Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Karta bezpečnostných údajov (KBÚ) a Expozičné scenáre (ES)

KATEGÓRIA

 

Rozšírená karta bezpečnostných údajov s pripojenými expozičnými scenármi sa musí dodať v prípade, že nebezpečná látka je registrovaná v množstve od 10 ton ročne na registrujúceho.

V expozičnom scenári sa opisuje spôsob kontroly expozície ľudí a životného prostredia k danej látke s cieľom zabezpečiť jej bezpečné používanie.

KBU a expozičný scenár

Na rozdiel od hlavnej časti karty bezpečnostných údajov formát expozičného scenára nie je vymedzený v nariadení REACH. Dodávateľ môže uviesť tieto informácie rôznymi spôsobmi a prijímatelia dostávajú informácie v rôznych formátoch, čo spôsobuje ťažkosti pri identifikácii relevantných informácií. 

Agentúra ECHA a zainteresované strany sa pokúsili harmonizovať rozloženie textu a použité vety 
a odporučili formát expozičného scenára, ktorý obsahuje tieto štyri oddiely:

1.  názvový oddiel,
2.  podmienky používania ovplyvňujúce expozíciu,
3.  odhad expozície,
4.  usmernenie pre následných používateľov na vyhodnotenie, či je ich použitie v rámci hraníc expozičného scenára.

1.    Názvový oddiel
Názvový oddiel expozičného scenára zvyčajne obsahuje tieto informácie:
a)    použitia zahrnuté do expozičného scenára,
b)    zoznam príslušných úloh/činností zahrnutých do prispievajúcich scenárov v rámci expozičného scenára,
c)    referenčné číslo expozičného scenára priradené dodávateľom.

2.    Podmienky používania ovplyvňujúce expozíciu
Tento oddiel je hlavnou časťou ES. Obsahuje odporúčané prevádzkové podmienky a opatrenia manažérstva rizík pre každý prispievajúci scenár. Tieto podmienky a opatrenia vymedzujú podmienky používania látky, ktoré sú na základe hodnotenia bezpečné.

3.    Odhad expozície
Registrujúcemu dáva príležitosť uviesť informácie o:
a)    odhadovanej úrovni expozície pri použití expozičného scenára,
b)    ukazovateli charakterizovania rizika (musí byť nižší ako 1, čo znamená, že riziká sú primerane kontrolované a použitie sa považuje za bezpečné),
c)    použitej metodike na vypracovanie odhadu expozície.

4.    Usmernenie pre následných používateľov na vyhodnotenie, či je ich použitie v rámci hraníc expozičného scenára.
Obsahuje rady následným používateľom v súvislosti s tým, ako majú overiť, či je ich použitie zahrnuté do expozičného scenára, ak ich podmienky používania presne nezodpovedajú ES dodávateľa. 

Podrobnejšie o jednotlivých oddieloch sa budeme venovať v nasledujúcich príspevkov.

 

Podobné články:

Piktogramy a označovania
Ako sa v zákone o odpadoch z noviel stáva telenovela
11 najväčších mýtov o odpadoch
Ako nakladať s odpadovým stavebným polystyrénom

Podobné články

Kľúčové body pre efektívne riadenie dokumentácie podľa ISO 9001

Kľúčové body pre efektívne riadenie dokumentácie podľa ISO 9001

KATEGÓRIA

Dokumentácia hrá dôležitú úlohu pri dosahovaní cieľov ISO 9001. Riadenie dokumentácie je súčasťou samotného systému manažérstva kvality. Riadenie dokumentácie zahŕňa procesy a postupy na vytvorenie, aktualizáciu, schvaľovanie, distribúciu, uchovávanie a kontrolu týchto dokumentov.

Zobraziť viac
Norma ISO / IEC 17025 zabezpečí Vášmu laboratóriu exkluzivitu!

Norma ISO / IEC 17025 zabezpečí Vášmu laboratóriu exkluzivitu!

KATEGÓRIA

ISO / IEC 17025 je norma, ktorá sa vzťahuje na laboratóriá rôznych odvetví a zabezpečuje, že sú v praxi dodržiavané štandardy pre laboratórne testovanie a kalibráciu.

Zobraziť viac
Nová legislatíva zákona o ochrane oznamovateľov zvyšuje sankcie

Nová legislatíva zákona o ochrane oznamovateľov zvyšuje sankcie

KATEGÓRIA

Zamestnávateľským organizáciám hrozí za porušenie niektorých povinností vyplývajúcich zo zákona pokuta až do výšky 100-tisíc eur. Navrhovaná legislatíva nadobúda účinnosť 1. apríla 2023, pričom účinnosť niektorých ustanovení by bola odložená do 31. septembra 2023.

Zobraziť viac
Začíname s ISO normami  – vyvraciame 5 mýtov o certifikácií

Začíname s ISO normami – vyvraciame 5 mýtov o certifikácií

KATEGÓRIA

Ak ste už niekedy zvažovali získať certifikáciu podľa jedného alebo viacerých systémov manažérstva ISO, možno ste už počuli, že „je to príliš nákladné“, alebo ste po krátkom prieskume dospeli k záveru, že je to nepotrebné vzhľadom na veľkosť vašej firmy a odvetvie v ktorom podnikáte.

Zobraziť viac

Newsletter