Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS

Korelačný diagram, korelácia

Korelačný diagram, korelácia

KATEGÓRIA

Korelácia je pojem, popisujúci štatistickú závislosť medzi minimálne dvoma parametrami.

Zobraziť viac
Lean Office, Štíhla administratíva

Lean Office, Štíhla administratíva

KATEGÓRIA

Podobne, ako vo výrobných procesoch aj v administratívnych procesoch je možné nájsť aktivity, ktoré sú plytvaním. Zavedenie prvkov štíhlej výroby do administratívnych procesov nazývame Štíhla kancelária, alebo Lean Office.

Zobraziť viac
Organizácia Six Sigma

Organizácia Six Sigma

KATEGÓRIA

V roku 1980 spoločnosť Motorola predstavila program zameraný na znižovanie nepodarkov pod názvom Six Sigma. V roku 1995 spoločnosť General Electric zaviedla tento program ako hlavnú biznis stratégiu. Pojem Six Sigma je spoločnosťou Motorola registrovanou ochrannou známkou od roku 1993.

Zobraziť viac
Štíhla výroba

Štíhla výroba

KATEGÓRIA

Lean production, alebo štíhla výroba, je súbor nástrojov zameraných na odstránenie aktivít, ktoré nemajú pre zákazníka pridanú hodnotu a predstavujú stratu pre spoločnosť.

Zobraziť viac
Red Tag

Red Tag

KATEGÓRIA

Tag je anglický pojem pre štítok. Red tag, alebo červený štítok sa používa v 5S na označenie položky, o ktorej nevieme povedať, či je potrebná. Červený štítok sa používa aj v rámci TPM aj pre označenie nedostatku na strojnom zariadení, ktoré nie je obsluha schopná odstrániť samostatne.

Zobraziť viac
Audit

Audit

KATEGÓRIA

Preskúmanie dokumentov a systémov firmy, nezávislou odbornou osobou – audítorom.

Zobraziť viac
Kanban

Kanban

KATEGÓRIA

Kanban je metóda riadenia toku materiálu a informácií s cieľom uspokojiť zákazníka dodaním správneho produktu v správnom čase, v požadovanom množstve a v požadovanej kvalite. Kanban je základom systému pre „Just in Time“. Kanban vznikol v rámci výrobného programu Toyota (Toyota Production System). Jeho autorom je Taiichi Ohno, priemyselný inžinier Toyoty. Kanban je inšpirovaný systémom supermarketu, kde sú police s tovarom dopĺňane iba v prípade, že tovar sa míňa. Kanban je akronym pre japonský výraz signálny štítok.

Zobraziť viac
Kontrolný plán

Kontrolný plán

KATEGÓRIA

Kontrolný plán je nástroj manažmentu, ktorý slúži na riadenie aktivít smerujúcich k zlepšeniu procesov alebo produktov s cieľom zvýšiť spokojnosť zákazníka.

Zobraziť viac
Benchmarking

Benchmarking

KATEGÓRIA

Nepretržitý a systematický proces porovnávania produktov, procesov a metód s konkurenciou, najnovšími trendmi v oblasti, alebo celkovými trendmi. Účelom je nájsť spôsob, ako vylepšiť vlastné aktivity s cieľom byť najlepším.

Zobraziť viac
CRM - Customer Relationship Management

CRM - Customer Relationship Management

KATEGÓRIA

Zákaznícky orientovaný manažment, ktorý využíva aktívnu tvorbu a udržiavanie dlhodobo prospešných vzťahov medzi zákazníkom a spoločnosťou. Vzťahy musia byť obojstranne prospešné a výhodné (situácia win-win), preto vylučujú neetické chovanie sa k zákazníkovi.

Zobraziť viac
DFMA - Design for Manufacture and Assembly

DFMA - Design for Manufacture and Assembly

KATEGÓRIA

Analytická metóda, ktorej cieľom je zjednodušiť dizajn a výrobu produktu zloženého z viacerých komponentov DFMA je kombinácia dvoch metodológií: Design for Manufacture, ktorá znamená zjednodušenie výroby dielov, z ktorých sa skladá koncový výrobok a Design for Assembly, ktorá sa snaží o zjednodušenie procesu zostavovania dielov do hotového výrobku.

Zobraziť viac
Plánovaná údržba

Plánovaná údržba

KATEGÓRIA

Plánovaná údržba je jedným z pojmov Total Productive Maintenance (TPM). Zmyslom plánovanej údržby je znižovanie strát spôsobených neočakávanými poruchami zavedením plánu preventívnych a prediktívnych postupov údržby.

Zobraziť viac
Lean Six Sigma

Lean Six Sigma

KATEGÓRIA

Súbor techník a nástrojov zameraných na znižovanie strát v procesoch pomocou prístupov lean managementu a štatistických nástrojov.

Zobraziť viac
Poka-yoke

Poka-yoke

KATEGÓRIA

Poka-yoke (jap. ポカヨケ), v preklade zabezpečenie proti chybe, je systém, ktorý redukuje možnosť ľudského omylu na nulu. Systém poka-yoke je súčasťou Toyota Production System.

Zobraziť viac
Quality Function Deployment

Quality Function Deployment

KATEGÓRIA

Quality Function Deployment (QFD) je metóda prenosu zákazníckych požiadaviek definovaných pre produkt na kvalitatívne výrobné charakteristiky produktu.

Zobraziť viac
SIPOC analýza

SIPOC analýza

KATEGÓRIA

SIPOC analýza, alebo tiež SIPOC mapa je jednoduchý nástroj pre zmapovanie podnikových procesov.

Zobraziť viac
Ishikawa diagram

Ishikawa diagram

KATEGÓRIA

Ishikawa diagram je záznam kauzálneho vzťahu riešeného problému a jeho koreňových príčin. Zistené príčiny je potom možné eliminovať a tým problém trvalo odstrániť.

Zobraziť viac
Kaizen

Kaizen

KATEGÓRIA

Kaizen je jednoduchý nástroj urýchľujúci tempo neustáleho zlepšovania procesov pomocou malých zmien.

Zobraziť viac
PDCA cyklus

PDCA cyklus

KATEGÓRIA

PDCA cyklus je iteratívna metóda riadenia, ktorá sa skladá zo štyroch krokov Plan-Do-Check-Act. Používa sa na riadenie podnikových procesov, výrobných procesov, alebo procesov kontinuálneho zlepšovania.

Zobraziť viac
Black belt – Six Sigma

Black belt – Six Sigma

KATEGÓRIA

Black belt je osoba, ktorá je nositeľom pokročilých znalostí a skúseností metód štatistického riadenia procesov, všeobecne známych ako Six sigma. Six sigma je silne dátovo orientovaný prístup zlepšovania procesov. Napriek tomu, že Black belt nie je označením pracovnej pozície, venuje prakticky celý pracovný čas metódam Six sigma.

Zobraziť viac
Brainstorming

Brainstorming

KATEGÓRIA

Brainstorming je tímový nástroj pre generovanie čo najväčšieho počtu nápadov na zvolenú tému. Cieľom je uvoľnením kreatívnej energie účastníkov priniesť čo najviac nápadov na riešenie problému.

Zobraziť viac
Afinitný diagram

Afinitný diagram

KATEGÓRIA

Afinitný diagram (Affinity diagram) je nástroj pre zoskupenie nápadov, alebo dát. Vychádza z prirodzeného spôsobu ľudského myslenia, ktoré pracuje s kategóriami pojmov, nie so samotnými pojmami.

Zobraziť viac
DMAIC - Model riadenia projektu

DMAIC - Model riadenia projektu

KATEGÓRIA

DMAIC je cyklická postupnosť krokov dátovo orientovaného projektového riadenia s cieľom zlepšiť, stabilizovať a optimalizovať procesy. DMAIC je kľúčovým nástrojom Six Sigma projektov, avšak môže sa použiť aj pri iných technikách neustáleho zlepšovania.

Zobraziť viac
Green belt - Six Sigma

Green belt - Six Sigma

KATEGÓRIA

Green belt je osoba, ktorá je nositeľom mierne pokročilých znalostí a skúseností metód štatistického riadenia procesov, všeobecne známych ako Six sigma. Six sigma je silne dátovo orientovaný prístup zlepšovania procesov. Green belt vynakladá na aktivity spojené so Six sigma metódami približne 30% svojho pracovného času.

Zobraziť viac
5S metóda

5S metóda

KATEGÓRIA

5S je metóda usporiadania a udržania bezpečného, organizovaného a vysoko výkonného pracovného priestoru ľubovoľného typu (výroba, sklad, administratíva) a rozsahu (sklad, výrobná linka, kancelária, pracovný stôl).

Zobraziť viac