Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS

Karta bezpečnostných údajov (KBÚ) a Expozičné scenáre (ES)

KATEGÓRIA

 

Rozšírená karta bezpečnostných údajov s pripojenými expozičnými scenármi sa musí dodať v prípade, že nebezpečná látka je registrovaná v množstve od 10 ton ročne na registrujúceho.

V expozičnom scenári sa opisuje spôsob kontroly expozície ľudí a životného prostredia k danej látke s cieľom zabezpečiť jej bezpečné používanie.

KBU a expozičný scenár

Na rozdiel od hlavnej časti karty bezpečnostných údajov formát expozičného scenára nie je vymedzený v nariadení REACH. Dodávateľ môže uviesť tieto informácie rôznymi spôsobmi a prijímatelia dostávajú informácie v rôznych formátoch, čo spôsobuje ťažkosti pri identifikácii relevantných informácií. 

Agentúra ECHA a zainteresované strany sa pokúsili harmonizovať rozloženie textu a použité vety 
a odporučili formát expozičného scenára, ktorý obsahuje tieto štyri oddiely:

1.  názvový oddiel,
2.  podmienky používania ovplyvňujúce expozíciu,
3.  odhad expozície,
4.  usmernenie pre následných používateľov na vyhodnotenie, či je ich použitie v rámci hraníc expozičného scenára.

1.    Názvový oddiel
Názvový oddiel expozičného scenára zvyčajne obsahuje tieto informácie:
a)    použitia zahrnuté do expozičného scenára,
b)    zoznam príslušných úloh/činností zahrnutých do prispievajúcich scenárov v rámci expozičného scenára,
c)    referenčné číslo expozičného scenára priradené dodávateľom.

2.    Podmienky používania ovplyvňujúce expozíciu
Tento oddiel je hlavnou časťou ES. Obsahuje odporúčané prevádzkové podmienky a opatrenia manažérstva rizík pre každý prispievajúci scenár. Tieto podmienky a opatrenia vymedzujú podmienky používania látky, ktoré sú na základe hodnotenia bezpečné.

3.    Odhad expozície
Registrujúcemu dáva príležitosť uviesť informácie o:
a)    odhadovanej úrovni expozície pri použití expozičného scenára,
b)    ukazovateli charakterizovania rizika (musí byť nižší ako 1, čo znamená, že riziká sú primerane kontrolované a použitie sa považuje za bezpečné),
c)    použitej metodike na vypracovanie odhadu expozície.

4.    Usmernenie pre následných používateľov na vyhodnotenie, či je ich použitie v rámci hraníc expozičného scenára.
Obsahuje rady následným používateľom v súvislosti s tým, ako majú overiť, či je ich použitie zahrnuté do expozičného scenára, ak ich podmienky používania presne nezodpovedajú ES dodávateľa. 

Podrobnejšie o jednotlivých oddieloch sa budeme venovať v nasledujúcich príspevkov.

 

Podobné články:

Piktogramy a označovania
Ako sa v zákone o odpadoch z noviel stáva telenovela
11 najväčších mýtov o odpadoch
Ako nakladať s odpadovým stavebným polystyrénom

Podobné články

Ako zastaviť korupciu?

Ako zastaviť korupciu?

KATEGÓRIA

Pokiaľ zamestnanec počas práce zistí nejakú protizákonnú činnosť mal by takúto činnosť v dobrej viere nahlásiť svojmu zamestnávateľovi. Ako funguje systém nahlasovania? Je zamestnanec dostatočne chránený? Existuje bezpečný systém nahlasovania? Viac v našom článku.

Zobraziť viac
Dá sa zvýšiť spokojnosť zákazníkov pomocou ISO 9001:2015?

Dá sa zvýšiť spokojnosť zákazníkov pomocou ISO 9001:2015?

KATEGÓRIA

Aj keď organizácia zaznamenáva rast vďaka spokojnej zákazníckej základni, môže byť náročné takúto úroveň udržať napríklad aj v dôsledku neustáleho rozširovania. Presne v takomto prípade vie veľmi pomôcť kvalitná implementácia systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015.

Zobraziť viac
Vyšla norma ISO/IEC 27001:2022! Čo môžeme očakávať od novej revízie ISO/IEC 27001?

Vyšla norma ISO/IEC 27001:2022! Čo môžeme očakávať od novej revízie ISO/IEC 27001?

KATEGÓRIA

25. októbra 2022 vyšla nová verzia ISO/IEC 27001:2022! (aktuálna verzia bola publikovaná v roku 2013). Organizácie, ktoré sa zameriavajú na systematický prístup k riadeniu informačnej bezpečnosti, už iste zaregistrovali túto novinku. ISO/IEC 27002 je opäť navrhnutá tak, aby poskytovala rámec pre riadenie bezpečnosti informácií (podobne ako, napríklad: NIST CSF).

Zobraziť viac
Čo je integrovaný systém manažérstva?

Čo je integrovaný systém manažérstva?

KATEGÓRIA

Tento článok je venovaný spoločnostiam, ktoré by chceli zavádzať štandardy ISO a nie sú pevne rozhodnuté akým smerom sa chcú vybrať. Predpokladajme, že chcete svoju organizáciu certifikovať podľa viacerých štandardov ISO. Alebo je vaša organizácia už certifikovaná podľa jednej normy ISO a chcete dosiahnuť certifikáciu viacerých systémov manažérstva.

Zobraziť viac

Newsletter