsobeným nepresnými alebo chýbajúcimi meradlami.

VDA 19.1 - Zkoušení technické čistoty

2015

2.

990

Opisuje podmienky pre aplikáciu a dokumentáciu metód merania znečistenia dielov, od ktorých závisia funkcie automobilu, pevnými časticami (skúšanie čistoty). To slúži ako základ pre posúdenie technickej čistoty, napríklad pri:
- vzorkovanie a hodnotenie vzoriek
- vstupnej a výstupnej kontrole
- kontrole kvality alebo sledovanie výrobných procesov súvisiacich s čistotou

VDA 19.2 - Technická čistota při montáži

2012

1.

946

(prostredie, logistika, personál a montážne zariadenia)

Společný management kvality v dodavatelském řetězci - Výroba a dodávání produktu-Robustní výrobní proces

2017

1.

703

Obsahuje: výroba a dodávanie produktu, robustný výrobný proces, predpoklady, štandardy, controling, príklady.

VDA - Integrita produktu 

2018

1.

516

Cieľom je lepšie porozumieť bezpečnosti produktu a zhode produktu. Obsahuje odkazy na iné publikácie VDA, ktoré tieto osobitné povinnosti odbornej starostlivosti podporujú a konkretizujú.

VDA Odbyt a péče o zákazníka – Analýza vadných dílů z provozu 

2018

2.

538

Po prvom vydaní publikácie z roku 2009 a štandardu auditu z roku 2011 došlo k zásadnému prepracovaniu a zlúčeniu oboch publikácií. Vydanie z roku 2018 prináša aktualizáciu a optimalizáciu pri zohľadnení zhromaždených skúseností s aplikáciou tohto procesu v posledných rokoch.

Vznik produktu - zajišťování stupňů zralosti pro nové díly 

2009

2.

561

Ide o prepracovanie 1. vydania metodiky zabezpečovaní stupňov zrelosti z  2006. Je určený pre dodávateľov v reťazci automobilového priemyslu. Kladie dôraz na kontinuálne znázornenie stupňov zrelosti v rámci priebehu projektu pre nové diely v spojení s objektívnym hodnotením zrelosti produktu a výrobného procesu v dohodnutých okamihoch v rámci procesu realizácie produktu.

Vznik produktu – Popis procesu stanovení zvláštních charakteristik 

2011

1.

561

Špecifické charakteristiky sú charakteristiky, ktoré vyžadujú zvýšenú starostlivosť a nie sú upravené inými procesmi. To nevylučuje, že môžu byť týmito inými procesmi zvláštne charakteristiky tiež rozpoznané.

 

U nás nájdete viacero školení, ktoré slúžia ako výklad požiadaviek konkrétnych príručiek obohatených o skúsenosti lektorov z praxe:

Procesný audit podľa požiadaviek normy VDA 6.3 Modul A

VDA 6.4 - Audit systému manažérstva kvality v oblasti výrobných prostriedkov

VDA 6.5 - Audit produktu

 

V júni 2019 bola spoločne organizáciami AIAG a VDA publikovaná nová harmonizovaná príručka FMEA. Všetky zmeny a novinky sa preberajú na školení FMEA podľa novej harmonizovanej príručky AIAG & VDA.

 

 

Podobné články

Agilné princípy a Scrum: Zrýchlenie dodávok a efektívne reakcie na zmeny

Agilné princípy a Scrum: Zrýchlenie dodávok a efektívne reakcie na zmeny

KATEGÓRIA

Zmeny v technológiách, zmeny na trhu...ako promptne reagovať? Najefektívnejšie riešenie je prijatie agilných princípov a framworku Scrum. Ak ste o nich ešte nepočuli, dozviete sa viac.

Zobraziť viac
ESG  - je najvyšší čas začať

ESG - je najvyšší čas začať

KATEGÓRIA

Správa o trvalej udržateľnosti, nefinančný audit, ESG ... počuli ste už o nich? Sú to témy, ktoré sa postupne stávajú súčasťou úvah a diskusií vo veľkých firmách, ale aj u ich menších partnerov a dodávateľov.

Zobraziť viac
Revízia normy ISO 20121:2024. Čo je nové v norme zameranej na udržateľnosť podujatí?

Revízia normy ISO 20121:2024. Čo je nové v norme zameranej na udržateľnosť podujatí?

KATEGÓRIA

Medzinárodná norma ISO 20121 bola revidovaná v apríli 2024. Revízia normy prichádza v čase najväčších športových podujatí a olympiády v Paríži. Predchádzajúca verzia normy vyšla v roku 2012, v čase olympiády v Londýne. Aké sú hlavné zmeny a prečo prišla revízia tejto normy?

Zobraziť viac

Newsletter