Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Požiadavky normy / Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 37001

Najbližší termín: 18.01.2024
Miesto konania: Online
Dĺžka: 1 deň (8:00 - 14:00)
Cena: 159,00 € bez DPH / osoba

Ciele kurzu

Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom základný prehľad o problematike systému manažérstva proti korupcii, o požiadavkách normy ISO 37001:2016 a celkových rámcoch problematiky boja proti korupcii. Účastník bude mať po absolvovaní školenia základné znalosti o Systéme manažérstva boja proti korupcii podľa ISO 37001:2016 a jeho požiadavkách. Účastník bude schopný identifikovať súčasný stav organizácie a implementovať požiadavky do interného systému riadenia.

Obsahová náplň kurzu

 • Čo je korupcia?
 • Legislatívny rámec
  • Medzinárodné dohovory
  • Legislatíva v Slovenskej republike
 • Systémové riešenie manažérstva proti korupcii – ISO 37001:2016
  • Vedenie a záväzok: Vedenie organizácie musí preukázať záväzok bojovať proti úplatkárstvu a musí vytvoriť a udržiavať protiúplatkovú kultúru v celej organizácii.
  • Analýza rizík: Organizácia musí identifikovať riziká spojené s úplatkárstvom v súvislosti so svojimi aktivitami a s reťazcom svojich dodávateľov a zákazníkov.
  • Implementácia protiúplatkových opatrení: Organizácia musí implementovať opatrenia na riadenie identifikovaných rizík a zabezpečiť, že súčasťou jej riadenia sú aj riziká spojené s úplatkárstvom.
  • Finančné kontroly: Organizácia musí zaviesť finančné kontroly, ktoré pomôžu zabezpečiť, že jej finančné prostriedky nie sú používané na úplatky.
  • Interné audity: Organizácia musí uskutočňovať interné audity na overenie, či sa jej protiúplatkové opatrenia účinne implementujú a fungujú.
  • Hodnotenie dodávateľov: Organizácia musí hodnotiť svojich dodávateľov na základe ich protiúplatkových opatrení a zabezpečiť, že dodávatelia dodržiavajú rovnaké normy ako organizácia.
  • Záväzky od tretích strán: Organizácia musí požadovať od svojich dodávateľov a partnerov v reťazci zaviazanie sa k záväzkom proti úplatkárstvu.
  • Vyšetrovanie: Organizácia musí mať postupy pre vyšetrovanie podozrení z úplatkárstva a riešenie takýchto prípadov.
  • Udržiavanie a zlepšovanie: Organizácia musí neustále monitorovať a zlepšovať svoje protiúplatkové opatrenia a zabezpečiť, že jej protiúplatkový systém je aktuálny a účinný.
 • BONUS – Business Ethics

Určené pre

Ďalšie informácie

Harmonogram školenia – Otvorený verejný online termín
Testovanie pripojenia na školenie od 07:45
Program školenia 08:00 - 12:00
Obedná prestávka 12:00 - 12:30
Program školenia 12:30 - 14:00
Spracovanie prípadovej štúdie / testu po 14:00

 

Termíny

Typ Dátum školenia Trvanie školenia Miesto konania Lektor Cena
Online školenie
18.01.2024
1 deň 8:00 - 14:00
Online
159,00 €
190,80 € s DPH
Online školenie
21.03.2024
1 deň 8:00 - 14:00
Online
159,00 €
190,80 € s DPH
Online školenie
23.05.2024
1 deň 8:00 - 14:00
Online
159,00 €
190,80 € s DPH
Online školenie
25.07.2024
1 deň 8:00 - 14:00
Online
159,00 €
190,80 € s DPH
Firemné školenie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie
Na vyžiadanie
Vyžiadať
ponuku
+421 908 345 320 Otázka ku školeniu

Organizačné pokyny pre online školenie

V prípade, ak absolvujte školenie formou online seminára bude Vám pár dní pred školením odoslaný informačný email s postupom prihlásenia. Organizačné pokyny pre online školenie nájdete TU.

Ako môžete získať ISO normu?

ISO normy nie sú voľne dostupné dokumenty. Je možné ich získať iba oficiálnou cestou a my vám poradíme ako a kde.

Zobraziť viac

Svetový deň whistleblowerov - Akí sú najznámejší oznamovatelia?

Svetový deň whistleblowerov sa oslavuje 23. júna. Je to deň, kedy si pripomíname a podporujeme snahu whistleblowerov a ich dôležitú úlohu v odhaľovaní korupcie. Akí sú najznámejší oznamovatelia a čo pomohli odhaliť?

Zobraziť viac

Nová legislatíva zákona o ochrane oznamovateľov zvyšuje sankcie

Zamestnávateľským organizáciám hrozí za porušenie niektorých povinností vyplývajúcich zo zákona pokuta až do výšky 100-tisíc eur. Navrhovaná legislatíva nadobúda účinnosť 1. apríla 2023, pričom účinnosť niektorých ustanovení by bola odložená do 31. septembra 2023.

Zobraziť viac

Nový systém na nahlasovanie nekalých praktík – Nahlas.to!

Pre všetky organizácie nad 50 zamestnancov a orgány verejnej moci, ktoré zamestnávajú viac ako 5 zamestnancov sme vypracovali komplexný program na plnenie legislatívy v oblasti ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Zverte sa do rúk odborníkov a získajte silný nástroj na upozorňovanie na nezákonné alebo neetické konanie!

Zobraziť viac

Aké výhody prináša whistleblowing?

V prvom rade treba pripomenúť zákonu povinnosť na základe zákona č. 54/2019 Z.z., kedy zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov, a zamestnávateľ, ktorý je orgánom verejnej moci, ktorý zamestnáva najmenej 5 zamestnancov, je povinný určiť organizačnú zložku alebo osobu, ktorá plní úlohy zamestnávateľa v súvislosti s preverovaním oznámení.

Zobraziť viac

Ako zastaviť korupciu?

Pokiaľ zamestnanec počas práce zistí nejakú protizákonnú činnosť mal by takúto činnosť v dobrej viere nahlásiť svojmu zamestnávateľovi. Ako funguje systém nahlasovania? Je zamestnanec dostatočne chránený? Existuje bezpečný systém nahlasovania? Viac v našom článku.

Zobraziť viac

Čo je integrovaný systém manažérstva?

Tento článok je venovaný spoločnostiam, ktoré by chceli zavádzať štandardy ISO a nie sú pevne rozhodnuté akým smerom sa chcú vybrať. Predpokladajme, že chcete svoju organizáciu certifikovať podľa viacerých štandardov ISO. Alebo je vaša organizácia už certifikovaná podľa jednej normy ISO a chcete dosiahnuť certifikáciu viacerých systémov manažérstva.

Zobraziť viac

Nové elearningové kurzy

Postupne Vám prinášame nové elearningové kurzy. Tento mesiac pribudli ďalšie zaujímavé elarningy - Time a stress management a legislatívny rámec boja proti korupcií.

Zobraziť viac

Čo je whistleblowing a systém preverovania oznámení protispoločenskej činnosti

Často sa v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti stretnete s pojmom WHISTLEBLOWING? Čo pod týmto pojmom rozumieme? A na čo si dať pozor pri zákone o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti?

Zobraziť viac