Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Karta bezpečnostných údajov (KBÚ) a Expozičné scenáre (ES)

KATEGÓRIA

 

Rozšírená karta bezpečnostných údajov s pripojenými expozičnými scenármi sa musí dodať v prípade, že nebezpečná látka je registrovaná v množstve od 10 ton ročne na registrujúceho.

V expozičnom scenári sa opisuje spôsob kontroly expozície ľudí a životného prostredia k danej látke s cieľom zabezpečiť jej bezpečné používanie.

KBU a expozičný scenár

Na rozdiel od hlavnej časti karty bezpečnostných údajov formát expozičného scenára nie je vymedzený v nariadení REACH. Dodávateľ môže uviesť tieto informácie rôznymi spôsobmi a prijímatelia dostávajú informácie v rôznych formátoch, čo spôsobuje ťažkosti pri identifikácii relevantných informácií. 

Agentúra ECHA a zainteresované strany sa pokúsili harmonizovať rozloženie textu a použité vety 
a odporučili formát expozičného scenára, ktorý obsahuje tieto štyri oddiely:

1.  názvový oddiel,
2.  podmienky používania ovplyvňujúce expozíciu,
3.  odhad expozície,
4.  usmernenie pre následných používateľov na vyhodnotenie, či je ich použitie v rámci hraníc expozičného scenára.

1.    Názvový oddiel
Názvový oddiel expozičného scenára zvyčajne obsahuje tieto informácie:
a)    použitia zahrnuté do expozičného scenára,
b)    zoznam príslušných úloh/činností zahrnutých do prispievajúcich scenárov v rámci expozičného scenára,
c)    referenčné číslo expozičného scenára priradené dodávateľom.

2.    Podmienky používania ovplyvňujúce expozíciu
Tento oddiel je hlavnou časťou ES. Obsahuje odporúčané prevádzkové podmienky a opatrenia manažérstva rizík pre každý prispievajúci scenár. Tieto podmienky a opatrenia vymedzujú podmienky používania látky, ktoré sú na základe hodnotenia bezpečné.

3.    Odhad expozície
Registrujúcemu dáva príležitosť uviesť informácie o:
a)    odhadovanej úrovni expozície pri použití expozičného scenára,
b)    ukazovateli charakterizovania rizika (musí byť nižší ako 1, čo znamená, že riziká sú primerane kontrolované a použitie sa považuje za bezpečné),
c)    použitej metodike na vypracovanie odhadu expozície.

4.    Usmernenie pre následných používateľov na vyhodnotenie, či je ich použitie v rámci hraníc expozičného scenára.
Obsahuje rady následným používateľom v súvislosti s tým, ako majú overiť, či je ich použitie zahrnuté do expozičného scenára, ak ich podmienky používania presne nezodpovedajú ES dodávateľa. 

Podrobnejšie o jednotlivých oddieloch sa budeme venovať v nasledujúcich príspevkov.

 

Podobné články:

Piktogramy a označovania
Ako sa v zákone o odpadoch z noviel stáva telenovela
11 najväčších mýtov o odpadoch
Ako nakladať s odpadovým stavebným polystyrénom

Podobné články

Čo je to NIST a ako súvisí s ISO/IEC 27001

Čo je to NIST a ako súvisí s ISO/IEC 27001

KATEGÓRIA

Oba štandardy poskytujú množstvo bezpečnostných kontrol, ktoré pomáhajú organizáciám chrániť svoje informácie. NIST a ISO/IEC 27001 sú kompatibilné a navzájom sa dopĺňajú. NIST poskytuje technické detaily pre implementáciu bezpečnostných kontrol, ktoré sú odporúčané v ISO/IEC 27001.

Zobraziť viac
Assessment a jeho aktuálne trendy

Assessment a jeho aktuálne trendy

KATEGÓRIA

V oblasti assessmentu existuje niekoľko aktuálnych trendov, ktoré odrážajú pokrok v technológiách, zmeny v pracovnom prostredí a potreby moderných organizácií. Moderné trendy v assessmente zahŕňajú digitalizáciu, dôraz na mäkké zručnosti, personalizované hodnotenie a využitie dátovej analýzy.

Zobraziť viac
Headhunting alebo umenie nájsť skryté talenty

Headhunting alebo umenie nájsť skryté talenty

KATEGÓRIA

Personalisti používajú headhunting na identifikáciu a oslovenie kandidátov, ktorí by mohli byť ideálne pre kľúčové pozície vo firme. Táto metóda je obzvlášť užitočná pre vysoko špecializované alebo strategické úlohy, kde je ťažké nájsť vhodných kandidátov iba prostredníctvom tradičných náborových kanálov.

Zobraziť viac
Metodika ESG – nástroj, ktorý preverí zodpovednosť Vášho podnikania

Metodika ESG – nástroj, ktorý preverí zodpovednosť Vášho podnikania

KATEGÓRIA

Pohľad na podnikanie sa dnes mení. Rozhodujúce nie sú len zisky, či spokojnosť klientov, ale aj prístupy a postoje podnikateľov a správanie sa spoločností. Zodpovedné podnikanie sa zameriava aj na aktívnu ochranu životného prostredia, zabezpečenie vhodných pracovných a sociálnych podmienok zamestnancov a klientov a vhodné zásady podnikania.

Zobraziť viac

Newsletter