Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
Online školenia - Všetky školenia je možné absolvovať online! Využite 30% zľavu na vybrané školenia! Všetky informácie nájdete v aktualitách.

Karta bezpečnostných údajov (KBÚ) a Expozičné scenáre (ES)

KATEGÓRIA

 

Rozšírená karta bezpečnostných údajov s pripojenými expozičnými scenármi sa musí dodať v prípade, že nebezpečná látka je registrovaná v množstve od 10 ton ročne na registrujúceho.

V expozičnom scenári sa opisuje spôsob kontroly expozície ľudí a životného prostredia k danej látke s cieľom zabezpečiť jej bezpečné používanie.

KBU a expozičný scenár

Na rozdiel od hlavnej časti karty bezpečnostných údajov formát expozičného scenára nie je vymedzený v nariadení REACH. Dodávateľ môže uviesť tieto informácie rôznymi spôsobmi a prijímatelia dostávajú informácie v rôznych formátoch, čo spôsobuje ťažkosti pri identifikácii relevantných informácií. 

Agentúra ECHA a zainteresované strany sa pokúsili harmonizovať rozloženie textu a použité vety 
a odporučili formát expozičného scenára, ktorý obsahuje tieto štyri oddiely:

1.  názvový oddiel,
2.  podmienky používania ovplyvňujúce expozíciu,
3.  odhad expozície,
4.  usmernenie pre následných používateľov na vyhodnotenie, či je ich použitie v rámci hraníc expozičného scenára.

1.    Názvový oddiel
Názvový oddiel expozičného scenára zvyčajne obsahuje tieto informácie:
a)    použitia zahrnuté do expozičného scenára,
b)    zoznam príslušných úloh/činností zahrnutých do prispievajúcich scenárov v rámci expozičného scenára,
c)    referenčné číslo expozičného scenára priradené dodávateľom.

2.    Podmienky používania ovplyvňujúce expozíciu
Tento oddiel je hlavnou časťou ES. Obsahuje odporúčané prevádzkové podmienky a opatrenia manažérstva rizík pre každý prispievajúci scenár. Tieto podmienky a opatrenia vymedzujú podmienky používania látky, ktoré sú na základe hodnotenia bezpečné.

3.    Odhad expozície
Registrujúcemu dáva príležitosť uviesť informácie o:
a)    odhadovanej úrovni expozície pri použití expozičného scenára,
b)    ukazovateli charakterizovania rizika (musí byť nižší ako 1, čo znamená, že riziká sú primerane kontrolované a použitie sa považuje za bezpečné),
c)    použitej metodike na vypracovanie odhadu expozície.

4.    Usmernenie pre následných používateľov na vyhodnotenie, či je ich použitie v rámci hraníc expozičného scenára.
Obsahuje rady následným používateľom v súvislosti s tým, ako majú overiť, či je ich použitie zahrnuté do expozičného scenára, ak ich podmienky používania presne nezodpovedajú ES dodávateľa. 

Podrobnejšie o jednotlivých oddieloch sa budeme venovať v nasledujúcich príspevkov.

 

Podobné články:

Piktogramy a označovania
Ako sa v zákone o odpadoch z noviel stáva telenovela
11 najväčších mýtov o odpadoch
Ako nakladať s odpadovým stavebným polystyrénom

Podobné články

Využitie služieb CeMS pomocou náhradného plnenia

Využitie služieb CeMS pomocou náhradného plnenia

KATEGÓRIA

Vďaka nášmu partnerovi LAW & POLITICAL SCIENCE AGENCY s.r.o. (L&P s.r.o.) Vám spoločne ponúkame služby (odborné školenia, školenia soft skills, poradenstvo a špecializované audity) v režime 100% náhradného plnenia.

Zobraziť viac
IATF 16949 - Zaostrené na kľúčové nástroje

IATF 16949 - Zaostrené na kľúčové nástroje

KATEGÓRIA

60% z Top 10 nezhôd identifikovaných audítormi certifikačných orgánov v organizáciách uplatňujúcich automobilovú normu IATF16949:2016 koncom roku 2019 sa týkalo oblasti aplikácie kľúčových nástrojov tzv. Core Tools. Ktoré to sú a aké sú najčastejšie problémy sa dočítate v článku.

Zobraziť viac
Aký je rozdiel medzi interným a externým auditom a čo majú spoločné?

Aký je rozdiel medzi interným a externým auditom a čo majú spoločné?

KATEGÓRIA

Pri oboch typoch auditov (interné aj externé) sú audity vykonávané tímom kompetentných audítorov spĺňajúcich požiadavky kapitoly 7. Kompetentnosť audítorov - normy ISO 19011 v zložení Vedúci audítor a Audítori. Externí audítori musia navyše spĺňať požiadavky uvedené v „Tabuľke vedomostí a schopností audítora“ v zmysle ISO/IEC 17021-1.

Zobraziť viac
Aké sú najčastejšie problémy pre organizácie v IATF 16949?

Aké sú najčastejšie problémy pre organizácie v IATF 16949?

KATEGÓRIA

Aké sú najčastejšie problémy podľa výsledkov z auditov tretích strán (certifikačné orgány) v IATF svetovej databáze pre organizácie uplatňujúce požiadavky automobilovej normy IATF16949:2016

Zobraziť viac

Newsletter